સમર્થન અને શુદ્ધીકરણ વચ્ચે તફાવત

વાજબીપણા અને પવિત્રતાના ખ્યાલને સમજવા માટે, તેમજ બે શબ્દો વચ્ચેનો તફાવત, તમારે સૌ પ્રથમ બાઇબલની પૃષ્ઠભૂમિને જાણવું આવશ્યક છે. બાઇબલ પ્રમાણે, દરેકએ પાપ કર્યું છે અને સતત દેવના ગૌરવથી, (1) અને પાપનો પરિણામ મૃત્યુ છે. (2) આપણી હાલના સમાજમાં ન્યાય વ્યવસ્થામાં તુલનાત્મક, જ્યાં કાયદાનો ભંગ કરનાર કોર્ટ સમક્ષ લાવવામાં આવે છે, પ્રયાસ કરે છે અને ન્યાય કરે છે, ભગવાન દરેક વ્યક્તિનું ન્યાય કરે છે અને દરેક એક દોષી છે અને તેથી, મૃત્યુ દ્વારા સજા પામે છે.

એણે જોયું કે દરેક વ્યક્તિએ પાપ કર્યું છે અને મૃત્યુ માટે નક્કી છે, તો શું તમને બચાવી શકાશે? અથવા, શું તમારો ઉદ્ધાર સારા કાર્યોથી આવે છે? આ પ્રશ્નોના જવાબો તમને સમર્થન અને પવિત્રતાના અર્થમાં મદદ કરશે.

સમર્થન

સાદા શબ્દોમાં કહીએ તો, પાપીને માફી આપવાની ભગવાનનું કાર્ય છે અને તેમની દૃષ્ટિએ પાપીને ન્યાયી તરીકે જાહેર કરે છે. ઈસુ ખ્રિસ્તમાં પાપીના વિશ્વાસ, [999] (3) (4) માં દરેક વ્યક્તિના પાપો માટે શિક્ષા કરવામાં આવી છે જેથી જે કોઈ તેનામાં વિશ્વાસ રાખે છે તેને હવે પાપનું પરિણામ ભોગવશે નહીં. (5) બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, ખ્રિસ્ત તમારા સ્થાને પાપી બન્યા છે જેથી તમે ભગવાનની દૃષ્ટિએ પ્રામાણિક બની શકો, (6) જે તમને ભગવાનનાં ધોરણો દ્વારા ન્યાયી બનાવે છે.

તેથી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા, "શું તમે બચાવી શકો છો? "હા, ઈસુ ખ્રિસ્તમાં શ્રદ્ધા અને તેમણે શું કર્યું.

(7) તમારું ન્યાયીકરણ અથવા ભગવાન સાથે ન્યાયી થવામાં ખ્રિસ્તના આજ્ઞાધીનતા મારફતે છે (8) , અને તમારા સારા કાર્યો દ્વારા નહીં (9) . ક્રોસ પર ખ્રિસ્તના આજ્ઞાકારી અને મૃત્યુને લીધે, તમારા ભૂતકાળ, વર્તમાન અને ભાવિનાં પાપોને માફ કરવામાં આવે છે, અને તમે લાંબા સમય સુધી શિક્ષાને પાત્ર નથી. (10)

શુદ્ધીકરણ

શુદ્ધીકરણનો અર્થ છે "અલગ રાખવું "નૈતિક રીતે, પવિત્ર થવા માટે પવિત્રતા હોવાને લીધે શુદ્ધ કે પવિત્ર હોવું જોઈએ, પવિત્ર થવું એટલે ભગવાન માટે અલગ રાખવું. ભગવાન તમને ખોટી બાબતોમાંથી અલગ કરવા અને તેને ઈસુ અને ઈસુ ખ્રિસ્તની જેમ જુએ છે. તેમ છતાં પાપીને માફ કરવામાં આવે છે અને ખ્રિસ્તમાં શ્રદ્ધા દ્વારા પ્રામાણિકતા દ્વારા ન્યાયી કરવામાં આવે છે, પાપ કાયમ રહે છે પરંતુ પાપમાં રહેવા માટે તે એક વસ્તુ છે અને તમારા માટે પાપમાં રહેવા માટે એક બીજું છે. આ શુદ્ધિકરણની અંદર આવે છે.

