આંતરિક ડિવિડંડ અને અંતિમ ડિવિડંડ વચ્ચેનો તફાવત

અંતરિયાળ ડિવિડન્ડ વિ અંતિમ ડિવિડંડ

જાહેરમાં ટ્રેડડ કંપનીના માલિકોને કંપનીના શેરધારકો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વ્યક્તિઓ શેરની ખરીદી કરીને કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે, જેનાથી પેઢીના શેરધારકો બને છે. શેરધારકોને તેમના રોકાણમાંથી મળતા વળતરમાં મૂડીમાં વધારો અને ડિવિડન્ડની આવકનો સમાવેશ થાય છે. ડિવિડન્ડ્સ નફો છે કે જે કંપનીના શેરધારકો વચ્ચે વહેંચાય છે. વચગાળાના ડિવિડંડ અને અંતિમ ડિવિડન્ડ સહિતના વિવિધ પ્રકારના ડિવિડન્ડ છે. આ લેખમાં આ બે પ્રકારનાં ડિવિડન્ડની શોધ કરવામાં આવી છે અને તે વચ્ચેની સમાનતા અને અંતિમ ડિવિડન્ડ અને અંતિમ ડિવિડન્ડ વચ્ચેના તફાવતોનો સ્પષ્ટ ઝાંખી આપે છે.

વચગાળાનો ડિવિડન્ડ શું છે?

કંપનીના અંતિમ વાર્ષિક કમાણી નક્કી કરવામાં આવે તે પહેલાં અંતર્ગત ડિવિડન્ડ શેરધારકોને ચૂકવવામાં આવે છે. વચગાળાના ડિવિડન્ડ ચૂકવવામાં આવે છે તે સમયે કંપનીએ તેના નફાના અને વચગાળાના નાણાકીય નિવેદનોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. વચગાળાના ડિવિડન્ડને અવિભાજિત નફામાંથી ચૂકવવામાં આવે છે જે આગળ લાવવામાં આવ્યા છે. કંપનીએ જે અનામત જથ્થો ધરાવે છે તેના આધારે વચગાળાનો ડિવિડન્ડ ત્રિમાસિક અથવા દર છ મહિને ચૂકવવામાં આવે છે. વચગાળાના ડિવિડન્ડ ચુકવણી કરતી વખતે, કંપનીઓએ ખાતરી કરવાની જરૂર છે કે તેઓ ડિવિડન્ડની ચૂકવણી કરવા માટે નફો અને ભંડારમાં આગળ વધે છે. બાકીની રિપોર્ટિંગ અવધિ દરમિયાન પેઢી સામે અનપેક્ષિત નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવામાં આવે ત્યારે, આગામી ડિવિડન્ડ ચુકવણી અથવા વર્ષના અંતે અંતિમ ડિવિડન્ડ ચુકવણી પર ફેરફારો કરવામાં આવશે.

અંતિમ ડિવિડન્ડ શું છે?

તેનું નામ સૂચવે છે તેમ, ફાઈનાન્સિયલ વર્ષનાં અંતે અંતિમ ડિવિડન્ડ ચૂકવવામાં આવશે. કંપનીની એકંદર નાણાકીય સ્થિતિ અને નફાકારકતા નક્કી થઈ જાય તે પછી અંતિમ ડિવિડન્ડ જાહેર અને ગણતરી કરવામાં આવે છે. કંપનીના નાણાકીય નિવેદનો તૈયાર અને ઓડિટ થઈ જાય તે પછી અંતિમ ડિવિડન્ડ ચૂકવવામાં આવશે, અંતિમ ડિવિડન્ડની ચૂકવણી અંગેના નિર્ણયોને વધુ માહિતી અને કંપનીની નાણાકીય સ્વાસ્થ્ય પરની માહિતી દ્વારા ચાલવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે કંપનીએ વર્ષ ઓવરને અંતે ડિવિડન્ડ ચૂકવણી કરવા માટે અસમર્થ છે કે ઘટનામાં, ડિવિડન્ડ કદાચ આગામી એકાઉન્ટિંગ સમયગાળા આગળ ધરવામાં. જેમ જેમ કંપનીઓને વાસ્તવિક આવક અને અનુમાનિત આવક વચ્ચેની ફરકની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, અંતિમ ડિવિડન્ડને નાણાકીય નિશ્ચિતતા સાથે ચૂકવવામાં આવે છે.આ અંતિમ ડિવિડન્ડ ચૂકવણીઓને એક સૌથી વધુ ચૂકવણીઓમાંથી એક બનાવે છે જે કંપની તેમના નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન કરશે.

