નુકસાની અને ગેરંટી વચ્ચેનો તફાવત

નુકસાની વિરેની ગેરંટી

કરારમાં દાખલ થતા હિતો અને ગેરંટી એ લોકોના હિતોની રક્ષા કરવાના બે મહત્વપૂર્ણ રીતો છે. બંને વિભાવનાઓ વચ્ચે ઘણી સામ્યતા છે, જોકે તે ઘણો અલગ છે. આ લેખમાં ક્ષતિપૂર્તિ અને બાંયધરી વચ્ચેના તફાવતોને પ્રકાશિત કરવામાં આવશે, વાચકો સંજોગો અને જરૂરિયાતોને આધારે બેમાંથી એક પસંદ કરવા માટે સક્ષમ કરે છે.

નુકસાન ભરપાઈ

જ્યારે તમે ક્ષતિપૂર્તિ કરારની સાથે સંમત થાઓ છો, ત્યારે તમે કોઈ અન્ય ઇજાઓ અથવા અન્ય કોઈ વ્યક્તિને નુકસાન માટે તમામ જવાબદારી અને જવાબદારીને સ્વીકારો છો. જયારે કોઈ ક્ષતિપૂર્તિ કરાર હોય છે અને એક પક્ષ કોઇ નુકસાન ભોગવે છે, ત્યારે અન્યને પરિણામ માટે સહાય માટે જવાબદાર છે. ક્ષતિપૂર્તિ કોન્ટ્રાક્ટમાં શામેલ કરવામાં આવેલા સામાન્ય શબ્દોમાં જણાવાયું છે કે વ્યક્તિ હાનિ પહોંચાડવા અથવા હાનિ પહોંચાડવા અથવા બચાવ, હાનિ પહોંચાડવા અને હાનિકારક પકડી રાખવા માટે સંમત થાય છે. જો કોઈ કલમ અથવા બચાવની જવાબદારી હોય, તો તમારે એવી કલમ પણ મેળવવી જોઈએ કે જે વ્યક્તિને સંરક્ષણ આપવાની તૈયારીમાં આવી રહી છે. ઓછામાં ઓછું તમારે સંરક્ષણ નિયંત્રણને નિયંત્રિત કરવાના અધિકારનો ખંડ મેળવવો જોઈએ. આ જોગવાઈઓની ગેરહાજરીમાં, તમે જે પક્ષને હાનિ પહોંચાતા હોય તે વિશાળ એટર્નીની ફી અને અન્ય પ્રચંડ ખર્ચાઓનો ઉપયોગ કરીને તમને ખર્ચ કરી શકે છે. પરંતુ જો તમે સંરક્ષણને નિયંત્રિત કરી રહ્યાં છો, તો એટલા માટે એટર્નીની પસંદગીમાં તમે કહી શકો છો કે મુકદ્દમાના ખર્ચમાં ઘટાડો કરવો.

સામાન્ય નુકસાની કરારમાં એટર્નીની નુકસાની, નુકશાન, ખર્ચ, ખર્ચ અને ફીનો સમાવેશ થાય છે. જો એટર્ની ફીનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી, તો અદાલતને એટર્ની ફી ચૂકવવા માટે આશાસ્પદ વ્યક્તિની જરૂર નથી.

ગેરંટી

એક ક્ષતિપૂર્તિની તુલનાએ એકદમ વિપરીત, ગેરંટી એ દેવું, ડિફોલ્ટ અથવા અન્ય નાણાકીય જવાબદારી માટે જવાબ આપવાનું વચન છે. તમે તે કરવા માટે ઇનકાર કરતા મુખ્ય વ્યક્તિની ઘટનામાં અથવા તે આવું ન કરી શકે ત્યારે કોઈ નુકસાની અથવા ડિફોલ્ટ માટે ચુકવણી કરવાનું વચન આપો છો. જો તમે બાંયધરી આપનાર હો, તો એક વાર તમે મુખ્ય જવાબદારી ચૂકવી દીધી હોત તો તમારું જવાબદારી સમાપ્ત થઈ જશે. ગેરેંટી ક્લોઝ મુખ્ય કરાર નથી અને તે સામાન્ય રીતે બીજા કોઈ જવાબદારી અથવા દેવું માટે કોલેટરલ છે. બાંયધરી આપનાર તરીકે તમારી જવાબદારી પૂર્ણ કર્યા પછી તમને આ દેવું અથવા જવાબદારી માટે જવાબદાર અથવા જવાબદાર ગણવામાં આવે છે. તેથી કોઈ પણ ગેરંટી કરાર પર સહી કરતાં પહેલાં તમામ કલમો અથવા અંતર્ગત કરારનો અભ્યાસ કરવો તે સમજદાર છે.

નુકસાન ભરપાઈ અને ગેરંટી વચ્ચેનું તફાવત

• કોઈ ગેરેંટી કોઈ વ્યક્તિને વચન આપે છે કે તૃતીય પક્ષ તેમની જવાબદારી પૂરી કરશે. "જો તેઓ તમને ચૂકવણી નહીં કરે, તો હું તમને ચૂકવણી કરીશ"

• એક ક્ષતિપૂર્તિ એ અન્ય વ્યક્તિના નુકશાન માટે જવાબદાર હોવાનું વચન છે અને પરસ્પર સંમત શરતો પર કોઈપણ ખોટ કે નુકસાન માટે તેને વળતર આપવા માટે સંમત થવું. ઉદાહરણ તરીકે, જો તેઓ ચોક્કસ મર્યાદા કરતાં વધી જાય તો સમારકામના તફાવતને ચૂકવવા માટે સંમત થાય છે