બેકસ્પેસ વચ્ચેનો તફાવત અને કાઢી નાંખો

બેકસ્પેસ વિ કાઢી નાંખો

બેકસ્પેસ અને ડિલિટમાં ઉપયોગી ન હોય તેવા અક્ષરોને કાઢવામાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે જે તમે તમારા કમ્પ્યુટર કીબોર્ડ પર શોધી શકો છો. તે અક્ષરોને કાઢી નાખવામાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જે તમારી સામગ્રીમાં ઉપયોગી નથી. તેઓ પાસે અન્ય વિશિષ્ટ કાર્યો પણ છે. આ બે તમારા કીબોર્ડમાં મહત્વપૂર્ણ કીઓમાંની એક છે.

બેકસ્પેસ

બેકસ્પેસ કીબોર્ડ અથવા ટાઈપરાઈટર કી છે જે ટાઇપરાઇટર વાહનને પીઠની તરફ એક સ્થાનને દબાણ કરવા માટે વપરાય છે. કમ્પ્યુટર્સમાં, તેની પાસે કર્સર પાછળની બાજુએ ખસેડવાની ક્ષમતા છે, તે અગાઉના પાત્રને દૂર કરે છે અને તે પછી તે પછીની સ્થિતિ દ્વારા સામગ્રીને પાછી ફેરવે છે. બેકસ્પેસ શબ્દ "બેકસ્પેસ" શબ્દ દ્વારા ઓળખી શકાય છે, ડાબી તરફના તીર અથવા શબ્દને ભૂંસી નાખવા (બાળકોના લેપટોપમાં જોવા મળે છે).

કાઢી નાંખો

કાઢી નાંખો, જેને આગળ કાઢી નાંખવાનું કહેવામાં આવે છે, મોટાભાગના લોકો દ્વારા ભાગ્યે જ ઉપયોગ થાય છે. આદેશ સંપાદન અથવા ટેક્સ્ટ કરતી વખતે તે કીબોર્ડ પર ત્રાટક્યું હોય ત્યારે કાર્ય કરે છે તે કર્સરની સ્થિતિની સામે પાત્રને અવક્ષય કરે છે. આ સમગ્ર પાત્રને ફ્રીડ સ્પેસ તરફ પાછળ ખસેડે છે. સામાન્ય રીતે, તે મોટાભાગના કમ્પ્યુટર કીબોર્ડ પર ડેલ અથવા કાઢી નાંખે તરીકે દેખાય છે.

બેકસ્પેસ અને કાઢી નાંખો વચ્ચેનો તફાવત

અક્ષર / ઓ કાઢી નાખતી વખતે બંને વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ દિશા અથવા સ્થિતિ છે બેકસ્પેસ કર્સરની ડાબી બાજુ કાઢી નાખે છે જ્યારે કાઢી નાંખો કી જમણી બાજુ તરફ જાય છે. ફાઈલો કાઢી નાંખવાની દ્રષ્ટિએ, જયારે ફાઈલ પ્રકાશિત થાય છે અને બેકસ્પેડ દબાવવામાં આવે છે ત્યારે કંઇ થતું નથી. ફાઇલ પર કાઢી નાખવાથી તેને આપોઆપ દૂર કરવામાં આવે છે તેને રીસાઈકલ બિનમાં ખસેડવામાં આવે છે. ફોલ્ડર્સ અથવા બ્રાઉઝિંગને શોધતી વખતે, બેકસ્પેસ કીનો પાછલા પૃષ્ઠ અથવા ફોલ્ડરમાં પાછા જવા માટે ઉપયોગ થાય છે જ્યારે કાઢી નાંખો કીઓ આ રીતે કાર્ય કરી શકતી નથી. બાયસેસ કી ટાઈપરાઈટર અને કમ્પ્યુટર કીબોર્ડ બંનેમાં હાજર છે જ્યારે કાઢી નાંખો કી કમ્પ્યુટર કીબોર્ડમાં જ મળે છે.

બેકસ્પેસ અને ડિલિટ સામગ્રી બનાવવા માટે જરૂરી છે. તે શબ્દ / શબ્દને કાઢી નાખવામાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જે ટેક્સ્ટ પર જરૂરી નથી. દરેક કીમાં ચોક્કસ કાર્ય છે જે અન્ય પર હાજર નથી.

સંક્ષિપ્તમાં:

બેકસ્પેસ અને ડિલિટ કીઓ છે જે તમે તમારા કમ્પ્યુટર કીબોર્ડ પર શોધી શકો છો.

બેકસ્પેસ એ કીબોર્ડ અથવા ટાઈપરાઈટર કી છે જે ટાઈપરાઈટર વાહનને પીઠની તરફ એક પદ આગળ ધકેલવા માટે વપરાય છે.

• કમાંડ એડિટિંગ અથવા ટેક્સ્ટ કરતી વખતે વિધેયોને કાઢી નાખો જ્યારે કીબોર્ડ પર ત્રાટક્યું હોય. તે કર્સરની સ્થિતિની સામે પાત્રને અવક્ષય કરે છે.