આઇએલઇસી અને સીઇએલસી વચ્ચેનો તફાવત

ILEC vs CLEC

"ILEC" એ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ છે "વર્તમાન સ્થાનિક એક્સચેન્જ કેરીયર," અને "સીઇએલસી" એ "સ્પર્ધાત્મક સ્થાનિક એક્સચેન્જ કેરીયરનું ટૂંકું સ્વરૂપ છે "આઇએલઇસી અને સીઇએલસી 1996 ના ટેલિકૉકટીકેશન એક્ટના થોડા સમય બાદ રચાયેલી હતી. એટી એન્ડ ટી અને બેલ સિસ્ટમ્સની ઈજારાશાહીની વિચ્છેદ 1984 માં થઇ હતી, જેણે આઇએલઇસી અને સીઇએલસી તરફ દોરી જાય છે.

સ્થાયી સ્થાનિક એક્સચેન્જ કેરિયર એક એવી કંપની છે જે સ્થાનિક ટેલિફોન સેવા પૂરી પાડીને લાક્ષણિકતા ધરાવે છે. આઇએલસી સર્વિસ એરિયામાં મોટા ભાગની આંટીઓ અને સવલતો ધરાવે છે. સ્પર્ધાત્મક સ્થાનિક એક્સચેન્જ કેરીઅર એ એવી કંપનીઓ છે જે આઇએચસીને તેના પ્રદેશમાં વૈકલ્પિક સેવા પૂરી પાડવા માટે જાણીતી છે. સીઇએલસી આ ક્ષેત્રમાં નવા સ્પર્ધકોનો સંયોજન છે. એક સ્પર્ધાત્મક સ્થાનિક એક્સચેન્જ કેરીઅર એવી કંપનીઓ છે કે જેણે સ્થાયી સ્થાનિક એક્સચેન્જ કેરિયરથી જગ્યા ભાડે રાખી છે.

સીઇએલસી હંમેશાં આઇએલઇસી સાથે હરીફાઈમાં છે, જે પહેલાથી સ્થાપિત, સ્થાનિક ટેલિફોન પ્રદાતા છે. એક સ્થાયી સ્થાનિક એક્સચેન્જ કેરિયર અને સ્પર્ધાત્મક સ્થાનિક એક્સચેન્જ કેરિયર વચ્ચેનો એક મૂળભૂત તફાવત એ છે કે આઈએલઈસી જાહેર જનતા માટે સેવા પૂરી પાડે છે, અને સીઇએલસીને તે વ્યવસાય માટે સ્પર્ધા કરવાનો અધિકાર છે પરંતુ સેવાનો જ વિમાન પૂરો પાડવા માટે તે ઋણી નથી.

એક સ્થાયી સ્થાનિક એક્સચેન્જ કેરિયરને ચોક્કસ ભૌગોલિક વિસ્તારમાં સેવા પ્રદાતા તરીકે પણ કહી શકાય. ઉદાહરણ તરીકે, જૂના એટીએન્ડટી એ એક આઇએલઇસી છે જે ચોક્કસ પ્રદેશની સેવા પૂરી પાડે છે.
જુદી જુદી કાયદાઓ અને નિયમો આઇએલઈસી અને સીઇએલસી બંનેને નિયંત્રિત કરે છે. સીઇએલસી માટેનાં નિયમો આઇએલઈસીથી અલગ છે.

સારાંશ:

1. "આઇએલઇસી" એ "વર્તમાન સ્થાનિક એક્સચેન્જ કેરીયર" ના સંક્ષિપ્ત રૂપ છે, અને "સીઇએલસી" એ "સ્પર્ધાત્મક સ્થાનિક એક્સચેન્જ કેરીયરનો ટૂંકા સ્વરૂપ છે "
2 1984 માં એટી એન્ડ ટી અને બેલ સિસ્ટમ્સના ઈજારાશાહીનું ભંગાણ હતું, જેના કારણે આઇએલઇસી અને સીઇએલસીની રચના થઈ.
3 એક સ્થાયી સ્થાનિક એક્સચેન્જ કેરિયર અને સ્પર્ધાત્મક સ્થાનિક એક્સચેન્જ કેરિયર વચ્ચેનો એક મૂળભૂત તફાવત એ છે કે આઈએલઈસી જાહેર જનતા માટે સેવા પૂરી પાડે છે, અને સીઇએલસીને તે વ્યવસાય માટે સ્પર્ધા કરવાનો અધિકાર છે પરંતુ સેવાનો જ વિમાન પૂરો પાડવા માટે તે ઋણી નથી.
4 સ્થાયી સ્થાનિક એક્સચેન્જ કેરિયર એક એવી કંપની છે જે સ્થાનિક ટેલિફોન સેવા પૂરી પાડતી હતી. સ્પર્ધાત્મક સ્થાનિક એક્સચેન્જ કેરીઅર એ એવી કંપનીઓ છે જે આઇએચસીને તેના પ્રદેશમાં વૈકલ્પિક સેવા પૂરી પાડવા માટે જાણીતી છે.
5 એક સ્પર્ધાત્મક સ્થાનિક એક્સચેન્જ કેરીઅર એવી કંપનીઓ છે કે જેણે સ્થાયી સ્થાનિક એક્સચેન્જ કેરિયરથી જગ્યા ભાડે રાખી છે.