અપીલ અને સમીક્ષા વચ્ચેના તફાવત

અપીલ વિ સમીક્ષા

અદાલતી વ્યવસ્થામાં, ત્યાં હંમેશા એક જોગવાઈ છે જો કોઈ કેસમાં પક્ષ કાયદો કોર્ટના નિર્ણયથી વ્યથિત હોય તો તેનું નિરાકરણ કરો. ઉચ્ચ અદાલતમાં નીચલી અદાલતના ચુકાદા સામે અપીલ કરવાની પદ્ધતિ છે, અને તે પણ એક પ્રક્રિયા છે જે ચુકાદો અથવા નિર્ણયની કાયદેસરતા સાથે સંબંધિત છે. ઘણા લોકો તેમની સમાનતા અને નોંધપાત્ર ઓવરલેપને કારણે અપીલ અને સમીક્ષાની વચ્ચે મૂંઝવણમાં રહે છે. આ લેખ અપીલ અને સમીક્ષામાંના તફાવતોને પ્રકાશિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, જેના માટે વાચકોને તેમના માટે ઉપલબ્ધ બે સાધનોની સારી સમજ છે.

અપીલ

જ્યારે કોર્ટના નિર્ણયનો પક્ષ ચુકાદોથી સંતુષ્ટ નથી અને નિર્ણય સામે અપીલ કરવાનો નિર્ણય કરે છે, તે અપીલ કહેવાય છે. હંમેશાં એવા લોકો હોય છે જે કોર્ટના ચુકાદાથી છેતરપિંડી કે નિરાશ થાય છે. આ લોકો ચુકાદોમાંથી રાહત મેળવે છે કારણ કે તેઓ ચુકાદો ઉલટાવી અથવા ફેરફાર માટે કાયદાના ઉચ્ચ અદાલતમાં અપીલ કરે છે. અપીલ, તેથી, પીડિત પક્ષ દ્વારા એ જ બાબત પર બીજા ચુકાદા માટે એક દલીલ છે. મોટાભાગની ન્યાયિક પ્રણાલીઓમાં, અપીલને લોકોનો અધિકાર ગણવામાં આવે છે અને જો કોઈ પક્ષને એવું લાગે કે તે કોર્ટના નિર્ણય દ્વારા જરુર છે તો નિરાકરણ મેળવવા માટેનું સાધન. ઉચ્ચ અદાલતમાં અપીલ હંમેશા પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે. જો અપીલ નિષ્ફળ જાય, તો બીજી અપીલ ફાઇલ કરી શકાય છે. અપીલ હંમેશા સંબંધિત પક્ષો પૈકી એક દ્વારા ફાઇલ કરવામાં આવે છે.

સમીક્ષા કરો

રીવ્યુ એ એક સાધન છે જે પીડિત પક્ષ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાય છે, કાયદાના અદાલતને તેના નિર્ણય અથવા ચુકાદા પર બીજી નજર લેવા માટે વિનંતી કરે છે. એવી પરિસ્થિતિઓમાં સમીક્ષાનો ઉપયોગ થાય છે કે જ્યાં અપીલની કોઈ જોગવાઇ નથી. સમીક્ષા લોકોની કાનૂની અધિકાર નથી અને તે અદાલતના વિવેકાધીન અધિકાર ગણાય છે કારણ કે તે સમીક્ષાની વિનંતીને નકારી શકે છે. સમીક્ષાનો મૂળ કાયદો જ્યાં આવ્યો તે જ કાયદા કોર્ટમાં માંગવામાં આવે છે. બીજા સમીક્ષાની કોઈ પદ્ધતિ નથી. રિવ્યૂ કાયદાના અદાલત દ્વારા સુઓ મોટાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

અપીલ અને સમીક્ષામાં શું તફાવત છે?

• સમીક્ષા મોટેભાગે કોઈ નિર્ણયની કાનૂની બાબતોની ચોકસાઈથી સંબંધિત છે જ્યારે અપીલ મોટેભાગે નિર્ણયની ચોકસાઈથી સંબંધિત છે.

• સમીક્ષા એ જ અદાલતમાં નોંધાવવામાં આવી છે જ્યારે અપીલ ઉચ્ચ અદાલતમાં દાખલ કરવામાં આવે છે.

• અપીલ વ્યક્તિનો કાનૂની અધિકાર છે, જ્યારે સમીક્ષા કોર્ટના વિવેકપૂર્ણ અધિકાર છે.

પ્રક્રિયાની અનિયમિતતા, અયોગ્યતા, અતાર્કિકતા, અને ગેરકાયદેસરતા એક સમીક્ષાના આધારે હોય છે જ્યારે અપીલ દાખલ કરવા માટે અસંતોષ અથવા નિરાશાના આધાર હોઇ શકે છે.

• અપીલ એ નિર્ણય અથવા ચુકાદો બદલવાની અથવા સંશોધિત કરવાની વિનંતી છે, જ્યારે સમીક્ષા એ ચુકાદાની કાયદેસરતાની તપાસ કરવા માટેની વિનંતી છે.