પવિત્રતા ઉચ્ચારણથી શરૂ થાય છે. પરંતુ, જ્યારે સમર્થન આપના પાપોને માફ કરવાનું અને ઈસુ ખ્રિસ્તમાં વિશ્વાસ દ્વારા ન્યાયી ગણાય તે પવિત્ર કાર્ય છે, જ્યારે તમે ખ્રિસ્તના પ્રતિમા સાથે અનુકૂળ થવા માટે પવિત્ર આત્માના પવિત્ર કાર્યને પવિત્ર આત્માના સતત કાર્ય છે, જે ઈશ્વરના પુત્ર છે. અને, જ્યારે પ્રામાણિકતા એ ભગવાનનો એક વખતનો કાર્ય છે, પવિત્રતા એક સતત પ્રક્રિયા છે જ્યાં સુધી તમે ભગવાન સાથે ન લેવાય હોવ.

એકવાર પાપી ઇસુ ખ્રિસ્તમાં શ્રદ્ધા દ્વારા ન્યાયી છે, વિશ્વાસથી બાહ્ય પરિણામ પેદા કરવું જોઈએ, જે સારા કાર્યો છે.

(11) ખ્રિસ્તમાં શ્રદ્ધા રાખવાથી જે કાર્ય અથવા સારા કાર્યો આવે છે તે ફક્ત વિશ્વાસનો એક માત્ર વ્યવસાય સિવાય વાસ્તવિક વિશ્વાસ દર્શાવે છે. (12) જ્યારે તમારું સારા કાર્યો ભગવાન સાથે ન્યાયી ઠરે છે અથવા તમને ન્યાયી નહીં કરે, ત્યારે સારા કાર્યો ખ્રિસ્ત અને ઈશ્વરમાં તમારા વિશ્વાસનો પુરાવો છે. તેથી, તમે સારા કાર્યો કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી શકો છો? પવિત્ર આત્મા એ આસ્તિકના સહાયક છે કારણ કે તે તમારી અંદર કામ કરે છે તે માટે પાપી ઇચ્છાઓ અને વલણને જીતી લે છે તેમજ યોગ્ય કાર્યો અથવા પ્રામાણિકતાના ફળો ઉત્પન્ન કરે છે.

(13) આ પવિત્રતાની પ્રક્રિયા છે. તફાવતોનો સારાંશ:

ન્યાય એ ભગવાનનો એક વખતનો કાર્ય છે, જે તેને સંપૂર્ણ અને સમાપ્ત કરે છે.

  • (14) શુદ્ધીકરણ એ એક સતત પ્રક્રિયા છે કારણ કે આસ્તિક પુનરુત્થાનના દિવસ સુધી સંપૂર્ણપણે પાપમાંથી મુક્ત છે. સમર્થન પાપોના ગુના માટે પાપીના અપરાધને સંબોધિત કરે છે. શુદ્ધીકરણ એ આસ્તિકના જીવન પર પાપની શક્તિ અને ભ્રષ્ટાચારનું વર્ણન કરે છે.
  • ન્યાય એ ભગવાનની ઘોષણા છે કે એક પાપી ઈસુ ખ્રિસ્તના કાર્ય દ્વારા ન્યાયી છે શુદ્ધીકરણ એ આસ્તિકના સંપૂર્ણ અસ્તિત્વનું ઈશ્વરનું પરિવર્તન છે, તે પવિત્ર આત્માના કાર્ય દ્વારા મન, ઇચ્છા, વર્તન અને લાગણીઓ છે.
  • ન્યાયી થવા, તમારી સારાં કાર્યો અગત્યના છે. પવિત્ર થવા માટે, તમારા સારા કાર્યો ખ્રિસ્તમાં તમારા વિશ્વાસનો એક પુરાવો છે, જે પવિત્ર આત્મા તમને કરવા માટે સક્ષમ કરે છે કારણ કે તમે તમારા પાપમાં સતત રોજિંદા મૃત્યુ પામો છો.
  • સમર્થન તમને સ્વર્ગમાં જવા માટેના વિશેષાધિકાર તેમજ હિંમત આપે છે પવિત્રતા તમને સ્વર્ગ માટે નમ્રતા આપે છે, અને તમને ત્યાં રહેવા માટે ખુબ ખુશીની પરવાનગી આપે છે.
  • પ્રામાણિકતા અને પવિત્રતા વચ્ચેના ભેદને સમજવું એ ધર્મના એક શૈક્ષણિક અભ્યાસ જેવું લાગે છે જે ખ્રિસ્તી વિશ્વાસની માન્યતાઓને ડરાવી શકે છે, નવો કે જૂના. જો કે, બે શબ્દો વચ્ચેનો તફાવત જાણવાથી તમે તમારા વિશ્વાસને મજબૂત કરી શકો છો અને તમારા ખ્રિસ્તી વૉકમાં વધારો કરી શકો છો.