જ્યુડિશ્યલ કસ્ટડી અને પોલીસ કસ્ટડી વચ્ચેનો ફરક

પોલીસ કસ્ટડી

બંને અદાલતી કસ્ટડી અને પોલીસ કસ્ટડીમાં સ્વાતંત્ર્ય અને શ્રેણીબદ્ધ આંદોલનની મર્યાદા છે. વ્યક્તિ. કાયદો અને તેના એજન્ટો (ખાસ કરીને, પોલીસ અને અદાલતો) કોઈ વ્યક્તિને લઈને એક રક્ષણાત્મક અને નિવારક પદ્ધતિને નિયુક્ત કરે છે જે કોઈ સામાન્ય જનતાથી દૂર ગુનોના શંકાસ્પદ છે. આનાથી કાયદાનું અમલીકરણ ગુનાના આરોપને યોગ્ય રીતે તપાસવા અને તેમને આરોપી ગુનાઓ માટે શંકાસ્પદ સ્ટેન્ડ ટ્રાયલની મંજૂરી આપે છે.

ગુનાખોરી કરવાના શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ માટે બંને પ્રકારની જામીનગીરી ઘણીવાર વધારી દેવામાં આવે છે. શંકાસ્પદ કાયદાના એજન્ટોની રેંજ અથવા અધિકારક્ષેત્રમાં હોવું જોઈએ નહીં અને જાહેર જનતામાં નહીં.

પોલીસની કસ્ટડીને એવી વ્યક્તિની પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક શારીરિક કસ્ટડી તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે જેમણે ગુનો કર્યો છે. વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવે છે અને પ્રક્રિયા માટે પોલીસ સ્ટેશનમાં લાવવામાં આવે છે. આ વ્યક્તિ પછી પોલીસ સ્ટેશનની જેલમાં જ મર્યાદિત છે. જેલની અટકાયત સામાન્ય રીતે ટૂંકા ગાળો હોય છે કારણ કે જો વ્યક્તિને એક જજ (ધરપકડના 24 કલાકની અંદર) પહેલાં રજૂ કરવામાં આવે અને જજ દ્વારા જામીન આપવામાં આવે તો કસ્ટડી રદ કરી શકાય છે.

શંકાસ્પદ પોલીસ દ્વારા આ પ્રકારની કસ્ટડીમાં પૂછપરછ કરી શકાય છે, એમ ધારી રહ્યા છીએ કે ખરેખર તેને પોલીસ સ્ટેશનમાં મોકલતા પહેલા શંકાસ્પદ તેના મિરાન્ડા હકો વાંચે છે. કાનૂની સલાહકાર એ સામાન્ય રીતે એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે પૂછપરછમાં હાજર રહે છે કે શંકાસ્પદ અધિકારોનો આદર કરવામાં આવે છે અને કોઈ પણ પ્રકારની શારીરિક નુકશાન અથવા નિર્દયતા થશે નહીં. ઉપરાંત, પોલીસ કસ્ટડીમાં અકસ્માત ગુનાઓ સાથેના શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરવામાં આવે છે.

ન્યાયિક કસ્ટડી ઘણા પાસાઓમાં પોલીસ કસ્ટડીમાં અલગ છે. ન્યાયિક કબજો જજ અથવા કોર્ટ પોતે દ્વારા વર્ણવવામાં આવે છે કેસની સંજોગોના આધારે જજ દ્વારા આદેશ આપવામાં આવે છે. કસ્ટડીને આપી શકાય છે કારણ કે ન્યાયાધીશ જામીનને નકારી કાઢતાં, શંકાસ્પદ વ્યક્તિએ અદાલતના તિરસ્કાર મેળવ્યો હતો, અથવા અન્ય ઘણા સંજોગો માટે.

પરિસ્થિતિ પર આધાર રાખીને, જજ શંકાસ્પદ વ્યક્તિને પોલીસ કસ્ટડીમાં અથવા ન્યાયિક કસ્ટડીમાં પાછો મોકલી શકે છે. આ પ્રકારની કસ્ટડી ઘણીવાર આપવામાં આવે છે જો પોલીસની કસ્ટડીમાં શંકાસ્પદ વ્યક્તિ તેના અધિકારોને જોખમો દર્શાવે છે. ન્યાયિક કસ્ટડીમાં કોઈ પૂછપરછ થતી નથી, જ્યાં સુધી પરિસ્થિતિ ક્રિયા માટે કહેતી નથી અને જજની પરવાનગી સાથે.

ગુનેગારની અટકાયત અંગેની પ્રક્રિયા આની નીચે આવી છે:

  • શંકાસ્પદ પોલીસ દ્વારા રિપોર્ટ અથવા લીડને અનુસરીને ધરપકડ કરવામાં આવે છે. અન્ય એક ઉદાહરણ અપરાધના કૃત્યમાં પકડાયા બાદ શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવશે.
  • શંકાસ્પદ પ્રશ્ન અને આંશિક તપાસ માટે અટકાયતમાં છે.
  • શંકાસ્પદને ત્રણ વિકલ્પો સાથે અદાલતમાં રજૂ કરવામાં આવે છે: જજ જામીન પોસ્ટ કરી શકે છે અને શંકાસ્પદની અસ્થાયક સ્વતંત્રતા છે, શંકાસ્પદને પોલીસ કસ્ટડીમાં પાછા મોકલવામાં આવે છે અથવા શંકાસ્પદ ન્યાયિક કસ્ટડીના રક્ષણ હેઠળ રહે છે.

સારાંશ

  1. પોલીસ કસ્ટડી એ પોલીસ દ્વારા આપવામાં આવતી રક્ષણ અને સંભાળ છે. ન્યાયિક કસ્ટડી હેઠળની વ્યક્તિ જજની સુરક્ષા અને સલામતી હેઠળ છે.
  2. પોલીસ કસ્ટડી શરૂ થાય છે જ્યારે એક પોલીસ અધિકારી શંકાસ્પદ વ્યક્તિને ધરપકડ કરે છે અને તેમને મિરાન્ડા અધિકારો વાંચે છે. ન્યાયિક કસ્ટડી આવતી વખતે થાય છે જ્યારે જજ આ પ્રકારના કસ્ટડીમાં શંકાસ્પદ હોવાનું જણાવે છે.
  3. પોલીસ કસ્ટડીમાં રહેલા શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ગુનાખોરી વિશે પૂછપરછ કરી શકાય છે, જ્યારે આ કાર્યવાહી અદાલતી કસ્ટડી હેઠળ રદબાતલ છે. જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીને રદ્દ કરી શકાય છે જ્યારે જજ તોડવા માટે રદબાતલ આદેશ આપે છે.

પોલીસ કસ્ટડી શંકાસ્પદની પ્રારંભિક કસ્ટડી છે. ન્યાયમૂર્તિઓ કેસનું મૂલ્યાંકન કરે તે પછી, શંકાસ્પદ વ્યક્તિ ક્યાં તો જમીની પોસ્ટ દ્વારા, ન્યાયિક કબજો કરી શકે છે, અથવા ફરીથી પોલીસ કસ્ટડીમાં લઈ શકાય છે. એચ