શરત અને વોરંટી વચ્ચેનો તફાવત

સ્થિતિ વિ વોરંટી

કંપનીઓ વારંવાર ગ્રાહકો અને અન્ય કંપનીઓ સાથેના વ્યવહારોના વ્યવહારો કરે છે. સલામત રીતે વ્યવહારો કરવા માટે માલના વેચાણ માટે કરાર લખવો મહત્વનું છે કે જે વેચાણની આસપાસના નિયમો, શરતો, અધિકારો અને કાનૂની અસરોને રજૂ કરશે. શરતો અને વોરંટી સામાન કરારના વેચાણના બે ઘટકો છે. આ ઘટકો કરાર, પક્ષકારોને લાગુ પડે છે તે અધિકારો, સૂચિતાર્થો અને શરતોને રજૂ કરે છે. નીચેનો લેખ દરેક શબ્દની વિસ્તૃત સમજૂતી આપે છે અને દર્શાવે છે કે કેવી રીતે આ જોગવાઈઓ સમાન અને એકબીજાથી અલગ છે.

સ્થિતિ

શરતો એ છે કે જે કરાર મારફતે પસાર થવા માટે પૂર્ણ કરવાની જરૂર છે. આ શરતો કાં તો લેખિત અથવા મૌખિક હોઇ શકે છે અને કાયદેસર રીતે બંધનકર્તા રહેશે. એવી ઘટનામાં કે જે કરારમાં સેટ થયેલી શરતોને મળતી નથી, જે પક્ષને પીડાય છે તે કરારને સમાપ્ત કરી શકે છે, અને વેચાણને આગળ ધરવા માટે કાયદેસર રીતે જવાબદાર નહીં હોય. કરારની જરૂરિયાત મુજબ સેટની શરતો આવશ્યક છે અને, જો કરારમાં રજૂ કરાયેલ કોઈપણ શરતોનો ભંગ થાય છે (ત્યાં એકથી વધુ શરત છે), તે સમગ્ર કરારના ભંગ તરીકે ગણવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, કંપની એનયુઆઇ 5000 કેલ્ક્યુલેટરને YTI Corp. ને વેચવા માટે સંમત કરે છે. જોકે, વેચાણના કરારમાં એવી શરતનો સમાવેશ થાય છે કે જે જણાવે છે કે NUI કેલ્ક્યુલેટરની તપાસ કરશે, ખાતરી કરો કે તે ગુણવત્તા ધોરણની છે જે અગાઉ વચન આપ્યું હતું આ ઘટનામાં કેલ્ક્યુલેટર ડીફેક્ટિવ છે, એનયુઆઇ વેચાણના કરારને રદ કરી શકે છે, અને યુટીઆઇ એનયુઆઇને કોઈપણ કેલ્ક્યુલેટર આપતું નથી.

વોરંટી

વોરન્ટી એ ગેરંટી છે કે ખરીદદાર વેચનાર પાસેથી મેળવે છે કે ઉત્પાદન વિશે પ્રદાન કરેલી તમામ માહિતી સાચી છે આ ઉત્પાદનની સુવિધાઓ, કાર્યો, ઉપયોગો અથવા સામાન્ય રીતે ઉત્પાદન વિશે કરવામાં આવેલા કોઈપણ અન્ય દાવા વિશે હોઈ શકે છે. બે પ્રકારના વૉરંટીઝ છે; વ્યક્ત વોરંટી અને ગર્ભિત વોરંટી. એક વ્યક્ત કરેલી વોરંટી એ છે કે જ્યારે નિર્માતા ઉત્પાદન વિશે સ્પષ્ટ દાવો કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, એનયુઆઇ દાવો કરી શકે છે કે કેલ્ક્યુલેટર ઉત્પાદનની તારીખની તારીખથી એક વર્ષ સુધી સારી કામગીરીની સ્થિતિમાં રહેવું જોઈએ. ગર્ભિત દાવો એ એવો દાવો છે જે સ્પષ્ટપણે વેચનાર દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ કાયદો અને વૉરંટ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે કે કોઈ વાજબી સમય માટે પ્રોડક્ટ સારી કામગીરીની સ્થિતિમાં હશે અને તે હેતુ માટે જે તે નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું તેને સંતોષવામાં સક્ષમ હશે. . ઘટનામાં જે વોરંટીનો ભંગ થાય છે તે પક્ષને કોન્ટ્રાક્ટ સમાપ્ત કરવાનો અધિકાર નથી.તેના બદલે, તેઓ નુકસાની અથવા કોઈપણ અસુવિધા કે જે બન્યાં તે માટે દાવો કરી શકે છે.

સ્થિતિ અને વોરંટી વચ્ચે શું તફાવત છે?

કોન્ટ્રેક્ટમાં બન્ને પક્ષો કોન્ટ્રાક્ટમાં કરવામાં આવેલા દાવાઓ અથવા વચનોને પરિપૂર્ણ કરી રહ્યા છે તેની ખાતરી કરવા માટે વૉરંટીઝ અને શરતો માલ કરારના વેચાણ માટે જરૂરી છે. શરતો કોન્ટ્રેક્ટનો એક આવશ્યક ભાગ છે, અને તે ઘટનામાં કે શરતો પૂરી થતી નથી, તો જે પક્ષ પીડાય છે તે સમગ્ર વેચાણ કરારને સમાપ્ત કરી શકે છે. બીજી બાજુ, વોરંટી, શરતો જેટલું આવશ્યક નથી અને દાવાઓનો સમૂહ છે કે જે વેચનાર ખરીદદારને જે ઉત્પાદનોનું વેચાણ કરવામાં આવે છે તેના વિશે બનાવે છે. એવી ઘટનામાં કે વોરંટીનો ભંગ થાય છે, ખરીદનારને નુકસાની માટે દાવો કરવાનો અધિકાર છે.

સારાંશ:

શરત વિ વોરંટી

કરારમાં બન્ને પક્ષોએ કોન્ટ્રાક્ટમાં કરવામાં આવેલા દાવાઓ અથવા વચનો પરિપૂર્ણ કર્યા છે તેની ખાતરી કરવા માટે વાટાઘાટોના વેચાણ માટે વોરંટી અને શરતો આવશ્યક છે.

• શરતો તે છે કે જે કરાર મારફતે પસાર થવા માટે પૂર્ણ કરવાની જરૂર છે.

• શરતો તરીકે વોરંટી આવશ્યક નથી; તે ગેરંટી છે કે ખરીદદાર વેચનાર પાસેથી મેળવે છે કે જે ઉત્પાદન વિશે પ્રદાન કરેલી બધી માહિતી સાચી છે.

• જે પરિસ્થિતિઓ મળતી ન હોય તે ઘટનામાં, જે પક્ષનો ભોગ બને છે તે સમગ્ર કરારને સમાપ્ત કરી શકે છે, પરંતુ વોરંટીમાં, તે લાગુ પડતી નથી; તેના બદલે, ખરીદનારને નુકસાની માટે દાવો કરવાનો અધિકાર છે.