ડી બ્લોક તત્વો અને ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ્સ વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - ડી બ્લોક એલિમેન્ટસ વિ ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ્સ

ડી બ્લોક તત્વો અને સંક્રમણ વચ્ચેનો તફાવત તત્વો તદ્દન ગૂંચવણમાં મૂકે છે બંને શબ્દો એકબીજાના બદલે ઉપયોગમાં લેવાય છે, અને ઘણા લોકો ડી-બ્લોક તત્વો માટે 'સંક્રમણ તત્વો' શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે. ડી-બ્લોક તત્વો અને સંક્રમણ તત્વો વચ્ચે કી તફાવત એ છે કે જ્યારે બધા સંક્રમણ તત્વો ડી-બ્લોક ઘટકો છે , બધા ડી બ્લોક ઘટકો સંક્રમણ તત્વો નથી . તે સ્પષ્ટ છે કે ડી-બ્લોક તત્વો ડી-પેટા શેલમાં ડી-ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે. અનુવાદ એલિમેન્ટ એ તત્વો છે જે સ્થિર આયનોને અપૂરતા ભરીને ડી -કોર્ટેબલ બનાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઝિન્ક અને સ્કેન્ડિયમ ડી-બ્લોક તત્વો છે; પરંતુ સંક્રમણ તત્વો નહીં.

ડી-બ્લૉક એલિમેન્ટ્સ શું છે? ડી-બ્લોક ઘટકો ઇલેક્ટ્રોન રૂપરેખાંકન અને સામયિક કોષ્ટકની સ્થિતિનો ઉપયોગ કરીને સ્પષ્ટપણે ઓળખી શકાય છે. ડી-બ્લોક તત્વનું મુખ્ય લક્ષણ

ડી- ઉપ શેલમાં ઓછામાં ઓછો એક ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે. અબુબૌ ડી-બ્લોક ઘટકોમાં સિદ્ધાંત મુજબ ઇલેક્ટ્રોન ભરવાનું, 4s - ચકરાવો પ્રથમ 3d ચકરાવો પહેલાં ભરવામાં આવે છે ત્યારે વિચિત્ર વસ્તુ થાય છે; જેનો અર્થ એ થાય કે 3 ડી-એલટ્રોન 4 સે-ઇલેક્ટ્રોન કરતા વધારે ઉર્જા ધરાવે છે. પરંતુ, જ્યારે તેઓ આયન રચવા માટે ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરે છે; 4s - ઍલેક્ટરોન પ્રથમ અણુથી દૂર કરવામાં આવે છે.

કોષ્ટક ->

એલિમેન્ટ ઇલેક્ટ્રોન રુપરેખાંકન
સ્કેન્ડિયમ સીએચ [આર] 3 ડી
1 4 સે 2 ટિટાનિયમ ટી [એઆર] 3 ડી
2 4 સે 2 વેનેડિયમ વી [અર] 3 ડી
3 4s 2 ક્રોમિયમ સીઆર [એઆર] 3 ડી
5 4 સે 1 મેંગેનીઝ એમએન [આર] 3 ડી
5 4 સે 2 ફેરસ ફે [અરે] 3 ડી
6 4 સી 2 કોબાલ્ટ કો [આર] 3 ડી
7 4s 2 નિકલ ની [એઆર] 3 ડી
8 4 સે 2 કોપર કા [અર] 3 ડી
10 4s 1 ઝિંક ઝેન [અરે] 3 ડી
10 4 સે 2
નોંધ: [આર] = 1s
2

2 સે 2 2p 6 3s 2 3p 6 સંક્રમણ તત્વો શું છે? ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ એ એલિમેન્ટ છે જે અપૂર્ણ રીતે ભરાયેલા ડી-ઓર્બિટલ્સ સાથે સ્થિર આયનનું નિર્માણ કરે છે. જ્યારે આયનો ડી-બ્લોક ઘટકો દ્વારા રચાય છે; તેઓ પ્રથમ s

