ડબ્લ્યુજીએસ 84 અને એનએડી 83 વચ્ચે તફાવત.

WGS84 vs NAD83

ડબ્લ્યુજીએસ 84 અને એનએડી 83 એ ડેટમ છે જે પૃથ્વીના આકાર અને કદને વ્યાખ્યાયિત કરે છે. નકશા પરના લક્ષણો અને સ્થાનોના સ્થાન સાથે મેચ કરવા માટે ડેટાનું ઉપયોગ થાય છે. જુદાં જુદાં સમયમાં જુદાં જુદાં ડેટાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે - તેમાંના દરેક પૃથ્વીના દ્રષ્ટિકોણ મુજબ બદલાતા રહે છે. ડબ્લ્યુજીએસ 84 1984 ની વર્લ્ડ જીયોડેટીક સિસ્ટમ છે, અને એનએડી83 ધ નોર્થ અમેરિકન 1983 ડેટુમ છે.

1 9 86 થી 1994 સુધીના વર્લ્ડ જીયોડેટીક સિસ્ટમ અને ઉત્તર અમેરિકાના 1983 ના આંકડાઓ એ જ ગણવામાં આવ્યા હતા. બંને આ ડેટાનું સમાન ડોપ્લર સંદર્ભ ફ્રેમ પર આધારિત હતું.

એનએડી 133 ને આડી નિયંત્રણ, જે યુ.એસ., કેનેડા, મધ્ય અમેરિકા અને મેક્સિકો માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે તે તરીકે પણ ઓળખાય છે. નવું ડેટમ, એનએડી 83 એ 250, 000 પોઈન્ટના એડજસ્ટમેન્ટ પર આધારિત છે, જેમાં 600 સેટેલાઇટ ડોપ્લર સ્ટેશનનો સમાવેશ થાય છે.

WGS84 યુ.એસ. ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડિફેન્સ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાય છે. નેશનલ જિયોસ્પેટિક-ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સી, જેને અગાઉ નેશનલ ઈમેજરી અને મેપિંગ એજન્સી તરીકે ઓળખવામાં આવી હતી, અથવા ડિફેન્સ મેપિંગ એજન્સીએ WGS84 ડેટાનો ઉપયોગ કર્યો હતો. 1987 માં આ WGS84 ડેટમ અમલમાં આવ્યું હતું જે ડોપ્લર ઉપગ્રહ સર્વેક્ષણની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરે છે.

ડબલ્યુજીએસ 84 અને એનએડી 133 વચ્ચે જોઈ શકાય તે મુખ્ય તફાવતોમાંથી એક એલિપીસોઇડમાં છે. એનએડી 83 જીયોડેટીક રેફરન્સ સિસ્ટમ ellipsoid નો ઉપયોગ કરે છે, અને WGS84 WGS84 ellipsoid નો ઉપયોગ કરે છે. ડબ્લ્યુજીએસ 84 ની ellipsoid 0.01 એમએમ લાંબા NAD83 ના અંડાકૃતિ કરતાં લાંબા સમય સુધી છે.

1984 ના વર્લ્ડ જીયોડેટીક સિસ્ટમએ અગાઉ વપરાયેલી મુખ્ય મેરિડીયનથી 100 મીટર ખસેડી છે. પરંતુ ધ નોર્થ અમેરિકન 1983 ડેટુમ તેના અગાઉના સ્થાનમાંથી ખસેડી શક્યું નથી.

સારાંશ:

1. ડબ્લ્યુજીએસ 84 અને એનએડી 83 એ ડેટમ છે જે પૃથ્વીના આકાર અને કદને વ્યાખ્યાયિત કરે છે.
2 ડબ્લ્યુજીએસ 84 1984 ની વર્લ્ડ જીયોડેટીક સિસ્ટમ છે, અને એનએડી 133 નોર્થ અમેરિકન છે 1983 નું ડેટુમ.
3 NAD83 યુ.એસ., કેનેડા, મધ્ય અમેરિકા અને મેક્સિકો માટે વપરાય છે WGS84 યુ.એસ. ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડિફેન્સ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાય છે.
4 એનએડી 83 જીયોડેટીક રેફરન્સ સિસ્ટમ ellipsoid નો ઉપયોગ કરે છે, અને WGS84 WGS84 ellipsoid નો ઉપયોગ કરે છે. ડબ્લ્યુજીએસ 84 ની ellipsoid 0.01 એમએમ લાંબા NAD83 ના અંડાકૃતિ કરતાં લાંબા સમય સુધી છે.
5 1 999 થી 1994 ની વિશ્વ જીયોડેટીક સિસ્ટમ અને ઉત્તર અમેરિકાના 1983 ના આંકડાઓ તે જ ગણવામાં આવ્યા.
6 1984 ના વર્લ્ડ જીયોડેટીક સિસ્ટમએ અગાઉ ઉપયોગમાં લેવાયેલી મુખ્ય મેરિડીયનથી 100 મીટર ખસેડી છે. પરંતુ ધ નોર્થ અમેરિકન 1983 ડેટમ તેના અગાઉના સ્થાનમાંથી ખસેડવામાં આવ્યું નથી.
8 એનએડી 83 એ 250, 000 પોઈન્ટના એડજસ્ટમેન્ટ પર આધારિત છે, જેમાં 600 સેટેલાઇટ ડોપ્લર સ્ટેશનનો સમાવેશ થાય છે.