વાર્ષિકી અને લાભાર્થી વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - વાર્ષિકીકરણ વિ લાભાર્થી

વાર્ષિકીદાર અને લાભાર્થી વચ્ચેનું મહત્વ એ છે કે વાર્ષિકી એ એક એવી વ્યકિત છે જે નિવૃત્તિ બાદની બાંયધરીકૃત આવક મેળવવાની અપેક્ષા સાથે વાર્ષિકીમાં રોકાણ કરે છે જ્યારે લાભાર્થી વ્યક્તિ અથવા સમૂહ છે વ્યક્તિઓ કે જે લાભ અથવા લાભ મેળવે છે વાર્ષિકીદાર અને લાભાર્થી વચ્ચેના તફાવતને સમજવું અગત્યનું છે કેમ કે તેઓ નિવૃત્તિ વ્યવસ્થા અને જીવન વીમા પૉલિસીમાં વ્યાપક રીતે ઉપયોગમાં લેવાય છે. વાર્ષિકી અને લાભાર્થી ઘણીવાર સમાન વ્યવસ્થાના બે પક્ષો છે; જ્યારે કોઈ એક નીતિ બહાર કાઢે છે અને અન્ય સંબંધિત નીતિને કારણે લાભ મેળવે છે.

વિષયવસ્તુ

1 ઝાંખી અને કી તફાવત
2 કોણ અણધારી છે
3 લાભાર્થી
4 કોણ છે સાઇડ દ્વારા સરવાળો - ટેબ્યુલર ફોર્મમાં વાર્ષિકી ઉમરાવો વિ લાભાર્થી [999] 5 સારાંશ
અંડ્યુએટન્ટ કોણ છે?

વાર્ષિકી કરનારા વ્યક્તિ એવી વ્યક્તિ છે જે નિવૃત્તિ બાદ બાંયધરીકૃત આવક મેળવવાની અપેક્ષા સાથે વાર્ષિકીમાં રોકાણ કરે છે. વાર્ષિકી રોકાણ છે જેમાંથી સમયાંતરે ઉપાડ કરવામાં આવે છે. એક વાર્ષિકી શરૂ કરવા માટે એક જ વાર રોકાણ કરવા માટે વ્યક્તિની મોટી રકમ હોવી જોઈએ; સમયાંતરે ઉપાડ કરવામાં આવશે.

એક વાર્ષિકી મોટેભાગે જીવન વીમા કરાર જેવી હોય છે, જેમાં કોઈ વ્યક્તિ નિવૃત્તિ માટેની નીતિ લઈ શકે છે (જેને પૉલિસી માલિક કહે છે) અને લાભ (લાભાર્થી તરીકે ઓળખાય છે) મેળવી શકે છે. જેમ કે, વાર્ષિકીમાં, વાર્ષિકી અને લાભાર્થી બંને ઘણી વખત સમાન હોય છે. જો કે, એક શક્યતા છે કે વ્યક્તિ તમામ સમયાંતરે ઉપાડ કરવા પહેલાં મૃત્યુ પામે છે, ચુકવણી મેળવવા માટે લાભાર્થી નિમણૂક કરી શકાય છે. કોઈ વ્યક્તિ અન્ય વ્યક્તિ વતી વાર્ષિકી માટે પણ અરજી કરી શકે છે.

ઇ. જી. વ્યક્તિગત રિટાયરમેન્ટ એકાઉન્ટ (આઈઆરએ), એક પ્રકારનું વાર્ષિકી છે જે વ્યક્તિના એમ્પ્લોયર, બેન્કિંગ સંસ્થા અથવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપની દ્વારા સેટ કરેલ નિવૃત્તિ બચત ખાતું છે.

