ઈન અને ટીન વચ્ચેનો તફાવત

ઈન વિ ટીન

ઈન અને ટીન કર સત્તાવાળાઓ દ્વારા વ્યકિતઓ દ્વારા આપવામાં આવતા નંબરો છે અને ટેક્સ રિટર્ન ફાઈલ કરતી વખતે આ સંખ્યામાં લોકોની ઓળખ મળે છે. કરદાતા ઓળખ નંબર અથવા ટીઆઈએન એ સામાન્ય શબ્દ છે જે આઇઆરએસ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાય છે, અને તેમના વ્યવસાયના આધારે લોકોને આપવામાં આવતા વિવિધ પ્રકારનાં સંખ્યાઓ છે. ઈઆઈએન એક એવા નંબર છે જે વ્યવસાય માલિકો દ્વારા જરૂરી છે કે જે કર્મચારીઓને નોકરી કરતા હોય. આને રોજગારદાતા ઓળખના નામ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને ટેક્સ રિટર્ન ફાઈલ કરતી વખતે ઓળખાણ નંબરના હેતુમાં સેવા આપે છે. આ લેખ TIN અને EIN પર નજીકથી નજર કરીને વિષય પર પ્રકાશ ફેંકવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

ટીઆઈએન

દેશભરમાં કરદાતાઓને ઓળખવાનો પ્રાથમિક માર્ગ તેમને અનન્ય ઓળખ નંબર અદા કરીને છે. આ અનન્ય નંબરને કરદાતા ઓળખ નંબર કહેવામાં આવે છે અને તેને આઇઆરએસ તેમજ સામાન્ય લોકો બંને દ્વારા ટીન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જો કે આઈઆરએસ દ્વારા મોટે ભાગે સોશિયલ સિક્યુરિટી એડમિનિસ્ટ્રેશન દ્વારા ટીન નંબર આપવામાં આવે છે. એક ટીઆઈએન નંબર પછી ITIN અથવા વ્યક્તિગત વ્યક્તિની સોશિયલ સિક્યોરિટી નંબર તરીકે ઓળખાતી વ્યક્તિગત કર ઓળખ નંબર હોઈ શકે છે. તે EIN નામની નોકરીદાતા ઓળખ નંબર પણ હોઈ શકે છે. આમ, વ્યક્તિગત આઇઆરએસ અને સોશિયલ સિક્યોરિટી એડમિનિસ્ટ્રેશન દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા કેટલાંક પ્રકારનાં ઓળખાણ નંબરનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

EIN

1 9 74 માં આઇઆરએસ દ્વારા પસાર કરાયેલી એક અધિનિયમ અનુસાર, યુએસમાંના તમામ વ્યવસાયોને તેમના કામદારોને ચૂકવણી કરવા અને બિઝનેસ ટેક્સ ફાઇલ કરવા માટે EIN ની પાત્રતા હોવી જરૂરી છે. બિઝનેસ માટે એઆઈએન (EIN) મેળવવાનું ફરજિયાત છે કારણ કે તે વ્યવસાયને ભાગીદારી, એલએલસી, પ્રોપ્રાઇટરશિપ અથવા અન્ય કોઈપણ માળખા તરીકે ગણવામાં આવે છે જે તેના માટે પોતાનામાં રસ ધરાવતા હોઈ શકે છે. ઈન એ એસએસએન (SSN) જેવી જ છે, પરંતુ તે વ્યકિતઓ કરતાં વ્યવસાયો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાય છે. આમ, ઇઆઇએનનો ઉપયોગ પ્રોપરાઇટર્સ, કોર્પોરેશનો, ટ્રસ્ટ્સ, ભાગીદારી અને સરકારી એજન્સીઓ દ્વારા પણ થઈ શકે છે.

ઈન અને ટીન વચ્ચે શું તફાવત છે?

• નવ આંકડાની અનન્ય સંખ્યાઓ કે જે લોકો માટે આઇઆરએસને સોંપે છે તેમને કરદાતા ઓળખના આંકડા (ટીઆઈએન) કહેવામાં આવે છે અને આ સંખ્યાઓનો ઉપયોગ કરનારા લોકોની ઓળખ માટે કરવામાં આવે છે.

• આઈઆરએસ દ્વારા આપવામાં આવતી ઘણી જુદી જુદી પ્રકારની ઓળખાણ સંખ્યાઓ છે અને EIN તેમાંથી એક છે.

• ઈન એ એમ્પ્લોયર આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર છે અને તે વ્યવસાય દ્વારા આવશ્યક છે કે જે કામદારોને કામ કરે છે.

• ઇઆઇએન અથવા એસએસએન એ જ કર ઓળખ હેતુ માટે જુદા જુદા નામો છે જ્યાં TIN એ જિનેરિક નામ છે, અને તે ITIN અથવા વ્યક્તિગત કર ઓળખ નંબર છે જે સામાન્ય રીતે વ્યક્તિઓ માટે વપરાય છે

• મોટા ભાગના ટીઆઈએન આઇઆરએસ દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે, જ્યારે તે સોશિયલ સિક્યોરિટી એડમિનિસ્ટ્રેશન દ્વારા જારી કરાયેલ સામાજિક સુરક્ષા નંબર છે.

• ઇઆઇએન ઉદ્યોગો માટે છે જ્યારે આઇટીઆઈએન વ્યક્તિઓ માટે છે.