કોશેર સોલ્ટ અને સી સોલ્ટ વચ્ચે તફાવત

કોશેર સોલ્ટ વિ સી મીઠું

કોશેર મીઠું અને દરિયાઇ મીઠું મોટાભાગે રસોઈ અને કોસ્મેટિક માટે વપરાય છે . તેમ છતાં બંને ક્ષાર દરિયાના બાષ્પીભવન દ્વારા મેળવવામાં આવે છે, કોશેર મીઠું અને દરિયાઇ મીઠું ઘણી રીતે અલગ છે.

કોશર મીઠું અને દરિયાઈ મીઠામાં લગભગ 97 ટકા સોડિયમ ક્લોરાઇડનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય ક્ષાર આ ક્ષાર માટે વિવિધ ખનિજોનો ઉમેરો છે. જ્યાં કોશર મીઠું કોઈ ઉમેરાતું નથી, દરિયાઇ મીઠું તેમાં ચોક્કસ ઉમેરણો છે જે તેને અલગ બનાવે છે. મેગ્નેશિયમ અને કેલ્શિયમ સમુદ્ર મીઠું ઉમેરવામાં આવે છે, અને આ તે એક અલગ સ્વાદ આપે છે, કોશર મીઠું અલગ છે કે સ્વાદ.

કોશેર મીઠું શુદ્ધીકરણ મીઠું છે, જ્યારે દરિયાઇ મીઠું શુદ્ધ છે. કોશર મીઠુંને શુદ્ધ સોડિયમ ક્લોરાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જ્યારે સમુદ્રી મીઠું ઉમેરણો સાથે સોડિયમ ક્લોરાઇડ છે. જ્યારે દરિયાઇ મીઠું પોષણમાં વધારો કરે છે, કોશર મીઠું પાસે કોઈ વધારાના પોષણ નથી.

સ્ફટિકોની સરખામણી કરતી વખતે, કોશેર મીઠું સમુદ્રના મીઠુંની સરખામણીમાં મોટા સ્ફટિકોમાં આવે છે. કોશેર મીઠું એક સપાટ પ્લેટલેટ આકાર ધરાવે છે, જ્યારે સમુદ્રના મીઠું વધુ પિરામિડ આકારના સ્ફટિકો ધરાવે છે. દરિયાઈ મીઠાની તુલનામાં કોશર ક્ષારમાં પણ મોટા સપાટીનું ક્ષેત્ર છે. વેલ, કોશર મીઠું પણ સમુદ્ર મીઠું કરતાં વધુ જગ્યા ધરાવે છે.

બીજું તફાવત જે જોઈ શકાય છે તે છે કે કોશર ક્ષાર દરિયાઇ મીઠું કરતાં વધુ ભેજ શોષી લે છે. વેલ, કોશેર મીઠું વ્યાપક રીતે દરિયાઇ મીઠાની તુલનામાં માંસને રુવરિત કરવા માટે પસંદ કરવામાં આવે છે.

કોશર મીઠું અને દરિયાઇ મીઠુંની તુલના કરતી વખતે, ઉલ્લેખિત ભૂતકાળમાં, વધુ ધીમેથી ઓગળી જાય છે

કિંમતની સરખામણી કરતી વખતે, સમુદ્રની મીઠું કોશર મીઠું કરતાં વધુ મોંઘા છે કારણ કે તેમની તૈયારીમાં તફાવત છે.

સારાંશ

1. કોશેર મીઠું કોઈ ઉમેરા સાથે આવે છે; દરિયાઇ મીઠું તેમાં ચોક્કસ ઉમેરણો છે જે તેને અલગ બનાવે છે.

2 કોશર મીઠુંને શુદ્ધ સોડિયમ ક્લોરાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જ્યારે સમુદ્ર મીઠું એ સોડિયમ ક્લોરાઇડ સાથે ઉમેરવામાં આવે છે.

3 જ્યારે દરિયાઇ મીઠું પોષણમાં વધારો કરે છે, કોશેર મીઠું કોઈ વધારાના પોષણ વગર આવે છે.

4 કોશેર મીઠું શુદ્ધીકરણ મીઠું છે, જ્યારે સમુદ્રના મીઠું શુદ્ધ છે.

5 દરિયાઈ મીઠાના સરખામણીમાં કોશરનું મીઠું મોટા સપાટીનું હોય છે.

6 દરિયાઈ મીઠાના સરખામણીમાં કોશર ક્ષારમાં મોટા સ્ફટિકો હોય છે.

7 કોશેર મીઠું એક ફ્લેટ પ્લેટલેટ આકાર ધરાવે છે, જ્યારે સમુદ્રના મીઠામાં વધુ પિરામિડ આકારના સ્ફટિકો છે.

8 કોશર મીઠું અને દરિયાઇ મીઠુંની સરખામણી કરતી વખતે, ઉલ્લેખિત ભૂતકાળમાં, વધુ ધીમે ધીમે ઓગળી જાય છે