વાર્ષિકી આપનાર પાસે ઘણાં રોકાણના વિકલ્પો છે કારણ કે વાર્ષિક વષર્થીની જરૂરિયાતોને આધારે પસંદ કરવા માટે વાર્ષિકી સંખ્યાબંધ હોય છે. સ્થિર અને ચલ વાર્ષિકી વાર્ષિકીના સૌથી સામાન્ય પ્રકાર છે; નિશ્ચિત વાર્ષિકીનો વાર્ષિક ઉતરાણ કરનારાને નિશ્ચિત આવક મેળવવામાં આવે છે, જ્યારે ચલ વાર્ષિકી જોખમી રોકાણ છે જે ઉચ્ચ વળતર સાથે આવે છે. એક વાર્ષિક કરનારાને કર ચુકવણી કરવામાં આવે છે; જોકે, કર બચતની ચોક્કસ રકમ પણ વાર્ષિકી પર ઉપલબ્ધ છે.જો વચગાળાનાને 59 વર્ષની ઉંમર પહેલાં ચૂકવણીની વિતરણો મળે છે, તો 10% ટેક્સ દંડ લાગુ પડે છે.

આકૃતિ 01: એક વાર્ષિકી એક નિવૃત્તિ યોજના તરીકે વાર્ષિકીકરણ દ્વારા લેવામાં આવે છે.

લાભાર્થી કોણ છે?

લાભાર્થી વ્યક્તિ અથવા સમૂહ વ્યક્તિઓ છે જે લાભો અથવા લાભ મેળવે છે લાભાર્થીને વાર્ષિકી અથવા જીવન વીમામાં અગ્રણી પક્ષ તરીકે જોવામાં આવે છે.

વાર્ષિકી

વાર્ષિકીમાં, સામાન્ય રીતે વાર્ષિક સહાયક લાભાર્થી હોય છે; આ કિસ્સામાં, ચૂકવણીનો અંત વાર્ષિકીકરણની અંતે થાય છે. જો કે, અમુક વાર્ષિકી નિયુક્ત લાભાર્થીને ચુકવણી કરવાનું ચાલુ રાખે છે.

જીવન વીમા

વ્યક્તિની મૃત્યુ સમયે આશ્રિતો માટે આર્થિક રક્ષણ પૂરું પાડવા માટે જીવન વીમા પૉલિસી લેવામાં આવે છે. આ વીમાદાતા અને વીમાધારક વચ્ચેનું એક કરાર છે જ્યાં વીમાધારક વીમાદાતા દ્વારા ચોક્કસ નુકશાન, બીમારી (ટર્મિનલ અથવા નિર્ણાયક) અથવા વીમાધારકની મૃત્યુ માટે વળતર માટે વળતર માટે જવાબદાર છે

તે અગત્યનું છે કે વીમા પૉલિસી ધારક સ્પષ્ટ રીતે લાભાર્થી / લાભાર્થીઓનું નામ ચોક્કસ દ્વારા ઉલ્લેખ કરે છે. દાખલા તરીકે, જો લાભાર્થીઓ પોલિસી માલિકના બાળકો હોય, તો દરેક બાળકને નામ દ્વારા ઉલ્લેખ કરવો પડે છે. વધુમાં, બહુવિધ લાભાર્થીઓના કિસ્સામાં, તે કોણ સ્પષ્ટ કરે છે તે શું મહત્વનું છે (શું ફંડને લાભાર્થીઓ વચ્ચે સમાન અથવા ચોક્કસ ટકાવારી પ્રમાણે વિભાજિત થવું જોઈએ).

ઉપરોક્ત ઉપરાંત, લાભાર્થીનો શબ્દ કોઈ પણ સંદર્ભમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે, કારણ કે બે પક્ષો વચ્ચેના વ્યવસ્થાપનના પરિણામે કોઇપણ પક્ષને ફાયદો થાય છે.

ઇ. જી. નોન-પ્રૉફિટ ઓર્ગેનાઇઝેશનની સેવાઓ મેળવનાર

આકૃતિ 02: જીવન વીમાને તેના પરિવારમાં આર્થિક સહાય પૂરી પાડવાના સાધન તરીકે વ્યક્તિ દ્વારા લેવામાં આવે છે જ્યાં પરિવારના સભ્યો લાભાર્થી બને છે.

વાર્ષિકી અને લાભાર્થી વચ્ચે શું તફાવત છે?

વાર્ષિક લાભકર્તા અને લાભાર્થી

વાર્ષિકી કરનારા વ્યક્તિ એ એવી વ્યક્તિ છે જે નિવૃત્તિ બાદ ગેરેન્ટેડ આવક પ્રાપ્ત કરવાની અપેક્ષા સાથે વાર્ષિકીમાં રોકાણ કરે છે.