કામચલાઉ અને અંતિમ ડિવિડન્ડ વચ્ચે શું તફાવત છે?

ડિવિડન્ડ કંપનીઓ દ્વારા શેરહોલ્ડરોને રોકાણ માટે વળતર તરીકે કંપનીઓ દ્વારા ચૂકવવામાં આવે છે. કંપનીઓ નફો કરતી હોય તેવા વર્ષોથી શેરધારકોને ડિવિડંડ ચુકવણીના સ્વરૂપમાં આ નફાને વધુ રોકાણ અને વિસ્તૃત કરવા અથવા વિતરિત કરવા માટે તેમની પાસે પેઢીમાં નફાના પુનઃનિર્માણની પસંદગી છે. શું કંપની નફો જાળવી રાખે છે અથવા ડિવિડન્ડ બહાર ચૂકવે છે તે દરેક કંપનીના લક્ષ્યો અને હેતુઓ પર આધારિત છે. વચગાળાના ડિવિડન્ડ અને અંતિમ ડિવિડન્ડ વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત એ સમય સમય છે કે જેમાં ડિવિડન્ડની ચૂકવણી કરવામાં આવે છે. નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન ત્રિમાસિક અથવા છ છ મહિનાની અંતિમ ડિવિડન્ડની ચુકવણી નાણાકીય વર્ષના અંતે કરવામાં આવે છે. વચગાળાના ડિવિડન્ડની ચૂકવણી કંપનીના ભંડારમાંથી ચૂકવવામાં આવશે અને કમાણી અને નફાને જાળવી રાખશે. પાછલા વર્ષ દરમિયાન અંતિમ ડિવિડન્ડ ચૂકવવામાં આવે છે

સારાંશ:

વચગાળાના ડિવિડન્ડ vs અંતિમ ડિવિડંડ

• ડિવિડન્ડ નફાનું છે જે કંપનીના શેરધારકો વચ્ચે વિતરણ કરવામાં આવે છે. વચગાળાના ડિવિડંડ અને અંતિમ ડિવિડન્ડ સહિતના વિવિધ પ્રકારના ડિવિડન્ડ છે.

• વચગાળાનો ડિવિડન્ડ અવિભાજિત નફામાંથી ચૂકવવામાં આવે છે જે આગળ લાવવામાં આવ્યા છે. કંપનીએ જે અનામત જથ્થો ધરાવે છે તેના આધારે વચગાળાનો ડિવિડન્ડ ત્રિમાસિક અથવા દર છ મહિને ચૂકવવામાં આવે છે.

• ફાઈનાન્સિયલ વર્ષનાં અંતે અંતિમ ડિવિડન્ડ ચૂકવવામાં આવશે. કંપનીના નાણાકીય નિવેદનો તૈયાર અને ઓડિટ થઈ જાય તે પછી અંતિમ ડિવિડન્ડ ચૂકવવામાં આવશે, અંતિમ ડિવિડન્ડની ચૂકવણી અંગેના નિર્ણયોને વધુ માહિતી અને કંપનીની નાણાકીય સ્વાસ્થ્ય પરની માહિતી દ્વારા ચાલવામાં આવશે.

• વચગાળાના ડિવિડંડ અને અંતિમ ડિવિડન્ડ વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત એ સમય સમય છે કે જેમાં ડિવિડન્ડની ચૂકવણી કરવામાં આવે છે.