ખરાબ દેવું અને શંકાસ્પદ દેવું વચ્ચે તફાવત

ખરાબ દેવું વિ શંકાસ્પદ દેવું

ખરાબ દેવાં અને શંકાસ્પદ દેવાંનો સંદર્ભ સંદર્ભ માટે વપરાય છે વેપારીને તેના ગ્રાહકો દ્વારા, જેણે કિંમત ચૂકવવા પહેલાં સામાન અને સેવાઓ મેળવી છે તે પૈસાની રકમ માટે. બાકીની રકમ ચૂકવેલ સમયગાળામાં ચૂકવણી થવાની ધારણા છે, અને દેવાની ચુકવણી અને ચુકવણીની સંભાવનાને ચૂકવવાના સમયના આધારે, આ રકમને એકાઉન્ટિંગ પુસ્તકો અને શંકાસ્પદ દેવા અથવા ખરાબ દેવાંમાં રેકોર્ડ કરવાની જરૂર છે. નીચેનો લેખ દેવું આ બે સ્વરૂપો સમજાવે છે, સ્પષ્ટ રીતે બે વચ્ચે તફાવત દર્શાવે છે.

ખરાબ દેવું શું છે?

ખરાબ દેવું એ રકમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જે વ્યવસાય દ્વારા ચોક્કસપણે પ્રાપ્ત થશે નહીં. આ રકમ એવા એકાઉન્ટ્સ છે જે લાંબા સમય સુધી પુસ્તકોમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવી છે, (લાંબા ગાળા માટે, ગ્રાહકને ધિરાણ પૂરું પાડીને જણાવેલી પુન: ચુકવણીની અવધિની ભૂતકાળ), અને ચુકવણી કરવા દેવાદાર દ્વારા કોઈ પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યાં નથી. . એકવાર ખરાબ દેવું ઓળખવામાં આવે તે પછી તે એકાઉન્ટ્સના સ્વીકાર્ય એકાઉન્ટમાંથી એક ક્રેડિટ એન્ટ્રી સાથે દૂર કરવામાં આવશે અને ખરાબ દેવાનો ખર્ચ ખાતામાં ઉધાર કરવામાં આવશે.

શંકાસ્પદ દેવું શું છે?

એક શંકાસ્પદ દેવું, તેનું નામ સૂચવે છે, તે પ્રાપ્ત કરેલા ખાતા છે જે વ્યવસાયને ખાતરી કરશે નહીં કે તે પ્રાપ્ત થશે. હિસાબી ખ્યાલો જણાવે છે કે અનિશ્ચિત રસીદ સામે કોઈપણ જોગવાઈ કરવાની જરૂર છે, જો તે ખરાબ દેવું બની જાય તો દેવું પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે 'શંકાસ્પદ દેવાની જોગવાઈ' નામના ખાતાને જાળવવામાં આવશે. હિસાબી પ્રવેશ માટે નુકશાન ખાતાની જોગવાઈમાં ડેબિટની જરૂર પડશે અને શંકાસ્પદ દેવાંના ખાતા માટે જોગવાઈ કરવામાં ક્રેડિટ એન્ટ્રીની જરૂર પડશે. એકવાર આ પ્રવેશ પૂર્ણ થઈ જાય પછી, દેવાદાર પાસેથી તે રકમ બાદ કરીને જોગવાઈ કરવામાં આવશે. ખરાબ દેવાની સંભાવના પર આધાર રાખીને, શંકાસ્પદ દેવું ખાતા માટેની જોગવાઈ કદાચ વધારો અથવા ઘટાડો થઈ શકે છે.

ખરાબ દેવું vs શંકાસ્પદ દેવું

શંકાસ્પદ દેવાં અને ખરાબ દેવાંની જોગવાઈઓ વચ્ચેની સમાનતા એ છે કે તેઓ તેમના વ્યવસાયનું સાચું અને સાચું દૃશ્ય દર્શાવવાના હિસાબ સિદ્ધાંતો સાથે સુસંગત છે. તેના એકાઉન્ટિંગ પુસ્તકો એક ખરાબ દેવું એકાઉન્ટ બરાબર બતાવશે કે કેટલી હિસાબો પ્રાપ્ત થશે નહીં, અને શંકાસ્પદ દેવાંના ખાતા માટે જોગવાઈ મેળવનાર રકમ જે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે અથવા પ્રાપ્ત ન થઈ શકે તે બતાવશે. બે પ્રકારનાં એકાઉન્ટ્સ માટે એકાઉન્ટિંગ એન્ટ્રીઝ એકબીજાથી ઘણું અલગ છે, તેમ છતાં, ઉચ્ચ સંભાવના છે કે ભવિષ્યમાં શંકાસ્પદ દેવું ખરાબ દેવા બનશે. શંકાસ્પદ દેવાંના ખાતા માટે જોગવાઈ જાળવી રાખીને, વ્યવસાય એક ચોક્કસ રકમ છોડી દે છે, જેથી વ્યવસાયના નુકસાનને પુનઃ પ્રાપ્ત કરી શકાય.ક્રેડિટ કન્ટ્રોલ માટે ખરાબ ઋણ જાળવવા અને શંકાસ્પદ દેવા ખાતાઓ પણ મહત્વપૂર્ણ છે.

ખરાબ દેવાં અને શંકાસ્પદ દેવાં વચ્ચે શું તફાવત છે?

• ખરાબ દેવાં અને શંકાસ્પદ દેવાં એ એક શબ્દ છે જેનો કોઈ વ્યવસાય માટે કરાયેલી નાણાંનો સંદર્ભ આપવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી શરતો છે, તેના ગ્રાહકો દ્વારા, જેમણે કિંમત ચૂકવવા પહેલાં સામાન અને સેવાઓ મેળવી છે.

• ખરાબ દેવું એ રકમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જે વ્યવસાય દ્વારા ચોક્કસપણે પ્રાપ્ત થશે નહીં. એકવાર ખરાબ દેવું ઓળખવામાં આવે તે પછી તે એકાઉન્ટ્સના સ્વીકાર્ય એકાઉન્ટમાંથી એક ક્રેડિટ એન્ટ્રી સાથે દૂર કરવામાં આવશે અને ખરાબ દેવાનો ખર્ચ ખાતામાં ઉધાર કરવામાં આવશે.

• એક શંકાસ્પદ દેવું, જેનું નામ સૂચવે છે, એ એક એકાઉન્ટ છે જે વ્યવસાયને ખાતરી નથી કે તે પ્રાપ્ત થશે કે નહીં. હિસાબી પ્રવેશ માટે નુકશાન ખાતાની જોગવાઈમાં ડેબિટની જરૂર પડશે અને શંકાસ્પદ દેવાંના ખાતા માટે જોગવાઈ કરવામાં ક્રેડિટ એન્ટ્રીની જરૂર પડશે.

• શંકાસ્પદ દેવાં અને ખરાબ દેવાના હિસાબની જોગવાઈ વચ્ચે સમાનતા એ છે કે તેઓ તેના હિસાબી પુસ્તકોમાં, વ્યવસાયનું સાચું અને સાચું દૃશ્ય દર્શાવવાના હિસાબ સિદ્ધાંતો સાથે સુસંગત છે.

• ખરાબ ઋણ જાળવી રાખવું અને શંકાસ્પદ દેવાંના ખાતાનું પણ ક્રેડિટ નિયંત્રણ માટે મહત્વનું છે.