જુનિયર અને બીજા વચ્ચેનો તફાવત>

જુનિયર વિ. 2

નામકરણનું નામકરણ છે. તે માનવીય સ્વભાવ છે કે જે તમારા સંતાન તમારા જેવા હોય અથવા કુટુંબમાં જૂની વ્યક્તિ હોય. આ સ્વભાવનું સૌથી સામાન્ય સ્વરૂપ તેમના પિતા અથવા અન્ય પરિવારજનોના સભ્ય પછી નવા જન્મેલાનું નામ જાહેર કરવામાં આવે છે, જે આશા રાખે છે કે તે તેનાથી આગળની જેમ મહાન હશે. હેનરી ચોથો (ચોથું), હેનરી વી (પાંચમી), અને તેથી જ જૂના રાજાઓના નામે આ ખૂબ જ સ્પષ્ટ છે. પરંતુ, બીજા (બીજી) અને જે.આર. (જુનિયર) નો ઉપયોગ કરવો શક્ય છે કારણ કે બીજા ક્રમાંકમાં નામકરણમાં મૂંઝવણ છે.

ભલે આ બધી વસ્તુઓ પથ્થર પર સેટ ન હોય, ત્યાં સામાન્ય નિયમો છે કે શું તમે બાળકના નામકરણમાં II અથવા જેઆરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જયારે બાળકને તેના પિતા તરીકે સમાન નામ આપવામાં આવશે ત્યારે જેઆરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તે પછી તેમને બંને વચ્ચે તફાવત કરવા માટે પિતાને તેમના નામમાં એસઆર (વરિષ્ઠ) ઉમેરવો પડશે. એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે તેના પિતા પાસે બાળકનું નામ અને સમાન નામ હોવું જોઈએ; મધ્ય નામ સહિત સીઆરનો ઉપયોગ જુનિયરના પિતાના વિધવા દ્વારા જ થાય છે અને ત્યારે જ જ્યારે જુનિયર લગ્ન કરે છે

એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે પિતા જે.આર.નું નામકરણ કરતી વખતે હજી પણ પિતા જીવે છે.

બીજી બાજુ, જ્યારે તેનો બાળક તેમના પિતા સિવાયના કોઈ પરિવારના સભ્યનું નામ લેશે ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તે એક કાકા, દાદા, પરદાદા, અને તેથી આગળ હોઇ શકે છે. II નો ઉપયોગ કરવા માટે, નામો મધ્ય નામ સહિત, સમાન હોવા આવશ્યક છે.

આ અવલોકનોની જરૂરિયાત જૂના સમયમાં બનતી હતી જ્યારે નામકરણ વ્યવસ્થિત ન હતું કારણ કે તે આજે છે. આધુનિક સમાજમાં, આ સંમેલનોને અનુસરવાની પણ કોઈ જરુર નથી અને અગાઉ કહ્યું હતું કે આ વિશે કોઈ ચોક્કસ નિયમ નથી અને તમે કોઈ બાળકનું નામકરણ કરી શકો છો.

સારાંશ:

  1. બન્નેનો ઉપયોગ ઓળખવા માટે કરવામાં આવે છે કે તે વ્યક્તિ પરિવારનું બીજું નામ છે.
  2. જુનિયરનો ઉપયોગ થાય છે જ્યારે પુત્રને પિતા તરીકેનું નામ
  3. બીજા (II ) નો ઉપયોગ થાય છે જ્યારે મોટા કુટુંબના સભ્ય પિતા કરતાં અન્ય કોઈ હોય તો