કુરિયર અને કાર્ગો વચ્ચે તફાવત

કુરિયર વિ કાર્ગો

કુરિયર અને કાર્ગો એક પાર્સલને એક જગ્યાએથી બીજા સ્થળે મોકલવાનાં રીત છે બંને એક જ હેતુ માટે હોવા છતાં, કુરિયર અને કાર્ગો વચ્ચે ઘણી ફરક છે.

કોરિઅર અને કાર્ગો વચ્ચેના મુખ્ય તફાવતો એ છે કે અન્ય દેશ અથવા રાજ્યમાં વસતા અન્ય વ્યક્તિને માલ અથવા પાર્સલ પહોંચાડવાનો સમય. કુરિયરની સરખામણીમાં કાર્ગો ધીમી પ્રક્રિયા છે.

બીજા શબ્દોમાં કહી શકાય કે વાહક કાર્ગો કરતાં વધુ ઝડપી દસ્તાવેજો જેવા નાના પાર્સલ પહોંચાડે છે. કુરિયર સેવા ઝડપી સમય માં પાર્સલ પહોંચાડવાના કલાકારમાં નિષ્ણાત છે. બીજી બાજુ કાર્ગો પાર્સલે ખૂબ ધીમે ધીમે પહોંચાડે છે.

સામાન્ય રીતે લોકોને સમજવામાં આવે છે કે જ્યારે વ્યક્તિ કાર્ગોના બદલે કુરિયર દ્વારા પાર્સલ મોકલે ત્યારે તે ઘણો સમય બચાવી શકે છે. બીજી બાજુ, જ્યારે વસ્તુ અથવા વસ્તુઓ અન્ય સ્થળે પહોંચાડવામાં આવે ત્યારે કાર્ગોનો ઉપયોગ કરવો તે વિશાળ અને વિશાળ છે. તે ચોક્કસ છે કે આવા કિસ્સાઓમાં કાર્ગો પેકેજો પહોંચાડવા અથવા વસ્તુઓની સુરક્ષિત પદ્ધતિ છે.

કાર્ગો વસ્તુઓ સલામતીની ખાતરી કરે છે. કુરિયર અન્ય દેશ અથવા ગંતવ્યને મોકલવામાં આવેલી વસ્તુઓના વસ્ત્રો અને આંસુની બિન-ઘટનાની બાંયધરી આપતું નથી. દાખલા તરીકે, કોઈ વ્યક્તિને કુરિયર સેવાના કિસ્સામાં મોકલવામાં આવે તે વ્યક્તિ સુધી પહોંચી શકે તે પહેલા દસ્તાવેજ ફાટી નીકળે અથવા ફાટી શકે છે.

તેનાથી વિપરીત વસ્તુ કાર્ગો સેવાના કિસ્સામાં ક્યારેય ફાટેલી નથી અથવા વિરૂપિત થઈ નથી. આમ, કાર્ગો સેવા ગ્રાહક દ્વારા મોકલેલી વસ્તુઓના વસ્ત્રો અને આંસુની બિન-ઘટનાની બાંયધરી આપે છે.

એ નોંધવું અગત્યનું છે કે કાર્ગો સેવા સામાન્ય રીતે વધુ સંખ્યામાં વસ્તુઓ પહોંચાડવા માટે નિયંત્રિત કરે છે. બીજી બાજુ કુરિયર વિતરિત કરવા માટે ઓછી સંખ્યામાં વસ્તુઓ અથવા પેકેજોને નિયંત્રિત કરી શકે છે.