રાજ્ય અને ફેડરલ અદાલતો વચ્ચે તફાવત

રાજ્ય વિ ફેડરલ કોર્ટ્સ

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં, બે અદાલતો છે - ફેડરલ અને રાજ્ય. ફેડરલ સરકાર ફેડરલ કોર્ટ ચલાવે છે, અને રાજ્ય સરકારો રાજ્યની અદાલત ચલાવે છે.

રાજ્ય અદાલતને સામાન્ય ન્યાયક્ષેત્રના અદાલત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જ્યારે ફેડરલ કોર્ટને મર્યાદિત અધિકારક્ષેત્ર ગણવામાં આવે છે.
ફેડરલ અને રાજ્ય અદાલતો વચ્ચેના મુખ્ય તફાવતોમાંથી એક અધિકારક્ષેત્રમાં છે ફેડરલ અદાલતોનો અધિકારક્ષેત્ર તે રાજ્ય અદાલતોની વિસ્તૃત નથી. જ્યારે રાજ્ય અદાલત મોટી સંખ્યામાં કેસો સાથે વ્યવહાર કરે છે, ફેડરલ કોર્ટ ઓછા કિસ્સાઓ અને રાષ્ટ્રીય હિતો સાથે સંબંધિત બાબતો સાથે વહેવાર કરે છે.
ફેડરલ કોર્ટ મુખ્યત્વે ફેડરલ ચિંતાઓ સાથે સંકળાયેલ છે; ફેડરલ ટેક્સ ગુના, ડ્રગ હેરફેર, હથિયારોની હેરફેર, ફેડરલ ઇન્શ્યોર્ડ બેન્કોની લૂંટ, રાજ્યો વચ્ચેના વિવાદ, નાદારી અને દેશના સંધિઓ અને કાયદા સંબંધિત કેસ.

મોટા ભાગના ફોજદારી કેસો રાજ્યના અદાલતોમાં સાંભળવામાં આવે છે. તેમ છતાં ગુનાઓ ફેડરલ અદાલતોમાં દાખલ કરી શકાય છે, તે સામાન્ય રીતે ત્યાં ન્યાયાધીશ નથી. મોટાભાગની પ્રોબેટ (વિલંબ અને વસાહત) કેસો, ટોપી કેસ (અંગત ઇજા), અને કૌટુંબિક કેસ (લગ્ન, દત્તક અને છૂટાછેડા) રાજ્ય અદાલતો દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે.

રાજ્ય સરકાર ન્યાયાલયો અને વકીલોની નિમણૂંક રાજ્ય અદાલતમાં કરે છે જ્યારે ફેડરલ સરકારે ન્યાયમૂર્તિઓની અને ફેડરલ કોર્ટના વકીલોની નિમણૂંક કરે છે. પ્રમુખ ફેડરલ ન્યાયમૂર્તિઓનું નિમણુંક કરે છે, જેને સેનેટ દ્વારા સમર્થન હોવું જોઈએ. ફેડરલ ન્યાયમૂર્તિઓ જીવન માટે મૂળભૂત રીતે તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન ઓફિસ ધરાવે છે. ફેડરલ ન્યાયમૂર્તિઓ મહાભિયોગ દ્વારા દૂર કરી શકાય છે.

રાજ્ય અદાલતના ન્યાયાધીશોની પસંદગી, નિમણૂક, અને નિમણૂક અને ચૂંટણીના સંયોજન દ્વારા કેટલાંક વર્ષો સુધી નિમણૂક સહિત, ઘણી રીતે પસંદ કરવામાં આવે છે.

સારાંશ:

1. રાજ્ય અદાલતને સામાન્ય ન્યાયક્ષેત્રની અદાલત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જ્યારે ફેડરલ કોર્ટને મર્યાદિત અધિકારક્ષેત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
2 ફેડરલ કોર્ટ મુખ્યત્વે ફેડરલ ચિંતાઓ સાથે સંકળાયેલ છે; ફેડરલ ટેક્સ ગુના, ડ્રગ હેરફેર, હથિયારોની હેરફેર, ફેડરલ ઇન્શ્યોર્ડ બેન્કોની લૂંટ, રાજ્યો વચ્ચેનો વિવાદ, નાદારી અને દેશના સંધિઓ અને કાયદા સંબંધિત કેસ.
3 મોટાભાગના ફોજદારી કેસો રાજ્યના અદાલતોમાં સાંભળવામાં આવે છે. મોટાભાગની પ્રોબેટ (વિલંબ અને વસાહત) કેસો, ટોપી કેસ (અંગત ઇજા), અને કૌટુંબિક કેસ (લગ્ન, દત્તક અને છૂટાછેડા) રાજ્ય અદાલતો દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે.
4 પ્રમુખ ફેડરલ ન્યાયમૂર્તિઓનું નિમણુંક કરે છે, જેને સેનેટ દ્વારા સમર્થન હોવું જોઈએ. રાજ્ય અદાલતમાં ન્યાયમૂર્તિઓ ઘણી રીતે ચૂંટણીઓ, નિમણૂક, અને નિમણૂક અને ચૂંટણીના સંયોજન દ્વારા કેટલાંક વર્ષો સુધી, નિમણૂક સહિત, પસંદ કરવામાં આવે છે.