નીટ અને પુર્લ વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - બટ્ટ વિ Purl સરખામણી કરો

ગૂંથણ અને પર્મિને બે પ્રકારનાં ટાંકા છે જે વણાટમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે. જો કે, આ બે ટાંકા આવશ્યક સમાન છે. કી તફાવત ગૂંથવું અને પર્મલ વચ્ચે તે છે કે ગૂંથણવાળું ભાત કાપડ ફેબ્રિકના આગળના ભાગમાં ગૂંથાયેલું હોય છે જ્યારે પેર્લ ટાંકો ફેબ્રિકના પાછળના ભાગમાં બાંધવામાં આવે છે. તેથી, ગૂંથવુંની પાછળ એક પાર્ટલની ભાતની જેમ દેખાય છે અને પાર્લની પાછળ એક ગૂંથવાની ભાત જેવું દેખાય છે. સરળ ગૂંથેલા કાપડ હંમેશા સંયોજન વણાટ અને પર્મ ટાંકાં બને છે. આ પ્રકારનાં ટાંકાઓને ગાર્ટર ટાંકો પણ કહેવામાં આવે છે. વૈકલ્પિક પંક્તિઓ માં ગૂંથવું અને પર્મ ટાંકાને મિશ્રિત કરીને સ્ટોકિનેટ સ્ટીચ બનાવો.

એક ગૂંથવું

નીટ સિચ શું છે, જેને સાદા ટાંકો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તે ગૂંથણમાં સૌથી મૂળભૂત ટાંકો છે. આ પહેલી ટાંકો છે જે વણાટના નવા શીખનાર પ્રથમ શીખશે.

નીટ ટાંકા ઊભી રીતે "V" ની સ્ટૅક્ડ દેખાય છે. ગૂંથેલા ભાતનો ટાંકોનો પાછળનો પર્લની ભાતની જેમ દેખાય છે આ ભાતનો ટાંકો આગળથી પાછળથી કામ કરતો હતો, અને કામના યાર્નને પાછળ રાખવામાં આવે છે જ્યારે આ ટાંકો બનાવવામાં આવે છે.

એક પર્લ શું છે

જેમ ઉપર વર્ણવ્યું છે, બૂટના ભાતનો ટાંકો અને પર્મ ટૉક બંનેનો ઉપયોગ થાય છે એક ગૂંથેલા ફેબ્રિકની પેટર્ન બનાવો જો કે, વણાટના શીખનારાઓ હંમેશા બૂટ ટેકીને પહેલીવાર શીખવવામાં આવે છે; પર્લ ટાંકો એ બીજી ટાંકો શીખનારાઓ છે.

પુર્લિંગને વણાટની વિરુદ્ધ ગણવામાં આવે છે. એક પાર્લ ટાંકા આગળના એક ગૂંથણકામ ભાતનો ટાંકો પાછળ દેખાય છે. ગૂંથેલા ફેબ્રિકમાં મુશ્કેલીઓ ઘણીવાર પર્લ ટાંકા દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. બટ્ટાની ભાતની ભાજીની જેમ પાછળની જગ્યાએ આગળની બાજુથી પેર્લની ભાતનો ટુકડો બનાવવામાં આવે છે. કામકાજનું કામ જ્યારે પણ ટાંકાના ગૂંથવું હોય ત્યારે પણ રાખવામાં આવે છે. પર્લના ટાંકા ફેબ્રિકની સમગ્ર ઊંચાઇની આડી રેખા જેવું દેખાય છે.

નીટ અને પર્લ વચ્ચે શું તફાવત છે?

રચના:

નીટ: નીટ ટાંકા પાછળથી પાછળથી બને છે

પુર્લ: પુર્લ ટાંકા પાછળથી આગળના ભાગમાં બનાવવામાં આવે છે.

ફ્રન્ટ વિ બેક:

નીટ: પર્લની પાછળની બાજુએ પર્મની આગળની જેમ દેખાય છે

પુર્લ: પર્લનો પાછળનો ભાગ ગૂંથવાની આગળ દેખાય છે

વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ:

ગૂંથવું: ગૂંથેલા ટાંકા ઊભી રીતે "V" નું સ્ટૅક્ડ દેખાય છે

Purl: પેર્લ ટાંકા ફેબ્રિકની સમગ્ર ઊંચાઇની આડી રેખા જેવું દેખાય છે.

છબી સૌજન્ય: "કેવી રીતે ગૂંથવું? 1 "લોગી દ્વારા ધારવામાં (કૉપિરાઇટ દાવા પર આધારિત). - કોઈ મશીન-વાંચી શકાય તેવા સ્રોત પ્રદાન કરેલ નથી. કૉમૅન્સ મારફતે પોતાના કાર્ય (જાહેર ડોમેઇન) વિકિમિડિયા લોગીની ધારણા દ્વારા (કૉપિરાઇટ દાવા પર આધારિત) "કેવી રીતે છીંકવું જોઈએ"- કોઈ મશીન-વાંચી શકાય તેવા સ્રોત પ્રદાન કરેલ નથી. કોમ્યુનિકેશન્સ દ્વારા પોતાના કામ (જાહેર ડોમેન) વિકિમિડિયા