ઇસ્લામ અને એથેઇઝમ વચ્ચેનો તફાવત

ઇસ્લામ વિ નાસ્તિવાદ

ઇસ્લામ અને નાસ્તિકતા વિશાળ અલગ છે. જ્યારે ઇસ્લામ એક ધર્મ છે જે ભગવાનમાં માને છે, ત્યારે નાસ્તિકવાદ એ ભગવાનમાં અવિશ્વાસ દર્શાવવા માટે વપરાતો શબ્દ છે.

ઇસ્લામ એક ધર્મ છે જ્યારે નાસ્તિકતા એક ધર્મ નથી.

પ્રોફેટ મુહમ્મદ 6 ઠ્ઠી સદીમાં ઇસ્લામની સ્થાપના કરી. પ્રશ્નની બીજી બાજુએ, નાસ્તિકવાદ એક ખૂબ પ્રાચીન ખ્યાલ માનવામાં આવે છે અને ત્યાં કોઈ godfathers છે

ઇસ્લામ કુરાનને અનુસરે છે, જે તેમના પવિત્ર પુસ્તક છે. મુહમ્મદ નબીના અનુયાયીઓ દ્વારા સંકલિત કુરાન ખૂબ પવિત્ર માનવામાં આવે છે. પરંતુ નાસ્તિકવાદ માટે, કોઈ વિશિષ્ટ પુસ્તકો નથી. જો કે, ઘણા નાસ્તિકોએ નાસ્તિકતા વિશે અને ધર્મ વિશે વિસ્તૃત રીતે લખ્યું છે.

જ્યારે નાસ્તિકવાદ ભગવાનની હાજરી અને તેના સર્જન અંગે પ્રશ્નો કરે છે, તો ઇસ્લામ વિપરીત માને છે. નાસ્તિકતા હંમેશા વૈજ્ઞાનિક રીતે ભગવાનની હાજરીને નકામું કરવાનો પ્રયાસ કરે છે એક નાસ્તિક માટે, સાર્વત્રિક શાશ્વત છે પરંતુ ઇસ્લામ માટે તે આવું નથી. ઇસ્લામ એ વિશ્વાસ પર આધારિત એક ખ્યાલ છે, જ્યારે નાસ્તિકવાદ તે વિજ્ઞાન અને સત્ય પર આધાર રાખે છે.

ઇસ્લામમાં, ઈશ્વરે બ્રહ્માંડ અને તેનામાંની બધી વસ્તુઓ બનાવી છે. બીજી તરફ, નાસ્તિક વિચારે છે કે બ્રહ્માંડ કેટલાક ઉત્ક્રાંતિની રચના હતી.

ઇસ્લામ અલ્લાહમાં માને છે અને વિશ્વાસના પાંચ આધારસ્તંભ તેને સંચાલિત કરે છે. તેમાં અલ્લાહને વિશ્વાસ, અને દરરોજ પ્રાર્થના કરવી, ઉપવાસ કરવો અને જરૂરિયાતમંદ, ઉપવાસ કરવો અને મક્કાની યાત્રા કરવી વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

'ઇસ્લામ' એ અરબી શબ્દ 'સલમ' થી ઉદભવ્યો છે, જેનો અર્થ થાય છે શાંતિ અથવા સબમિશન. એથેઇઝમની ઉત્પત્તિ ગ્રીક શબ્દ 'આથેઓ' માં છે, જેનો અર્થ "દેવો વગર" થાય છે.

બધા ધર્મોની જેમ, ઇસ્લામ પણ અલૌકિક શક્તિઓમાં વિશ્વાસ રાખે છે. પ્રશ્નની બીજી બાજુએ, નાસ્તિકવાદ બધા અંધશ્રદ્ધાઓ ઉપેક્ષિત અને માત્ર સંશયાત્મક રીતે તેને જુએ છે.

જ્યારે ઇસ્લામની દરેક વસ્તુ કુરાન અને કેટલીક માન્યતાઓ સાથે સંબંધિત હોય ત્યારે, એથેઇઝમ હકીકતો પર બધું આધાર રાખે છે.

સારાંશ:
1. ઇસ્લામ એક ધર્મ છે જ્યારે નાસ્તિકતા એક ધર્મ નથી.
2 ઇસ્લામ એક ધર્મ છે જે ઈશ્વરમાં માને છે. ભગવાનમાં અવિશ્વાસ દર્શાવવા માટે એથેઇઝમ એક વિચાર છે.
3 જ્યારે નાસ્તિકતા ભગવાન અને તેની રચનાની હાજરી અંગે પ્રશ્નો કરે છે, ત્યારે ઇસ્લામ વિરુદ્ધ માને છે.
4 યુનિવર્સલ એક નાસ્તિક માટે શાશ્વત છે પરંતુ તે ઇસ્લામ નથી.
5 ઇસ્લામ એ વિશ્વાસ પર આધારિત એક ખ્યાલ છે, જ્યારે નાસ્તિકવાદ તે વિજ્ઞાન અને સત્ય પર આધાર રાખે છે.
6 ઇસ્લામ અલૌકિક શક્તિઓમાં વિશ્વાસ રાખે છે. નાસ્તિકવાદ બધી અંધશ્રદ્ધાઓનો ઉપાય કરે છે અને તે માત્ર શંકાસ્પદ રીતે જુએ છે.
7 'ઇસ્લામ' અરબી શબ્દ 'સલમ' થી ઉદ્દભવ્યું છે, જેનો અર્થ થાય છે શાંતિ અથવા સબમિશન. એથેઇઝમની ઉત્પત્તિ ગ્રીક શબ્દ 'આથેઓ' માં છે, જેનો અર્થ "દેવો વગર" થાય છે.