લોઇડ ઓફ એન્ડ ફાયર્ડ વચ્ચેનો તફાવત

વિતરિત વિ ફોર્ડે

રોજગારની સમાપ્તિ એ છે કે જ્યારે કંપની સાથે કોઈ વ્યક્તિનું કામ સમાપ્ત થાય છે. તે એમ્પ્લોયર દ્વારા કરવામાં આવેલા નિર્ણયને કારણે હોઈ શકે છે, કર્મચારી પોતે અથવા બંને. રોજગારની સમાપ્તિના ઘણા પ્રકારો છે, જેમ કે:

કરારના રોજગાર અને ફરજિયાત નિવૃત્તિના કિસ્સામાં રોજગારનો અંત લાવવા માટે બંને એમ્પ્લોયર અને કર્મચારીના સંયુક્ત કરાર દ્વારા સમાપ્તિ. તેને ફરજિયાત રાજીનામું તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને તે ફાયરિંગને નરમ બનાવવાનો હેતુ છે. કર્મચારી આ પ્રકારના સમાપ્તિ સાથે બેરોજગારી લાભો એકત્રિત કરી શકતા નથી.
સ્વૈચ્છિક સમાપ્તિ કે જે જ્યારે કર્મચારી આરોગ્ય, પરિવાર, નિવૃત્તિ, અપંગતા, અસંતોષ, અથવા બીજી કંપની તરફથી નવી અને વધુ સારી નોકરીની ઓફર જેવા કારણોને કારણે નોકરી છોડવાનું નક્કી કરે છે. સ્વૈચ્છિક રીતે રાજીનામું આપનાર કર્મચારીઓ બેરોજગારી લાભો એકત્રિત કરી શકતા નથી.

અનૌપચારિક સમાપ્તિ જે બે મૂળભૂત પ્રકારો ધરાવે છે:

નોકરીદાતા દ્વારા કર્મચારીના દોષને લીધે નિર્ણય લેવાનો નિર્ણય લેવામાં આવે છે. તેને નિષ્ફળતાની નિશાની ગણવામાં આવે છે અને કર્મચારીને નવી નોકરી શોધવા માટે તેને મુશ્કેલ બનાવી શકે છે. તેને બરતરફી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેને સમાપ્ત કરવામાં આવે છે, અને બૉક્સ મેળવવામાં આવે છે.
છૂટા થવું જે એક અનૈચ્છિક સમાપ્તિ છે જે બરતરફ કરતાં ઓછી કઠોર છે. કંપનીના પુનર્ગઠન, નાદારી, ઘટાડા, રિડન્ડન્સી, અથવા જ્યારે કંપનીના કાર્યો બદલાઈ ગયા હોય ત્યારે કેટલાક કર્મચારીઓને બંધ કરી શકાય છે.

જ્યારે કોઈ કર્મચારી છૂટી જાય ત્યારે તેની સ્થિતિ સામાન્ય રીતે રિફિલ કરાયેલી નથી, અને તેને કંપની પાસેથી ચોક્કસ રકમ મળે છે અને બેરોજગારી લાભો અને વળતર ફાઇલ કરી શકે છે અને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.
એક કર્મચારી જે તેની નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવે છે તે કદાચ ફાયરિંગના કારણોના આધારે બેરોજગારીના ફાયદાઓ મેળવવા માટે સક્ષમ ન પણ હોઈ શકે. જો તે એમ્પ્લોયર દ્વારા નાણાકીય કપાતને કારણે છે, અને જો તેના ખામી ગંભીર નથી અને તે તેના લાભોનો ઇનકાર કરતા નથી, તો તે આ લાભોનો દાવો કરી શકે છે.

જો તે ગેરવર્તણૂકને કારણે છે જે કંપનીને નુકસાન પહોંચાડે છે; અપ્રમાણિકતા, કારોબારી રહસ્યો, ઉગ્ર ટર્ડનેસ અને ગેરહાજરી, લૈંગિક કનડગત, અવિશ્વાસ, અને દારૂના નશામાં કામ કરવા જવાનું, પછી તે બેરોજગારી લાભોનો દાવો કરી શકતા નથી.

સારાંશ:

1. બન્નેને બરતરફ અને છૂટા કરવામાં આવે છે અનૈચ્છિક રીતે સમાપ્ત થાય છે જેને એમ્પ્લોયર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. બરતરફ થવું તે કર્મચારીની ખામીઓને કારણે છે, જે છૂટા કરવામાં આવે છે તે પુનર્રચના, કદમાં ઘટાડો અથવા નાદારીને કારણે છે.
2 બરતરફ થવાથી ઓછું તીવ્ર હોય છે.
3 છૂટા કરવામાં આવી રહેલા કર્મચારીઓને બેરોજગારીના ફાયદાઓ મેળવવા માટે હકદાર છે જ્યારે ફાયદા મેળવવા માટે કર્મચારીને ફાયદો મેળવવા અથવા હકદાર નહીં થાય.
4 જ્યારે કોઈ કર્મચારી છૂટી જાય છે, ત્યારે તેની પાસે નવી નોકરી શોધવાની સારી તક હોય છે જ્યારે કર્મચારીને બરતરફ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેને નવી નોકરી શોધવાનું મુશ્કેલ બનશે.
5 એક છૂટા થયેલા કર્મચારીની સ્થિતિ સામાન્ય રીતે રિફિલ કરાયેલી નથી, જ્યારે બરતરફ કર્મચારીની સ્થિતિ રિફિલ થાય છે.
6 બરતરફ થવાથી કર્મચારીના ભાગ પર નિષ્ફળતાના સંકેત તરીકે ગણવામાં આવે છે, જ્યારે તેને છૂટા કરવામાં આવે છે તે કર્મચારીની ભૂલ નથી.