યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ વચ્ચેના મતભેદો

< યહૂદીઓ વિરુદ્ધ ખ્રિસ્તીઓ

યહુદી યહુદી ધર્મના અનુયાયીઓ અને સમગ્ર વિશ્વમાં ખ્રિસ્તીઓ માનવજાતના મસીહ તરીકે ઈસુ ખ્રિસ્ત માને છે. જો કે, હકીકત એ છે કે યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ બે સંબંધિત પરંતુ અલગ ધર્મોના અનુયાયીઓ છે, જે અબ્રાહમિક ધર્મો કહેવાય છે, યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ વચ્ચેનો એક માત્ર તફાવત નથી. ઇતિહાસ જણાવે છે કે યહુદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ વચ્ચેના હરીફાઈને કારણે બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન હોલોકાસ્ટના રૂપમાં તેના નાદિર સુધી પહોંચ્યું હતું, જેના કારણે પૃથ્વીના ચહેરા પરથી યહૂદીઓનો વિનાશ થયો હતો. આ લેખ યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ વચ્ચેના વાસ્તવિક તફાવતને શોધવાનો પ્રયાસ કરે છે.

યહુદી

યહુદી ધર્મ એ એકેશ્વરવાદી ધર્મ છે જે ખ્રિસ્તી ધર્મના જન્મ પહેલાં હજારો વર્ષોથી અસ્તિત્વ ધરાવે છે. યહુદી ધર્મના બધા અનુયાયીઓને યહૂદીઓ કહેવામાં આવે છે. યહુદીઓ ખ્રિસ્તના જન્મના આશરે 2000 વર્ષ પહેલાં અબ્રાહમ, યાકૂબ અને આઇઝેક જેવા પ્રબોધકોને તેમના પૂર્વજોને શોધી કાઢે છે. 1 9 48 માં ઇઝરાયેલનું આધુનિક રાષ્ટ્ર બનાવવામાં આવ્યું હતું જે યહૂદીઓનું રાષ્ટ્ર ગણવામાં આવે છે. યહૂદીઓ હીબ્રુ બાઇબલને તેમના પવિત્ર પુસ્તક તરીકે માને છે આ બાઇબલ મુજબ, યહૂદીઓ ઈબ્રાહીમના વંશજો છે, જે તેમના પરિવાર સાથે ઈસ્રાએલના આધુનિક રાષ્ટ્ર છે. અન્ય દ્રષ્ટિકોણ મુજબ, યહુદીઓ ફર્ટિલ ક્રેસન્ટના લોકો સાથે તેમના મૂળ મૂળની વહેંચણી કરે છે.

અન્ય ધર્મોના લોકોના યહુદી ધર્મમાં બદલાવ લાવવાના કારણે અને વિશ્વના તમામ ભાગોમાં યહુદીઓના સતાવણીને લીધે હાલમાં માત્ર 13 લાખ લોકો જ વિશ્વવ્યાપી છે. યહૂદીઓ સારા અને ખરાબ વિરોધી સતામણીના ભોગ બન્યા છે, જ્યાં તેમને ક્યાંતો શહેરોમાં ચોક્કસ વિસ્તારોમાં જીવવા માટે ફરજ પાડવામાં આવી છે અથવા જ્યાં તેઓ હેતુપૂર્વક આચરવામાં આવ્યા છે અને માર્યા ગયા છે. હત્યાકાંડ દરમિયાન વિશ્વએ વિરોધી ઉપાસનાનો ટોચ જોયો જ્યારે લગભગ 6 મિલિયન યહૂદીઓ નાઝીઓએ કતલ કર્યા હતા.

ખ્રિસ્તીઓ

ખ્રિસ્તીઓ ખ્રિસ્તી ધર્મના અનુયાયીઓ છે, જે દુનિયાના એક મોટા ધર્મ છે, જે વિશ્વની તમામ ખંડોમાં ફેલાયેલી છે અને કુલ વસતી 2 અબજ કરતા વધારે લોકો છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, યહુદી ધર્મમાં ખ્રિસ્તી મૂળ ધરાવે છે. તે યહુદીથી અલગ અને ઈશ્વરના પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્તના જીવન અને પીડાઓ પર આધારિત છે. ખ્રિસ્તીઓ માને છે કે ઈશ્વરે પૃથ્વી પર પોતાના પુત્રને માનવજાતનો બચાવ કરવા મોકલ્યો છે. ખ્રિસ્ત માનવ તરીકે વર્જિન મેરીનો જન્મ થયો છે, છતાં તે ભગવાનનો અવતાર છે. આ ત્રૈક્યનું સિદ્ધાંત છે, જે ખ્રિસ્તી ધર્મનું મૂળ સિદ્ધાંત છે. ખ્રિસ્ત મસીહ હોવાનું મનાય છે અને એકલા તેમને વિશ્વાસ ખ્રિસ્તી ના અનુયાયીઓના મુક્તિ માટે પૂરતી છે.

યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ વચ્ચે શું તફાવત છે?

• યહુદી યહુદી ધર્મમાં માને છે જ્યારે ખ્રિસ્તીઓ ખ્રિસ્તી ધર્મમાં માને છે.

• ખ્રિસ્તી ધર્મ યહૂદી ધર્મના અસ્વીકારના સ્વરૂપમાં ઉભો થયો હતો પરંતુ ખ્રિસ્તના મૃત્યુ પછી પણ ઘણા વર્ષો સુધી ફ્રિંજ ધર્મ રહ્યો હતો

• યહૂદિઓ ભગવાનની એકતામાં માને છે, જ્યારે ખ્રિસ્તીઓ ત્રૈક્યના સિદ્ધાંતમાં માને છે.

• યહુદી ખ્રિસ્તી ખ્રિસ્તમાં મસીહ છે, જ્યારે તેને યહૂદીઓ દ્વારા તારણહાર તરીકે ગણવામાં આવે છે

• હીબ્રુ બાઇબલ ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટ પર આધારિત છે જ્યારે ખ્રિસ્તી બાઇબલ ન્યૂ ટેસ્ટામેન્ટ પર આધારિત છે.

• સમગ્ર ઇતિહાસ દ્વારા, યહૂદીઓ ખ્રિસ્તીઓ દ્વારા સતાવણી કરવામાં આવી છે અને તેમની વસ્તી માત્ર 13.4 મિલિયન છે, જ્યારે વિશ્વભરમાં 2 અબજ કરતા વધારે ખ્રિસ્તીઓ છે

• ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટ કહે છે કે ત્યાં એક મસીહ આવશે અને પસંદ કરેલા લોકોને અન્ય નામથી ઓળખવામાં આવશે, યહૂદીઓ ખ્રિસ્તને તેમના મસીહ તરીકે સ્વીકારતા નથી.

• યહૂદીઓ સભાસ્થાનમાં પ્રાર્થના કરે છે જ્યારે ખ્રિસ્તીઓ ચર્ચોમાં પ્રાર્થના કરે છે.

• યહૂદીઓ ઇઝરાયેલ અને ઉત્તર અમેરિકામાં મુખ્યત્વે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જ્યારે ખ્રિસ્તીઓ 6 ખંડોમાં ફેલાય છે

• ક્રોસ એ ખ્રિસ્તી ધર્મનો પ્રતીક છે જ્યારે ડેવિડ સ્ટાર ઓફ યહુદી ધર્મનું પ્રતીક છે.