ડીફર્મમેન્ટ અને ફોર્બીઅન્સ વચ્ચેનો તફાવત

ડીફર્મ વિ ફોરબિઅન્સ

લોન્સ લેવી ખૂબ જ ઘણા લોકો માટે સામાન્ય પ્રેક્ટિસ તુરંત જ ભંડોળની નોંધપાત્ર રકમની જરૂર હોય છે પરંતુ આવા ભંડોળ માટે સ્રોતો સરળતાથી ઉપલબ્ધ નથી. આવા લોન્સ લેનાર વ્યક્તિ કોઈ પણ વ્યાજની ચુકવણી સાથે લોન પાછી આપવા માટે બંધાયેલા છે. જો કે, એવા ઘણા કિસ્સા છે જેમાં ટૂંકા ગાળા દરમિયાન ભંડોળ ઉધાર લેનાર વ્યક્તિ પોતાની લોન ચૂકવી શકશે નહીં. આવી વ્યક્તિઓ સ્થગિત અથવા ધીરજ મેળવવાના વિકલ્પનો ઉપયોગ કરી શકે છે જેથી તે તેમની નાણાકીય જવાબદારીઓથી કામચલાઉ રાહત થઈ શકે.

ડીફર્મ શું છે?

મુદત એ છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને લોન ચુકવવાથી મુક્તિ આપવામાં આવે છે આ સમય દરમિયાન, ઉધાર લેનારને કોઈ પણ લોનની ચુકવણી કરવાની જરૂર નથી જેનો અર્થ એ કે તેઓ વ્યાજ ચૂકવવા અથવા મુખ્ય રકમ ચૂકવવા માટે જવાબદાર નથી. આ સમયગાળા દરમિયાન જે વ્યાજ ચૂકવવામાં આવ્યું છે તે કોઈ મુદતમાં જમા કરાવશે નહીં અને તેથી ઉધાર લેનાર જે તેમના લોન્સ પર મુકિત મેળવે છે તેમાં ઘણા ફાયદા છે જેમાં દંડનો કોઈ વધારાના ખર્ચ નથી. જોકે, લોન પર મુકિત લેવાનો અર્થ એ છે કે ઉધાર લેનારાને લાંબા ગાળે લોન બેલેન્સ પરત કરવાની રહેશે અને વિસ્તૃત અવધિ માટે તે દેવું હશે. ડીફર્મ માત્ર એક નિશ્ચિત સમયગાળા માટે જ ઉપલબ્ધ છે અને રાહતની અવધિની સમાપ્તિ પછી ઉધાર લેનારને તેના દેવાની ચૂકવણી કરવાનો રસ્તો શોધવો જરૂરી છે.

ફોરબેઅન્સ શું છે?

સહનશક્તિ એ છે કે જ્યારે ઉધાર લેનારાને લોનની ચુકવણી (મુખ્ય ચૂકવણી) કરવાથી માફ કરવામાં આવશે પરંતુ લોન પર વ્યાજ ચૂકવવો પડશે. જો, લેનારા લોનના વ્યાજની ચુકવણી કરી શકતો નથી, તો આ સમયગાળાના અંતે ઉપાડવામાં આવશે, અને ઉધાર લેનારને એક જ વખતમાં વ્યાજની ચુકવણી કરવી પડશે. આ સમયગાળાના અંત સુધીમાં વ્યાજમાં નોંધપાત્ર રકમ ચૂકવવાના રહેશે કારણ કે તે લેનારાને નોંધપાત્ર ગેરલાભ છે.

ડીફર્મ વિ ફોરહેરન્સ

ડિફરમેન્ટ્સ અને સેરેન્સિસ બંને લોનની ચૂકવણીમાંથી કામચલાઉ નાણાંકીય રાહત તરીકે કાર્ય કરે છે અને તે વિદ્યાર્થી લોન માટે ખૂબ સામાન્ય છે. બન્ને વચ્ચેનો તફાવત એ છે કે જ્યારે મુકિત આપવામાં આવે છે ત્યારે ઉધાર લેનારને ઢોંગના સમયગાળા દરમિયાન કોઈ વ્યાજની ચુકવણી કરવી પડતી નથી, અને ધીરજથી, લેનારાને લોનના વ્યાજનો ભરો રાખવો જોઈએ અથવા તે સમયગાળા માટે કુલ લોનના વ્યાજને ચૂકવવો જોઈએ. તે સમયે લોન ચુકવણી કરવામાં આવે છે.

બંને પૈકી, ઉધાર લેનારને વધુ મદદરૂપ થાય છે કારણ કે તે તેની નાણાકીય જવાબદારીઓને સંપૂર્ણપણે દૂર કરે છે. ધિરાણ અથવા ધીરજ માટે અરજી કરવા માટે લેનારાએ અમુક ચોક્કસ માપદંડોનું પાલન કરવું જોઈએ જેમાં કૉલેજ / સ્કૂલ, નાણાકીય મુશ્કેલીઓમાં, લશ્કરમાં, વિકલાંગતા સાથે પીડાતા, પુનર્વસન સુવિધા વગેરેમાં પ્રવેશ મેળવવામાં આવે છે.

ડીફરમેન્ટ અને ફોર્બઅન્સ વચ્ચેનો તફાવત

સારાંશ:

• મુદત એ છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને લોનની ચુકવણીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવે છે. આ સમય દરમિયાન, ઉધાર લેનારને કોઈ પણ લોનની ચુકવણી કરવાની જરૂર નથી જેનો અર્થ એ કે તેઓ વ્યાજ ચૂકવવા અથવા મુખ્ય રકમ ચૂકવવા માટે જવાબદાર નથી.

• સહનશક્તિ એ છે કે જ્યારે લેનારાને લોનની ચુકવણી (મુખ્ય ચૂકવણી) કરવાથી માફ કરવામાં આવશે પરંતુ લોન પર વ્યાજ ચૂકવવો પડશે.

• બે પૈકી, ઉધાર લેનારને વધુ મદદરૂપ થાય છે કારણ કે તે તેની નાણાકીય જવાબદારીઓને સંપૂર્ણપણે દૂર કરે છે.