ગ્રુપ અને ટીમ વચ્ચેનો તફાવત

ગ્રુપ વિ ટીમ

ગ્રુપ અને ટીમ સમાન લાગે તેમ લાગે છે પણ શબ્દ જૂથ અને ટીમ એકબીજાથી ખૂબ જ અલગ છે. તેમ છતાં ઘણીવાર તેઓ એકબીજાના બદલે ઉપયોગમાં લેવાય છે પરંતુ તે મહત્વનું છે કે આપણે એકને બીજાથી અલગ કરી શકીએ જેથી કરીને યોગ્ય વ્યાખ્યા પૂરી પાડી શકાય.

જૂથ

એક જૂથ સામાન્ય રીતે 2-4 સભ્યોથી બનેલું હોય છે જે એકબીજા સાથે અગત્યના અંશે એકબીજા સાથે કામ કરે છે. તેઓ એકસાથે કામ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે અને એક નેતા દ્વારા નિયંત્રિત કરવા તૈયાર છે. તેમ છતાં તેઓ એકબીજા સાથે પરસ્પરાવલંબી છે પરંતુ હજી પણ તેઓની વ્યક્તિગત જવાબદારી છે કે તેઓ કામગીરી કરે છે, અને તે ચોક્કસ જવાબદારી, જ્યારે સારી રીતે કરવામાં આવે છે, ત્યારે જૂથ તેમના ધ્યેયો સિદ્ધ કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

ટીમ

એક ટીમને એકસાથે કામ કરવા માટે ગણવામાં આવે છે અને તે એક સામાન્ય ધ્યેય હાંસલ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. તેઓ જવાબદારીઓને શેર કરે છે અને પરિણામો પહોંચાડે છે જ્યાં સુધી તેઓ તેમના પ્રયાસોના કલ્પનાત્મક આઉટપુટ સુધી પહોંચતા નથી. તેઓ સામાન્ય રીતે 7-12 સભ્યોની બનેલી હોય છે અને એકબીજાને નવી કુશળતા વિકસાવવા મદદ કરે છે કે જેનાથી તે તેમના પ્રદર્શનને સુધારવામાં મદદ કરી શકે છે. તેઓ દેખરેખ માટે સામાન્ય રીતે કોઈ નેતા પર આધાર રાખતા નથી.

ગ્રુપ અને ટીમ વચ્ચેનો તફાવત

તેથી જે ટીમ અથવા જૂથ સારો છે? તેઓ મૂળભૂત રીતે સમાન છે. તેમ છતાં એક જૂથ મેનેજ કરવા માટે સરળ છે અને તેઓ ટૂંકા ગાળાના આઉટપુટ માટે મહાન છે, કારણ કે તેઓ તેમના કૌશલ્યમાં કામ વિભાજિત કરશે, તેઓ સરળતાથી કામ કર્યું મેળવી શકો છો. બીજી બાજુ એક ટીમ લાંબી ગાળાના પ્રોજેક્ટ્સ માટે શ્રેષ્ઠ કામ કરે છે, કારણ કે તેઓ એકસાથે સંપૂર્ણ રીતે કામ કરે છે, જો તેઓ પાસે યોગ્ય કુશળતા હોય અથવા ન હોય તો પણ તેઓ હાથમાં કાર્યોનું વિતરણ કરે છે. આ ટીમના દરેક સદસ્ય માટે ક્ષમતાઓ વિકસિત કરવા માટે પૂરતો સમય હોય છે જે સંપૂર્ણ રીતે તેમના પ્રદર્શનને વધુ વિસ્તૃત કરી શકે છે. સભ્યો એકબીજા સાથે વિતાવે છે તે સમયના ગાળામાં, તે ટીમમાં બિરાદરી માટે સારી જમીન છે.

કુશળતા અને પ્રભાવની જરૂરિયાત માટે તે બધા ઉકળે છે. ચોક્કસ પ્રોજેક્ટની જટિલતા પર પણ તે આધાર રાખે છે, કારણ કે અંતિમ પરિણામ પહોંચાડવા માટે તે વધુ યોગ્ય રહેશે.

સંક્ષિપ્તમાં

• એક જૂથ સામાન્ય રીતે 2-4 સભ્યોથી બનેલું છે જે એકબીજા સાથે અગત્યના અંશે એકબીજા સાથે કામ કરે છે. તેઓ એકસાથે કામ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે અને એક નેતા દ્વારા નિયંત્રિત કરવા તૈયાર છે.

• એક ટીમ પરસ્પર આધારિત રીતે કામ કરવા માટે ગણવામાં આવે છે અને એક સામાન્ય ધ્યેય હાંસલ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. તેઓ સામાન્ય રીતે 7-12 સભ્યોની બનેલી હોય છે અને એકબીજાને નવી કુશળતા વિકસાવવા મદદ કરે છે કે જેનાથી તે તેમના પ્રદર્શનને સુધારવામાં મદદ કરી શકે છે.