રાજા અને સમ્રાટ વચ્ચેનું અંતર

રાજા વિરુદ્ધ સમ્રાટ

રાજા અને સમ્રાટ વચ્ચેના તફાવતને સમજવા માટે, પહેલા રાજ્ય અને સામ્રાજ્ય વચ્ચેના તફાવતને જાણવું જોઈએ. રાજા અને સમ્રાટ બંને એવા ખિતાબો છે કે જે કોઈ ચોક્કસ વિસ્તારના શાસકનો સંદર્ભ આપે છે, પરંતુ તે વિસ્તારના આધારે કે જ્યાં તેમના શાસન છે, શીર્ષક અલગ છે. શબ્દ રાજા એક પુરુષ સાર્વભૌમ સંદર્ભ લે છે. તે જાણવું અગત્યનું છે કે નર સાર્વભૌમ સ્વતંત્ર રાજ્ય અથવા રાજ્યના વંશપરંપરાગત શાસક છે. એક સમ્રાટ, બીજી બાજુ, એક સામ્રાજ્યના સાર્વભૌમને ઉલ્લેખ કરે છે આ બે શબ્દો, રાજા અને સમ્રાટ વચ્ચે મુખ્ય તફાવત છે. એ નોંધવું રસપ્રદ છે કે રાજાના દરજ્જામાં સાર્વભૌમ કરતાં સમ્રાટનો દરજ્જો એક સાર્વભૌમ છે. રાજાઓ અને સમ્રાટો બંનેને તેમના સામ્રાજ્યમાં સામ્રાજ્યમાં અથવા તેમના પ્રજા દ્વારા ભગવાન ગણવામાં આવતા હતા. તેઓ ખૂબ જ આદરણીય હતા. કિંગ્સ અને સમ્રાટો હંમેશા તેમના રાજ્યો અને સામ્રાજ્યોની સરહદોના વિસ્તરણમાં રસ ધરાવતા હતા.

રાજા કોણ છે?

શબ્દ કિંગ એક શીર્ષક છે જે પુરુષ સાર્વભૌમને સંદર્ભ આપે છે. એ જાણવું અગત્યનું છે કે નર સાર્વભૌમ એક સ્વતંત્ર રાજ્ય અથવા રાજ્યના વંશપરંપરાગત શાસક છે. જો કે, એક રાજા માત્ર એક મોટા સામ્રાજ્યનો એક ભાગ છે. તે કિસ્સામાં, તે માત્ર એ જ દર્શાવે છે કે રાજા કોઈ પણ સ્વતંત્ર રાજ્ય અથવા આશ્રિત પ્રાંતનું શાસક છે. રાજ્યમાં સ્ત્રી શાસકને

રાણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ રાણી રાજાની પત્ની અથવા માતા હોઈ શકે છે. ઉપરાંત, રાણી ફક્ત એવા રાજ્યનો શાસક હોઈ શકે કે જ્યાં કોઈ રાજા નથી.

કિંગ જેમ્સ II અને સાતમા

સમ્રાટ કોણ છે?

બીજી તરફ, સમ્રાટ સમગ્ર સામ્રાજ્યના શાસક છે. તે સામ્રાજ્યમાં ઘણા સામ્રાજ્ય રાજા હોઈ શકે છે. આ સામ્રાજ્યના વિવિધ નાના રાજ્યોનો આ તાબેદાર રાજાઓનો અધિકાર છે. આ શાસકોને રાજાઓનું શિર્ષક હતું, પરંતુ સમ્રાટ કરતાં તેઓ ચોક્કસપણે ઓછી સત્તા ધરાવતા હતા.

તે સમ્રાટ છે જે સંપૂર્ણ સામ્રાજ્યના તમામ બાબતોનું સંચાલન કરે છે અને જુએ છે. પ્રશ્નની બીજી બાજુએ, એક રાજા સમ્રાટ દ્વારા મર્યાદિત જવાબદારીઓ સાથે આપવામાં આવે છે. આ જવાબદારીઓ અને ફરજો જમીનના મર્યાદિત ભાગને અનુસરતા હોય છે જેને તે રાજા તરીકે જાહેર કરવામાં આવે છે.

