રેખીય મોશન અને નોન લીનિયર ગતિ વચ્ચેનો તફાવત

લીનિયર મોશન વિ નોન લીનિયર ગતિ

રેખીય ગતિ અને નોનલાઈન ગતિ પ્રકૃતિની ગતિને વર્ગીકૃત કરવાના બે રીત છે. આ લેખમાં સામ્યતા, પર્યાપ્ત શરતો, આવશ્યકતાઓ અને છેલ્લે રેખીય ગતિ અને અરૈખિક ગતિ વચ્ચેનો તફાવત આવરી લે છે.

રેખીય મોશન

રેખીય ગતિ સીધી રેખા પર ગતિ છે. આ રેક્ટિલિનેર ગતિ તરીકે પણ ઓળખાય છે. ઑબ્જેક્ટની ગતિ ઘણા ગુણધર્મો ધરાવે છે. ઑબ્જેક્ટની વેગ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ વેક્ટરના ફેરફારનો દર છે, અથવા ખાલી મૂકીને, યુનિટ ટાઈમમાં પ્રવાસ કરેલ અંતર. વેલોસીટી એ વેક્ટર છે, જેનો અર્થ એ કે તેની પાસે તીવ્રતા તેમજ દિશા છે. વેગની તીવ્રતાને ઓબ્જેક્ટની ઝડપ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઑબ્જેક્ટની પ્રવેગક ઑબ્જેક્ટ વેગના ફેરફારનો દર છે. પ્રવેગક પણ વેક્ટર છે. ઑબ્જેક્ટનો રેખીય વેગ ઑબ્જેક્ટની વેગ અને ઑબ્જેક્ટનો સમૂહ છે. સામૂહિક સ્ક્લિકર જથ્થો છે અને વેગ એ વેક્ટરનો જથ્થો છે, વેગ એ વેક્ટર પણ છે. ન્યૂટનના પ્રથમ કાયદો રેખીય ગતિ માટેનું એક મૂળભૂત કાયદો છે. તે જણાવે છે કે શરીરના વેગ સતત રહે છે જ્યાં સુધી શરીર બાહ્ય બળ દ્વારા કાર્યરત નથી. વેગ એક વેક્ટર હોવાથી, ચળવળની દિશા બદલી શકાતી નથી. જો ઑબ્જેક્ટની પ્રારંભિક ચળવળ રેખીય હોય, તો ઑબ્જેક્ટ રેખીય માર્ગ પર આગળ વધવાનું ચાલુ રાખશે, જો કોઈ બાહ્ય બળ લાગુ પાડવામાં ન આવે. જો કોઈ બાહ્ય બળ લાગુ પડે છે, જો તે ચળવળની દિશામાં હોય, તો ઑબ્જેક્ટ હજી પણ એક રેખીય માર્ગ પર આગળ વધશે. જો ઑબ્જેક્ટ પરનો ચોખ્ખો બળ ચળવળની દિશા પર હોય, તો ઑજેટ એક રેખીય માર્ગ પર આગળ વધવાનું ચાલુ રાખશે પરંતુ પ્રવેગકતા સાથે.

નોનલાઈનર મોશન

રેખીય ન હોય તેવી કોઈ ગતિ કે જે નોનલાઈનર ગતિ તરીકે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. કોઈપણ નોનલાઈનર ગતિએ બે શરતોની જરૂર છે પહેલી શરત એ છે કે પદાર્થ પર સક્રિય ચોખ્ખી બળ હોવો જોઈએ. બીજી શરત એ છે કે જે ઑબ્જેક્ટ પર કામ કરતી ચોખ્ખી દળ ગતિમાં સમાંતર ન હોય તેવી દિશામાં લાગુ થવી જોઈએ. નોનલાઈનર ગતિનો એક નાનો ભાગ રેખીય ગણાય છે. રોજિંદા જીવનમાં જોવા મળતા મોટાભાગના ગતિ બિનરેખીય છે. નહેર ગતિમાં, દિશામાં હંમેશા ફેરફાર થતો રહે છે. જો ઑબ્જેક્ટની ગતિ સતત હોય તો પણ દિશામાં પરિવર્તન વેગ વેક્ટરમાં ફેરફારનું કારણ બને છે. આનો અર્થ એ છે કે ઑબ્જેક્ટ સતત ગતિમાં છે. એક અવિચ્છેદક પાથ પર ખસેડતું ઑબ્જેક્ટ હંમેશા પ્રવેગક પર છે. ન્યૂટનના બીજા કાયદો જણાવે છે કે શરીરના પ્રવેગક સમાંતર છે, જે ચોખ્ખા બળની સીધી પ્રમાણમાં છે, અને સમૂહને વિપરીત પ્રમાણમાં છે.

રેખીય ગતિ અને નોનલાઈનર ગતિ વચ્ચે શું તફાવત છે?

• રેખીય ગતિએ એક નેટ બળની જરૂર નથી પરંતુ નોનલાઈનર ગતિ માટે નેટ બળની જરૂર છે.

• ચળવળના સમાંતર અભિનય કરતી એક નેટ ફોર્સ રેખીય ગતિનું કારણ બનશે; આંદોલનની સમાંતર દિશામાં લાગુ પડતી ચોખ્ખી બળ અવિચ્છેદક ગતિ કારણ બનશે.