કમ્પાઉન્ડ વ્યાજ અને સાધારણ વ્યાજ વચ્ચેના તફાવત

સરવાળા વ્યાજની વિરુદ્ધ કમ્પાઉન્ડ વ્યાજ

વ્યાજ ઉધાર ભંડોળનો ખર્ચ છે એક બેંક / નાણાકીય સંસ્થા અથવા આવી સંસ્થામાં ભંડોળ જમા કરાવતી આવક. બે પ્રકારનાં વ્યાજની ચુકવણી છે, જે સરળ રસ અને સંયોજન રસ છે. સાધારણ વ્યાજ અને સંયોજન વ્યાજ અલગ છે કારણ કે દરેક ગણતરી કરવામાં આવે છે, અને સંયોજન રસ દ્વારા પ્રાપ્ત થતી રકમ હંમેશાં એક ડિપોઝિટર / રોકાણકારને પસંદ કરવામાં આવે છે કારણ કે તે સાદા રસ કરતાં વધુ વળતર મેળવી શકે છે. નીચેના લેખ સ્પષ્ટ ઉદાહરણો સાથેના બે વચ્ચે તફાવત કરે છે અને રુચિના દરેક ફોર્મના તફાવતો અને લાભોને રૂપરેખા આપે છે.

સરળ વ્યાજ શું છે?

સરળ વ્યાજ માટે, વ્યાજની રકમ માત્ર તે જ રકમની ગણતરી કરવામાં આવશે જે શરૂઆતમાં જ જમા કરવામાં આવી હતી, જેને સિદ્ધાંત કહે છે. દાખલા તરીકે, મારી પાસે રોકાણ કરવા માટે 100 ડોલર છે અને આવું કરવા માટે બેંક એબીસી પર જાઓ. બેન્ક દર વર્ષે 10% નો વ્યાજ દર આપે છે. 1 લી વર્ષના અંતે, હું $ 100, $ 10 - 10 ડોલરથી 10% પ્રાપ્ત કરી શકત. બીજા વર્ષના અંતે, હું મારા સિધ્ધાંત પર 10% વધુ મેળવ્યું હોત - $ 10 - કુલ કુલ $ 120 3 જી વર્ષના અંતે, હું કુલ $ 130 બનાવું.

સાદા વ્યાજની ગણતરી માટે મારી શરૂઆતની રોકાણની રકમને બમણી કરવા માટે ખૂબ જ લાંબો સમય લાગશે અને 10% ઊંચી વ્યાજ દર આપવામાં ખૂબ આકર્ષક લાગશે નહીં.

સંયોજન વ્યાજ શું છે?

બીજી બાજુ, ચુસ્ત વ્યાજની ગણતરી માત્ર સૈદ્ધાંતિક માત્રા પર નહીં, પણ દર વર્ષે ઉમેરાતી રુચિ પર પણ કરવામાં આવે છે. એ જ ઉદાહરણ તરીકે અરજી કરવી, હું મારા $ 100 સાથે બીજા બેંક XYZ માં જઈશ, અને તેઓ મને 10% ની સંયોજન રસ ચૂકવવા માટે સહમત થાય છે. 1 લી વર્ષના અંતે, હું હજી પણ $ 10 પ્રાપ્ત કરીશ, કુલ $ 110 બનાવશે. બીજા વર્ષના અંતે, હું 110 * (1 + 10%) = $ 121 પ્રાપ્ત કરીશ. અને ત્રીજા વર્ષના અંતે, મને 121 * (1 + 10%) = 133 મળશે. 1.

જેમ જ જોઈ શકાય છે, મને વ્યાજ કે જે સંયોજન વ્યાજ મારફતે પ્રાપ્ત થયો છે તે વધારે છે અને સરળ વ્યાજ સૂત્રોના ઉપયોગ કરતાં વધુ સારી વળતર આપે છે.

સરળ વ્યાજ વિ કમ્પાઉન્ડ વ્યાજ

તે સરળ વ્યાજથી એકબીજાથી સંયોજન અને સરળ વ્યાજ એક નાનું વળતર આપે છે, અને સંયોજન વ્યાજ વળતરનો મોટો દર આપે છે. બંને વચ્ચે પસંદગી કરવા માટે, સંયોજન વ્યાજ ચૂકવણી ખાતાની પસંદગી પ્રાપ્ત કરવા માટેની રુચિ માટે કોઈપણ રોકાણકારને વધુ લાભદાયક રહેશે.

સરળ વ્યાજ અને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ વચ્ચેનો તફાવત શું છે? • વ્યાજ એ એક બેંક / નાણાકીય સંસ્થા પાસેથી ઉધાર લેવાના ભંડોળનો ખર્ચ અથવા આવા સંસ્થામાં ભંડોળ જમા કરાવતી આવક છે.બે પ્રકારનાં વ્યાજની ચુકવણી છે, જે સરળ રસ અને સંયોજન રસ છે.

• સરળ વ્યાજ માટે, વ્યાજની રકમ માત્ર તે જ રકમની ગણતરી કરવામાં આવશે જે શરૂઆતમાં જ જમા કરવામાં આવી હતી, જેને સિદ્ધાંત કહેવાય છે.

• કપાત વ્યાજ, બીજી બાજુ, માત્ર સૈદ્ધાંતિક માત્રા પર ગણવામાં આવતી નથી, પરંતુ દરેક વર્ષમાં ઉમેરાઈ રહેલા રસ પર પણ ગણવામાં આવે છે.

• સાદા વ્યાજથી સંયોજન અને સરળ વ્યાજ એકબીજાથી ખૂબ જ અલગ છે અને વળતરમાં વધુ વળતર મળે છે.