લાભાર્થી વ્યક્તિ અથવા સમૂહ વ્યક્તિઓ છે જે લાભ અથવા લાભ મેળવે છે કર ચુકવણી
વાર્ષિકી કરવેરાની ચૂકવણીનો આધીન છે
લાભાર્થીને કર ચૂકવણી અથવા અન્ય ચુકવણીનો આધીન નથી. નિર્ણય લેવાની શક્તિ
એક વાર્ષિકીકરણ પાસે વાર્ષિકી વ્યવસ્થાની શરતો, જેમ કે ભંડોળનું રોકાણ કેવી રીતે થવું જોઈએ, પ્રારંભિક ઉપાડ વગેરેનો નિર્ણય લેવાનો નિર્ણય લેવાની શક્તિ છે.
લાભાર્થી પાસે કોઈ સત્તા નથી નિર્ણાયક તરીકે તેને અથવા તેણીને નીતિ માલિક દ્વારા નિયુક્ત કરવામાં આવે છે સારાંશ - વાર્ષિકીદાર વિ લાભાર્થી / વાર્ષિકીદાર અને લાભાર્થી વચ્ચેનો તફાવત, નિવૃત્તિ (વાર્ષિકીકરણ) પછી ગેરંટીકૃત આવક પ્રાપ્ત કરવાના હેતુથી વાર્ષિકી માટે અરજી કરતા પક્ષ પર આધારિત છે અથવા પક્ષ જે અન્ય (લાભાર્થી) ની ક્રિયા દ્વારા લાભ મેળવે છે જયારે 'વાર્ષિકી' શબ્દનો ઉપયોગ ફક્ત વાર્ષિકી વ્યવસ્થામાં જ થઈ શકે છે, શબ્દ 'લાભાર્થી' શબ્દ વાર્ષિકી, જીવન વીમામાં વ્યાપક રીતે ઉપયોગમાં લેવાય છે અથવા કોઇ અન્ય પક્ષને લાભ મેળવવા માટે આધીન છે, જ્યાં લાભાર્થીના લાભો પક્ષ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવે છે. વ્યવસ્થા.

વાર્ષિકીદાર વિ લાભાર્થીના પીડીએફ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરો

તમે આ લેખનું પીડીએફ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને ટાઇટન નોટ્સ મુજબ તેને ઑફલાઇન હેતુઓ માટે ઉપયોગ કરી શકો છો. કૃપા કરીને અહીં પીડીએફ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરો. વાર્ષિકી અને લાભાર્થી વચ્ચે તફાવત

સંદર્ભો:

1. "વાર્ષિકી "શિક્ષણ દ્વારા તમારી સંપત્તિનું નિર્માણ અને રક્ષણના જવાબોનું રોકાણ કરો, આગળની બેંકોની પ્રકાશક, નિષ્ફળ થઈ શકે છે એન. પી. , n. ડી. વેબ ""> અહીં ઉપલબ્ધ છે 09 જૂન 2017.

2. "મૃત્યુ પામે પછી મારી વાર્ષિકી થાય છે?" ઇન્વેસ્ટોપેડિયા., એન.પી., 30 મે 2017. વેબ અહીં ઉપલબ્ધ છે 09 જૂન 2017.

3. "લાભાર્થી મુદ્દાઓ સમજવું." રક્ષણાત્મક જીવન એન.પી., એન.ડી. વેબ અહીં ઉપલબ્ધ છે 09 જૂન 2017.
છબી સૌજન્ય:
1. "કુટુંબ ભોજન લંચ (1)" બિલ બ્રૅનસન દ્વારા (ફોટોગ્રાફર ) - નેશનલ કેન્સર ઇન્સ્ટિટ્યુટ (પબ્લિક ડોમેઇન) કૉમન્સ મારફતે વિક્સિડેશન

2. અમેરિકન એડવાઇઝર્સ ગ્રૂપ દ્વારા "નિવૃત્તિ યોજના" (સીસી બાય-એસએ 2. 0) ફ્લિકર દ્વારા