કેવીએ અને કેડબલ્યુ વચ્ચેનો તફાવત

કેવીએ વિ કેડબ્લ્યુ

શું તમે ક્યારેય એવું જોયું છે કે દરેક સાધન અથવા ઇલેક્ટ્રિકલ મશીનરીનો ભાગ જે તમે મેળવી રહ્યા છો, તે હંમેશા તેમની સંબંધિત શક્તિ રેટિંગ્સને સૂચિત કરશે?

તમે જોશો કે કેટલાક ઇલેક્ટ્રીકલ સાધનો તેમની પાવર રેટિંગ્સ કેડબલ્યુ, અથવા કિલોવોટસમાં વ્યક્ત કરે છે; અને કેટલાક કેવીએ, અથવા કિલો વોલ્ટ એમ્પેરેસમાં વ્યક્ત કરવામાં આવે છે. બંને મૂલ્યો શક્તિ વ્યક્ત કરે છે, પરંતુ તેઓ ખરેખર અલગ છે

કેવીએને ચોક્કસ સર્કિટ અથવા ઇલેક્ટ્રીકલ સિસ્ટમની 'દેખીતી શક્તિ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સીધી વર્તમાન સર્કિટ્સમાં, કેવીએ (kVA) કેડબ્લ્યુના બરાબર છે, કારણ કે વોલ્ટેજ અને વર્તમાન તબક્કામાંથી નીકળી નથી. જો કે, 'દેખીતી શક્તિ' અને 'રિયલ પાવર' (જે કેડબલ્યુ તરીકે વ્યક્ત કરવામાં આવે છે) હાલના સર્કિટમાં ફેરબદલ કરી શકે છે. કેડબ્લ્યુ ફક્ત વાસ્તવિક શક્તિ છે જે માન્ય કામ કરે છે તે નોંધવું જોઇએ કે કામ કરવા માટે ફક્ત કેવીએના અપૂર્ણાંક સુલભ છે, અને બાકીના વર્તમાનમાં એક વધારાનો છે.

કેડબલ્યુ (વાસ્તવિક શક્તિ) માટે ઉકેલ માટે પાવર ફેક્ટર (પીએફ) કહેવાય અન્ય ચલની જરૂર છે. તે કહેવાતા પાવર ફેક્ટર એ એક નકામું મૂલ્ય છે જે દરેક સાધન અથવા વિદ્યુત ઉપકરણ માટે બદલાઈ શકે છે. સારમાં, પાવર ફેક્ટરનું મૂલ્ય એક ટકા અથવા 1 થી 1 માં આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં 100 ટકા (અથવા 1) એકતા તરીકે ગણવામાં આવે છે. પાવર ફેક્ટર એ એકતા જેટલો જ નજીક છે, વીજળીના ઉપયોગથી એક ખાસ ઉપકરણ વધુ કાર્યક્ષમ છે.

એકતા એ ડીસી સર્કિટમાં વ્યવહારીક રીતે હાજર છે, જે કેવીએ અને કેડબલ્યુ વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી. ઉપકરણ જ્યારે વોલ્ટેજ વર્તમાન સાથે તબક્કામાં છે ત્યારે ઓછી કીડબ્લ્યુનો ઉપયોગ કરે છે. તે જ સમયે, પાવર ફેક્ટર કુદરતી પ્રક્રિયામાં ઘટાડે છે. વોલ્ટેજના તબક્કાના સંદર્ભમાં ભાર વર્તમાનની તબક્કામાં કેવી રીતે લોડ કરે છે તેના આધારે પાવર ફેક્ટર ક્યાં તો અગ્રણી અથવા અટકી જશે.

ત્રણ (કેવીએ, કેડબલ્યુ, અને પાવર ફેક્ટર) વચ્ચેનો સંબંધ ગાણિતિક રીતે વર્ણવવામાં આવે છે:

કેડબ્લ્યુ = કેવીએ એક્સ પાવર ફેક્ટર; કેવીએ = કેડબલ્યુ / પાવર ફેક્ટર; પાવર ફેક્ટર = કેડબ્લ્યુ / કેવીએ

ડીસી સર્કિટમાં, પાવર ફેક્ટર ગાણિતિક રીતે અસંગત છે કારણ કે તે એકતામાં છે. તેથી:

કેડબલ્યુ = કેવીએ = વોલ્ટ x વર્તમાન x 1 = વોલ્ટ x વર્તમાન

સારાંશ:

1 કેવીએને 'દેખીતી શક્તિ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જ્યારે કેડબલ્યુ વાસ્તવિક, અથવા વાસ્તવિક શક્તિનો ઉલ્લેખ કરે છે.

2 કેડબલ્યુ એ કામ કરવાની સક્ષમ શક્તિ છે, જ્યારે કેવીએના એક ભાગ કાર્ય કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે.

3 કેડબ્લ્યુ કિલોવોટ છે, જ્યારે કેવીએ કિલો વોલ્ટ એમ્પેરેસ છે.

4 કેવીએ ડીસી સર્કિટમાં કેડબ્લ્યુના બરાબર છે કારણ કે વોલ્ટેજ અને વર્તમાન તબક્કાથી નથી (એકતા).

5 જો કે, એસી સર્કિટમાં, વોલ્ટેજ અને વર્તમાન તબક્કામાંથી નીકળી શકે છે. એના પરિણામ રૂપે, કેડબલ્યુ અને કેવીએ પાવર ફેક્ટર પર આધારિત છે, અથવા કેટલી અગ્રણી અથવા લેગિંગ થાય છે.