- ઍલેક્ટરોન્સ (એન લેવલ) નાબૂદ કરે છે અને તે પછી

d -કોણ (એન -1 સ્તર) દૂર કરે છે. ઝિન્ક અને સ્કેન્ડિયમ ડી-બ્લોકમાં બે વિશિષ્ટ તત્વો છે; તેઓ આયર્નને અપૂરતા ભરેલા નથી બનાવી શકતા d -કોર્ટલ્સ; તેથી તેઓ સંક્રમણ તત્વો તરીકે ગણવામાં આવતા નથી.ડી-જૂથ સ્વરૂપે, સ્થિર આયન ધરાવતા અન્ય તમામ ઘટકો જેમને અપૂરતા ભરીને d -રોલરોન ટ્રાન્ઝિશન મેટલ સોલ્યુશન્સ ડી બ્લોક તત્વો અને ટ્રાન્ઝિશન તત્વો વચ્ચે શું તફાવત છે? ડી બ્લોક તત્વો અને ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ્સની વ્યાખ્યા

ડી બ્લોક એલિમેન્ટસ:

એક અથવા વધુ

ડી-

ઇલેક્ટ્રોન ડી- ઉપ શેલ ડી-બ્લોક ઘટકો તરીકે ઓળખાય છે. મોટાભાગના ડી-બ્લોક ઘટકો ધાતુ છે. સંક્રમણ તત્વો: અપૂર્ણતા ભરેલા ડી

સાથે સ્થિર આયનો બનાવી શકે તેવા તત્વો - સંક્રમણ તત્વો કહેવાતા સંક્રમણ તત્વો છે. નોંધ: ઝેડએન અને એસસી સંક્રમણ તત્વો નથી. તેઓ ફક્ત Zn 2+

અને સ્ક્રીપ્ટ

3+ આયનનું સ્વરૂપ આપતું નથી, જેમાં અનફેલ ડી-ઓર્બિટેલ્સ નથી. Zn 2+ = 1s

2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 Sc 3+ = 1s

2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3 ડી 10 નીચેનાં આયનોમાં ભરાયેલા ડી-ઓર્બિટલ્સનો સમાવેશ થાય છે. તેથી, આ તત્વો સંક્રમણ તત્વો તરીકે ગણવામાં આવે છે. કા 2+

= 1s

2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 9 ની 4+ = 1s

2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 એમએન 2+ = 1s

2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 ફે 2+ = 1s

2 2s 2 2p 6 3s 6 3 ડી 6 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ્સ: ડી બ્લોક ઘટકો: કેટલાક ડી-બ્લોક તત્વોના ઘણા ઓક્સિડેશન રાજ્યો દર્શાવે છે અને તેમાંની કેટલીક એક જ ઑક્સિડેશન સ્થિતિ દર્શાવે છે. ઉદાહરણ: ઝિંક માત્ર 2 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ બતાવે છે અને સ્કેન્ડિયમ માત્ર 3 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ બતાવે છે.

ડી-બ્લોક શોમાં અન્ય ઘટકો બહુવિધ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ્સ.

સંક્રમણ તત્વો: સંક્રમણ તત્વો બહુવિધ ઓક્સિડેશન રાજ્યો દર્શાવે છે. ઓછામાં ઓછા એક રાજ્યમાં અપૂર્ણ છે

d

-કોર્ટેબલ

ઉદાહરણ:

ટિટાનિયમ +2, +4 વેનેડિયમ +2, +3, +4, +5 ક્રોમિયમ +2, +3, +6 મેંગેનીઝ +2, +3 , +4, +6, +7

ફેરસ +2, +3

કોબાલ્ટ +2, +3

નિકલ +2, +4

કોપર +1, +2

ચિત્ર સૌજન્ય :

1. "સામયિક કોષ્ટક બ્લોક્સ એસ.પી.ડી.એફ. (32 સ્તંભ)" વપરાશકર્તા દ્વારા: ડીપીપ [સીસી-બીએ-એસએ 3. 0] કોમન્સ દ્વારા

2 "રંગીન-સંક્રમણ-મેટલ-સોલ્યુશન્સ" [જાહેર ડોમેન] કૉમન્સ દ્વારા