આઇવરી અને ક્રીમ વચ્ચે તફાવત

આઇવરી વિ ક્રીમ

આઇવરી માત્ર સફેદ રંગનું શેડ છે આઇવરી રંગને આમ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે તે હાથીઓના દંતવર્ણના રંગ જેવું છે. અમે બધા સફેદ રંગ અને તેના મહત્વ વિશે જાણો છો. આઇવરી, જે નવો રંગ વલણ છે, તેમાં ક્રીમ અથવા પીળા રંગનો થોડો છાંયો છે.

પહેલા સફેદ લગ્નનાં વસ્ત્રો પછી જવાનું વલણ હતું વુડલોકને બાંધી વખતે સફેદને વધુ ભવ્ય માનવામાં આવે છે. પરંતુ આ વલણ વધુ નથી અને લોકો હાથીદાંત અથવા ક્રીમ રંગીન લગ્ન ડ્રેસ પસંદ કરે છે. કન્યા અને વરરાજા સફેદ રંગના હાથીદાંતને પસંદ કરે છે કારણ કે તે ત્વચાના રંગની સાથે જાય છે. જો સફેદ ડ્રેસનો ઉપયોગ થાય છે, તો તે છીંડું બતાવી શકે છે.

સફેદ રંગની જેમ, આઇવરી દૃશ્ય ઘેરા શેડ સાથે આવે છે. તે ન રંગેલું ઊની કાપડ, પીળા, સોના અને આલૂ માં undertones હોઈ શકે છે સફેદ રંગની સરખામણીમાં, આઇવરી રંગને ગરમ રંગ ગણવામાં આવે છે.

સફેદ કલર વારંવાર અન્ય રંગ પટ્ટીઓ સાથે અથડામણ કરતો નથી. જો કે, આઇવરી રંગ અન્ય કેટલાક રંગો સાથે અથડામણ કરી શકે છે. એ નોંધવામાં આવ્યું છે કે આઇવરી રંગીન કપડાં પહેરે નિયોન અથવા ઉષ્ણકટિબંધીય રંગો સાથે મેળ ખાતા નથી. પરંપરાગત ગુલાબી, પેસ્ટલ રંગમાં, લીલાક રંગ અને ઋષિ ગ્રીન્સ આઇવરી રંગો સાથે સારી રીતે જાય છે. બીજી બાજુ, સફેદ રંગ લગભગ તમામ રંગો સાથે જવા માટે જાણીતા છે.

જોકે ભરતકામ અને સુશોભન માટેનું વગડાઉ ગુલાબનું ફળ સફેદ કપડાં પહેરે માં કરી શકાય છે, તે આઇવરી રંગીન ડ્રેસ માં વધુ સારું બતાવે છે

વધુ અને વધુ લોકો પરંપરાગત સફેદ રંગ કરતાં આઇવરી રંગ તરફ સ્થળાંતર કરી રહ્યાં છે. મોટાભાગના લોકો આઇવરી રંગને વધુ મોહક માને છે.

સારાંશ

1 આઇવરી રંગને આમ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે તે હાથીઓના દંતવર્ણના રંગ જેવું છે.

2 અગાઉ વ્હાઇટ વેડિંગ ડ્રેસ પહેરીને જવાનું વલણ હતું. વુડલોકને બાંધી વખતે સફેદને વધુ ભવ્ય માનવામાં આવે છે. પરંતુ આ વલણ બદલાઈ ગયું છે અને હવે લોકો આઇવરી રંગમાં પસંદ કરે છે.

3 કન્યા અને વરરાજા સફેદ રંગના હાથીદાંતને પસંદ કરે છે કારણ કે તે ત્વચાના રંગની સાથે જાય છે. જો સફેદ ડ્રેસનો ઉપયોગ થાય છે, તો તે છીંડું બતાવી શકે છે.

4 શ્વેત રંગથી વિપરીત, આઇવરી એક દૃશ્ય ઘેરા શેડ સાથે આવે છે.

5 તેમ છતાં ભરતકામ અને સુશોભન માટેનું ઉત્પાદન કરતું કામ સફેદ કપડાં પહેરે માં કરી શકાય છે, તે આઇવરી રંગીન ડ્રેસ માં વધુ સારું બતાવે છે.

6 એ નોંધવામાં આવ્યું છે કે આઇવરી રંગીન કપડાં પહેરે નિયોન અથવા ઉષ્ણકટિબંધીય રંગો સાથે મેળ ખાતા નથી. પરંપરાગત ગુલાબી, પેસ્ટલ રંગમાં, લીલાક રંગ અને ઋષિ ગ્રીન્સ આઇવરી રંગો સાથે સારી રીતે જાય છે. બીજી બાજુ, સફેદ રંગ લગભગ તમામ રંગો સાથે જવા માટે જાણીતા છે.