આઇબીએન અને આઈએસએસન વચ્ચેનો તફાવત.

આઇએસએસબીએન આઇએસએસએન

"આઇએસબીએન" એ "ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ બુક નંબર" અને "આઈએસએસએન" એ "ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ સીરિયલ નંબર" "આઇએસબીએન અને આઈએસએસએન એમ બન્ને એ કોડ છે કે જે પ્રકાશકો દ્વારા તેમના પ્રકાશનોની સંખ્યા અથવા શ્રેણીબદ્ધ કરવા માટે વપરાય છે.

આઇએસબીએન અને આઈએસએસએન વચ્ચેના મુખ્ય મતભેદ પૈકી એક એ છે કે ભૂતપૂર્વ વ્યક્તિએ પ્રકાશકને ઓળખી કાઢ્યું હતું જ્યારે બીજા એક પ્રકાશકને ઓળખતું નથી

ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ બુક નંબર મોનોગ્રાફ્સ અથવા પુસ્તકો માટે આપવામાં આવે છે જ્યારે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ સીરિયલ નંબર મૉનોગ્રાફ અથવા પુસ્તકોની શ્રેણીને આપવામાં આવે છે. સરળ શબ્દોમાં, આઇએસબીએનને એક અથવા અલગ પુસ્તક માટે સોંપવામાં આવે છે, અને ISSN ને પુસ્તકોની શ્રેણી માટે સોંપવામાં આવે છે. જ્યારે આઇએસબીએન ચોક્કસ વોલ્યુમ અથવા ઇશ્યૂને ઓળખે છે, ત્યારે આઇએસએસએન માત્ર વોલ્યુમ અથવા ઇશ્યૂની શ્રેણીની ઓળખ આપે છે.

આઇએસએસએન (ISSN) ના કિસ્સામાં, તે ફક્ત વૈકલ્પિક છે, જેનો અર્થ છે કે પ્રકાશક તેનો ઉપયોગ કરવા માટે બંધકિબંધિત નથી. બીજી તરફ, આઇએસબીએન ફરજિયાત છે જો પુસ્તક આઇએસબીએન એપ્લિકેશન હેઠળ આવે છે.

આઇએસબીએનની જેમ, આઈએસએસએન એક જ શ્રેણીના તમામ ગ્રંથો અથવા મુદ્દાઓમાં સમાન હશે. બીજી તરફ, દરેક વોલ્યુમ અને ઇશ્યૂ માટે આઇએસબીએન અલગ છે.

ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ બુક નંબર 13-અંકનો માનક કોડ છે. તે ગોર્ડન ફોસ્ટર હતા જેણે પ્રથમ વખત નવ આંકડાનો આઇએસબીએન કોડ બનાવ્યો હતો. બાદમાં ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર સ્ટાન્ડર્ડેનાઇઝેશને દસ આંકડાનો સ્ટાન્ડર્ડ નંબર કોડ વિકસાવ્યો. 2007 પછી, આઇએસબીએન પાસે 13-આંકડાનો નંબરનો ધોરણ કોડ છે.

ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ સીરિયલ નંબર એ આઠ અંકનો સ્ટાન્ડર્ડ નંબર છે. શ્રેણીની એક સમૂહને આપવામાં આવતી સંખ્યા છે, અને એક વાર સિરિઝ બદલાઈ જાય પછી, અન્ય ISSN કોડ ફાળવવામાં આવે છે. તે 1971 માં હતું કે આઈએસએસએન સિસ્ટમનો પ્રથમ મુસદ્દો તૈયાર કર્યો હતો. આઇએસએસએન (ISSN) ધોરણ નંબર કોડ્સ આઇએસએનએન નેશનલ કેન્દ્રો દ્વારા સોંપવામાં આવે છે અને આઇએસએસએન ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર દ્વારા સંકલિત છે જે પોરિસમાં આધારિત છે.

સારાંશ:

1. "આઇએસબીએન" એ "ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ બુક નંબર" અને "આઈએસએસએન" એ "ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ સીરિયલ નંબર" છે. "
2 આઇએસબીએન અને આઇએસએસએન વચ્ચેનો એક મતભેદ એ છે કે ભૂતપૂર્વ વ્યક્તિએ પ્રકાશકને ઓળખી કાઢ્યું હતું, જ્યારે કે પછીના પ્રકાશકની ઓળખ નથી.
3 ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ બુક નંબર મોનોગ્રાફ્સ અથવા પુસ્તકો માટે આપવામાં આવે છે, જ્યારે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ સીરીયલ નંબર મોનોગ્રાફ્સ અથવા પુસ્તકોની શ્રેણીમાં આપવામાં આવે છે.
4 આઇએસએસએન (ISSN) ના કિસ્સામાં, તે ફક્ત વૈકલ્પિક છે, જેનો અર્થ છે કે પ્રકાશક તેનો ઉપયોગ કરવા માટે કાયદેસર રીતે બંધાયેલા નથી. બીજી તરફ, આઇએસબીએન ફરજિયાત છે જો પુસ્તક આઇએસબીએન એપ્લિકેશન હેઠળ આવે છે.