ધિરાણકર્તા અને દેવું વચ્ચેનો તફાવત

કરદાતા વિ દેનાર

લેણદાર અને દેવું એ બે શબ્દો છે કે જે તફાવત સાથે સમજી શકાય. વ્યાપાર વર્તુળોમાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવતી બે મહત્વપૂર્ણ શબ્દો છે. તેમને અલગ અલગ અર્થો અને સૂચિતાર્થો છે

લેણદાર એવી વ્યક્તિ છે જે પૈસા ઉછીનું આપે છે અને તેથી તે એક એવી વ્યક્તિ છે જેની પાસે દેવું છે. દેવાદાર એ બીજી વ્યક્તિ હોય છે જેને લેણદારને લેનાર દેવું ચૂકવવાનું હોય છે. આ લેણદાર અને દેવાદાર વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત છે.

શબ્દ લેણદાર વ્યક્તિ અથવા કંપનીને પણ ઉલ્લેખ કરે છે જે પૈસા અથવા ચીજો માટેના ક્રેડિટ આપે છે. તે નોંધવું રસપ્રદ છે કે શબ્દ લેણદાર લેટિન શબ્દ 'લેણદાર' માંથી આવ્યો છે. હકીકત એ છે કે કોઈ લેણદાર પૈસા કે સામાન માટેના ક્રેડિટ માટે અમુક પ્રકારની રુચ ધરાવે છે. વ્યાજની રકમ લેણદાર અને દેવાદાર વચ્ચેના કરાર પર આધારિત છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં ચાર્જ કરવામાં આવેલ વ્યાજ માસિક ધોરણે આધારિત છે.

બીજી બાજુ દેણદાર લેણદારને નાણાં અથવા સામાન માટેના ધિરાણ માટે વ્યાજ ચૂકવે છે જે તે સમયના ગાળા માટે ભોગવે છે. લેણદારને જે વ્યાજ મળે છે તે તેના અને લેણદાર વચ્ચેના કરાર પર આધારિત છે. આ લેણદાર અને દેવાદાર વચ્ચેનો મોટો તફાવત છે. ડિફોલ્ટના કિસ્સામાં દેવાદાર વધુ વ્યાજ ચૂકવવા માટે જવાબદાર છે.

લેણદાર ચુકવણીમાં ડિફોલ્ટના કિસ્સામાં દેવાદાર લઇ શકે છે અથવા દેણદાર દ્વારા તેમને આપવામાં આવતા ચેકનો અનાદર કરી શકે છે. બીજી તરફ દેણદાર પણ તેના દ્વારા લેવાયેલી ભારે વ્યાજના કિસ્સામાં લેણદારને અદાલતમાં લઈ શકે છે. દેવાદાર અને લેણદાર તે બાબત માટે કોઈ વ્યવસાયના નિર્માણમાં સામેલ બે મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિઓ છે. આ લેણદાર અને દેવાદાર વચ્ચેનો તફાવત છે.