વિલ્હેલ્મ II, જર્મન સમ્રાટ અને પ્રશિયાના રાજા

તે ઇતિહાસથી જાણીતા છે કે ઘણા સામ્રાજ્ય રાજાઓએ સમાજના વ્યક્તિગત સભ્યો પાસેથી મેળવેલા જમીન વેરાના સ્વરૂપમાં, સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમ્રાટને કર ચૂકવ્યો છે. સમ્રાટ, સમગ્ર, વ્યક્તિગત રાજાઓ દ્વારા સંચાલિત તમામ નાના રાજ્યોની સંભાળ લે છે.

સામ્રાજ્યમાં સ્ત્રી શાસકને

મહારાણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મહારાણી સમ્રાટની માતા કે પત્ની હોઈ શકે છે.મહારાણી સામ્રાજ્યના શાસક બની શકે છે. રાજા અને સમ્રાટ વચ્ચે શું તફાવત છે?

• શબ્દ રાજા સામાન્ય રીતે એક શીર્ષક છે, અને તે એક પુરુષ સાર્વભૌમ છે એ જાણવું અગત્યનું છે કે નર સાર્વભૌમ એક સામ્રાજ્યના વંશપરંપરાગત શાસક છે. એક સમ્રાટ, બીજી બાજુ, એક સામ્રાજ્યના સાર્વભૌમને ઉલ્લેખ કરે છે, જેમાં ઘણા નાના રાજ્યોનો સમાવેશ થાય છે.

• એક રાજા સ્વતંત્ર રાજ્યના સ્વતંત્ર શાસક હોઈ શકે છે અથવા રાજધાની રાજા અથવા આશ્રિત રાજ્યનો આશ્રિત રાજા હોઈ શકે છે. રાજા એક આશ્રિત શાસક બની જાય છે, જ્યારે તેનું રાજ્ય એક વિશાળ સામ્રાજ્ય સાથે સંબંધિત છે. એક સમ્રાટ હંમેશા સ્વતંત્ર શાસક છે.

• એક સમ્રાટ એક આખા સામ્રાજ્યના તમામ બાબતોને આધીન છે. સમ્રાટની ઇચ્છા પ્રમાણે સમ્રાટ હેઠળના રાજા પાસે મર્યાદિત જવાબદારીઓ હોઈ શકે છે. એક સ્વતંત્ર રાજા પાસે સમ્રાટની જેમ જ સત્તા છે કારણ કે તેમની પાસે કોઈ શ્રેષ્ઠ નથી.

• સામ્રાજ્યમાં સ્ત્રી શાસક રાણી છે સામ્રાજ્યમાં સ્ત્રી શાસક મહારાણી છે

• વિજય અથવા વારસા દ્વારા સમ્રાટ સત્તામાં આવે છે. વિજય અને વારસા દ્વારા રાજા પણ સત્તામાં આવે છે. રાજા રોમના પ્રાચીન કિંગડમ જેવા ચૂંટણી દ્વારા સત્તામાં આવી શકે છે.

• સમ્રાટો માટે ઉદાહરણો જાપાનીઝ અને ચાઇનીઝ સમ્રાટો અને નેપોલિયન બોનાપાર્ટે છે. રાજાઓના ઉદાહરણો રાજા જ્યોર્જ વી અને જ્યોર્જ છઠ્ઠો છે.

આ બે શબ્દો, એટલે કે, રાજા અને સમ્રાટ વચ્ચેનો તફાવત છે.

ચિત્રો સૌજન્ય: કિંગ જેમ્સ II અને સાતમા અને વિલ્હેલ્મ II, જર્મન સમ્રાટ અને પ્રિકસિયાના રાજા, વિકિકમનસ દ્વારા (જાહેર ડોમેન)