મક્કાન અને મેડિનાન સૂરા વચ્ચેનો તફાવત

મક્કાન વિ મેડિનાન સુરસ

સૂર, જે પયગંબર મોહમ્મદની વાતોનો સંગ્રહ છે, પવિત્ર કુરઆનને વિવિધ પ્રકરણોમાં વહેંચે છે. આ સૂર અલ્લાહથી પયગંબર મોહમ્મદને આપવામાં આવેલ વાચક તરીકે ગણવામાં આવે છે.

મક્કણ સૂરા મર્યામાં બે-તૃતીયાંશ સૂરા ધરાવે છે, જે મક્કામાં રહેતા હતા ત્યારે પયગંબર મોહમ્મદ ઉપદેશ કરતા હતા અને જ્યારે મદિનામાં હતા ત્યારે બીજા એક તૃતીયાંશ સૂરા પહોંચાડ્યા હતા.

બે સૂત્રોની સરખામણી કરતી વખતે, મક્કાન સૂરા ટૂંકા હોય છે, અને મેડિડીયન લોકો લાંબા બન્યા છે. મક્કાન સૂત્રો મૂર્તિપૂજક સૂત્રોની યાદ અપાવે છે, જે તારાઓ જેવા અવકાશી પદાર્થો સાથે જોડાયેલી શપથો સાથે શરૂ થાય છે. તેનાથી વિપરીત, મેડીનન સૂરામાં પૂર્વ પ્રબોધકો, કાયદા અને ખ્રિસ્તીઓ અને યહુદીઓ વિરુદ્ધ ટીકાઓના ઇતિહાસનો ટૂંકો ગાળો છે.

મક્કાન સૂરતમાં, એક એવા વચનોમાં આવી શકે છે કે જેમાં પયગંબર મોહમ્મદ પોતાને પોતાને જે પ્રબોધકો યિર્મેયાહ અને યશાયાહ જેવા લોકોને ચેતવણી આપવા મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ સૂરામાં, તેમણે મક્કાના નાગરિકોને તેમની મૂર્તિ પૂજા છોડી દેવા અને એક ભગવાનનું અનુકરણ કરવાની ચેતવણી આપી છે. મક્કાન સૂરાસમાં, મોહમ્મદ બાઇબલને આદર આપતા જોવા મળે છે. તેમણે મક્કામાં તેમના રોકાણ દરમિયાન ખ્રિસ્તીઓ અને યહુદીઓના આકર્ષણ મેળવવા માટે આની તરફેણ કરી હતી.

મેદિનીન સૂરતમાં, એક ખ્રિસ્તીઓ અને યહુદીઓ પ્રત્યેના તેમના વલણને વટાવી શકે છે. પયગંબર મોહમ્મદ એક ઈશ્વરમાં માનતા હોવા છતાં, તેમણે ખ્રિસ્તી અને યહુદી માન્યતાઓમાં અલ્લાહની માન્યતાને જોતા તફાવતોનો ઉપદેશ શરૂ કર્યો. મેડીસીન સૂરામાં અસંખ્ય માર્ગો છે જે મુસ્લિમોને યહૂદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓથી દૂર રહેવાની ચેતવણી આપે છે.

જ્યારે મેક્કનના ​​માર્ગો સામાન્ય રીતે પ્રોફેટ મોહમ્મદ સાથે અથવા લોકો સાથે વાત કરે છે, ત્યારે મદિનાના માર્ગો તેના અનુયાયીઓને વારંવાર સંબોધવામાં આવે છે.

સારાંશ:

1. મક્કાાન સૂરા સુરઝના લગભગ બે-તૃતીયાંશ ભાગનું નિર્માણ કરે છે જે મક્કામાં રહેતા હતા ત્યારે પ્રોફેટ મોહમ્મદ ઉપદેશ આપતા હતા અને જ્યારે તેઓ મદિનામાં હતા ત્યારે અન્ય એક તૃતીયાંશ સૂરા આપ્યા હતા.
2 મક્કાન સૂરા ટૂંકા હોય છે અને મેડિડીયન લોકો લાંબા બન્યા છે
મક્કાન સૂરતમાં, એક એવી વાતોમાં આવી શકે છે જેમાં પયગંબર મોહમ્મદ પોતે જોયું, જેમણે 3 પ્રબોધકોને પ્રબોધકો યિર્મેયાહ અને યશાયાહ જેવા લોકોને ચેતવવા મોકલ્યા હતા.
4 મક્કાન સૂરાસમાં, મોહમ્મદ બાઇબલને આદર આપતા જોવા મળે છે. તેમણે મક્કામાં તેમના રોકાણ દરમિયાન ખ્રિસ્તીઓ અને યહુદીઓના આકર્ષણ મેળવવા માટે આની તરફેણ કરી હતી.