જોડાણ અને વળતર વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - સંમતિ વિ સમર્થન

સંમતિ અને સમર્થન એ બે શબ્દો છે જે સંધિઓ અને કરારોના સંદર્ભમાં ઘણી વખત ઉપયોગમાં લેવાય છે. બંને આ સંધિ સંધિ દ્વારા બંધાયેલા પક્ષની સંમતિ દર્શાવે છે. જો કે, પ્રવેશ અને સમર્થન વચ્ચે કાનૂની તફાવત છે પ્રવેશ એ માત્ર એક ઔપચારિક કરાર છે અને તે હસ્તાક્ષરથી આગળ નથી, જ્યારે બહાલી એ એક ઔપચારિક કરાર છે, જે સહી કરીને આવે છે. તેથી, હસ્તાક્ષર કરવાની આ પ્રક્રિયા એ મુખ્ય તફાવત છે પ્રવેશ અને બહાલી વચ્ચે.

જોડાણનો અર્થ શું થાય છે?

જોડાણ એ એક કાર્ય છે, જેના દ્વારા રાજ્ય કોઈ ચોક્કસ સંધિની શરતો દ્વારા કાયદેસર રીતે બંધાયેલા કરારના સંકેત આપે છે. અહીં, રાજ્ય અન્ય સંધિ દ્વારા પહેલેથી વાટાઘાટ કરી અને હસ્તાક્ષરિત થયેલી સંધિ માટે એક પક્ષ બનવાની તક અથવા ઓફર સ્વીકારે છે. આ સામાન્ય રીતે સંધિ પછી અમલમાં આવે છે. આથી, હસ્તાક્ષરની કાર્યવાહી દ્વારા પ્રવેશ પહેલાની નથી. જો કે, વહીવટને બહાલી તરીકે સમાન કાનૂની અસર છે. રાજ્યની રાષ્ટ્રીય કાયદાકીય જરૂરિયાતોને આધારે પ્રવેશની સંડોવણીની ઔપચારીક પ્રક્રિયા અલગ અલગ છે.

ઉપરાણું એટલે શું?

સત્કાર એ એક કાર્ય છે, જેના દ્વારા રાજ્ય કોઈ ચોક્કસ સંધિની શરતો દ્વારા કાયદેસર રીતે બંધાયેલા કરારનો સંકેત આપે છે. પ્રવેશ અને બહાલી વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત એ સહીનું કાર્ય છે; હસ્તાક્ષર હંમેશા સહી કાર્ય દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે. બહાલી કરવાની પ્રક્રિયામાં રાજ્યને સંધિ પર સૌપ્રથમ સાઇન ઇન કરવું અને ત્યારબાદ તેની રાષ્ટ્રીય કાયદાકીય જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરવી.

ફરજિયાત સાધનોના વિનિમય દ્વારા દ્વિપક્ષીય સંધિઓમાં સમર્થન પ્રાપ્ત થાય છે; બહુપક્ષીય સંધિઓના કિસ્સામાં, સામાન્ય પ્રક્રિયામાં ડિપોઝિટરી દ્વારા તમામ રાજ્યોને બહાલી આપવી અને તમામ પક્ષોને જાણ કરવામાં આવે છે.

જોડાણ અને વળતર વચ્ચે શું તફાવત છે?

હસ્તાક્ષરની કાર્યવાહી:

જોડાણ હસ્તાક્ષરથી આગળ નથી.

સમર્થન પહેલાં સહી કરે છે

જોકે, પ્રવેશ અને બહાલી બંનેને સમાન અસર છે.

સંધિ:

સંમતિ સંધિ સાથે સંકળાયેલી છે જે પહેલેથી ક્રિયામાં છે

સમર્થન સૂચિત કરે છે કે રાજ્ય સંધિમાં રસ ધરાવે છે, પરંતુ સંધિ હજુ પણ ક્રિયામાં નથી.

ચિત્ર સૌજન્ય: પિક્સાબે