ઇન્ટેલિજન્સ અને વિઝ્ડમ વચ્ચેનો તફાવત

ઇન્ટેલિજન્સ વિ વિઝ્ડમ

ઇન્ટેલિજન્સ જ્ઞાન મેળવવા અને લાગુ કરવાની ક્ષમતા છે.

* શાણપણ એ સંચિત જ્ઞાન છે જે સાચું, યોગ્ય અથવા સ્થાયી છે તે પારખવાની અથવા મૂલવણી કરવાની ક્ષમતા આપે છે; સામાન્ય અર્થ આપે છે; સૂક્ષ્મદ્રષ્ટિ આપે છે

બે શબ્દો વચ્ચે તફાવતનો સંપત્તિ છે, એટલે કે બુદ્ધિ અને શાણપણ. ઇન્ટેલિજન્સ સામાન્ય રીતે માનવીય મગજમાં મળેલી માહિતીની માત્રા ગણવામાં આવે છે. બીજી તરફ શાણપણ એ બુદ્ધિ છે કે જે આપણે કરેલા ભૂલોથી શીખવાની પ્રક્રિયામાં છે.

ઊલટું ઇન્ટેલિજન્સથી અમલ ચલાવવામાં આવેલી કોઈ પણ વસ્તુનું કારણ સૂચિત કરે છે. જો નાની વ્યક્તિ ભૂલથી ટાળવામાં પારંગત છે તો આપણે સામાન્ય રીતે 'તે પોતાના વર્ષોથી જ્ઞાની છે' એવું પ્રખ્યાત શબ્દસમૂહ સાંભળે છે. આમ, એવું માનવામાં આવે છે કે શાણપણ અંગત અનુભવમાં કંઈ પણ ઇન્ટેલિજન્સ નથી. શાણપણ પ્રાપ્ત કરવા માટે તમારે ફક્ત એ જ જાણવું છે કે ભૂલો કર્યા પછી શું કરવું તે શ્રેષ્ઠ નથી.

બુદ્ધિ અને ડહાપણ વચ્ચેના મુખ્ય મતભેદ એ છે કે બુદ્ધિ એ કોઈ ભૂલ કર્યા વિના પ્રાપ્ત કરેલ જ્ઞાન છે, જ્યારે કે જ્ઞાન એ ભૂલો કરીને મેળવી જ્ઞાન છે.

તમે અન્ય રીતે પણ શાણપણને વ્યાખ્યાયિત કરી શકો છો. બુદ્ધિ જેનો ઉપયોગ થાય છે તે મુજબ શાણપણને વ્યાખ્યાયિત કરવા એકદમ યોગ્ય છે. તેનો તદ્દન સ્વાભાવિક રીતે અર્થ થશે કે જો બુદ્ધિનો ઉપયોગ યોગ્ય રીતે કરવામાં ન આવે તો તમે શાણપણ સાથે માનતા નથી.

જો કોઈ વ્યક્તિ અત્યંત બુદ્ધિશાળી હોય પરંતુ તે મુજબની નથી, તો તેનો અર્થ એ કે વ્યક્તિ તે બનાવેલી ભૂલોમાંથી શીખતા નથી. તેમની બુદ્ધિ માત્ર તે જ ભૂલો પર મેળવી શકે છે જે તેમણે કરી નથી.

તે ફરી એક વખત બતાવે છે કે જ્ઞાન ધરાવનાર વ્યક્તિને પૂરતા પ્રમાણમાં બુદ્ધિ મેળવવાની જરૂર છે. આ હકીકત એ છે કે તેણે ભૂલો કરીને ઘણા બધા જ્ઞાન મેળવી લીધા છે અને આ પ્રક્રિયામાં પણ બુદ્ધિ મેળવી છે, કારણ કે તે જ ભૂલો ન કરીને જ્ઞાન મેળવ્યું હોઈ શકે છે. એ નોંધવું અગત્યનું છે કે જ્યારે કોઈ શીખવવામાં આવે ત્યારે બુદ્ધિને ક્યાંથી શીખવવામાં આવે છે તે શાણપણ શીખવવામાં નહીં આવે.