ડીડીએમ અને DCF વચ્ચેનો તફાવત

ડીડીએમ vs ​​ડીસીએફ

DCF શું છે અને ડીડીએમ? જેઓ નાણાકીય નિષ્ણાતો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી જાર્ગનથી વાકેફ નથી, તેઓના નામો DCF અને DDM અજાણી દેખાશે, પરંતુ જેઓ મની માર્કેટ અને કંપનીના શેરહોલ્ડર્સ છે તેમને પૂછો અને તેઓ તમને આ શરતોનું મૂલ્ય મૂલ્યાંકનમાં જણાવશે. કંપનીના સ્ટોક કંપનીના તમામ નાણાકીય નિવેદનોનો ઉપયોગ સ્ટોક મૂલ્યાંકન અને વિવિધ સાધનોમાંથી બહાર આવે છે. ડીડીએમ અને ડીસીએફ રોકાણકારો અને રોકાણ નિષ્ણાતો વચ્ચે ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. જો તમે રોકાણકાર બનવું હોય તો તે આ સાધનો વિશે જ્ઞાન ધરાવે છે. ચાલો આપણે ડીડીએમ અને ડીસીએફ (DCF) પર વધુ ધ્યાન આપીએ.

DCF

ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો તરીકે પણ ઓળખાય છે, તે તેના ભાવિ રોકડ પ્રવાહના અંદાજોને આધારે કંપનીના સ્ટોકના હાલના મૂલ્યના અંદાજની ગણતરી કરવા માટે એક સાધન છે. આ એક ખૂબ જ લોકપ્રિય સાધન છે અને રોકાણકારો તેના જેવા છે કારણ કે તે તેમના પૈસા પર ભાવિ વળતર વિશે વિચાર કરે છે. તે કંપનીના શેરોના વાસ્તવિક મૂલ્યની સારી વાસ્તવિકતા છે. ભવિષ્યના કેશ ફ્લો અંદાજો લેવામાં આવે છે અને આજે માટે વાસ્તવિક ભાવ મૂલ્ય પર આવવા ડિસ્કાઉન્ટેડ.

ડીડીએમ

તેને ડિવિડન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ મોડલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને ડીસીએફના અર્થમાં સમાન છે કે તે ભવિષ્યના રોકડ પ્રવાહના અંદાજોનો ઉપયોગ કરે છે જેથી સ્ટોકના વર્તમાન મૂલ્યના વાજબી મૂલ્યાંકન પર પહોંચે. એક કંપની આ હકીકત એ હકીકતમાં ઉદ્દભવે છે કે આ કિસ્સામાં, ધારણાઓ રોકાણકારોને ચૂકવવામાં આવતા ડિવિડન્ડની વિચારણા કરે છે. આ ટેકનીક મોટી અને સફળ કંપનીઓ માટે વધુ યોગ્ય છે, જેનો તેના શેરહોલ્ડરોને ડિવિડન્ડ ચૂકવવાનો ટ્રૅક રેકોર્ડ છે. ભવિષ્યના રોકડ પ્રવાહના અંદાજો ઉપરાંત, ડીડીએમ ભવિષ્યના ડિવિડંડ અથવા ડિવિડન્ડની વૃદ્ધિ દર પર પણ ધ્યાન આપે છે.

કંપનીના સ્ટોકના વર્તમાન મૂલ્યની ગણતરી કરવા માટે, બે સાધનોમાંથી ડીસીએફ રોકાણકારોમાં વધુ લોકપ્રિય છે કારણ કે મોટા ભાગની કંપનીઓ ડિવિડન્ડ ચુકવતા નથી. જેમ કે ડીડીએમનો ઉપયોગ ડીસીએફ કરતાં વધુ નાના સ્કેલ પર થાય છે.

સંક્ષિપ્તમાં:

ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો (ડીસીએફ) vs ડિવિડન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ મોડલ (ડીડીએમ)

• કંપનીના સ્ટોકના હાલના મૂલ્યનો વાજબી મૂલ્યાંકન કરવા માટે અને તેમાંનામાંથી બહારના આંકડાકીય મોડલ ઉપલબ્ધ છે. ડીડીએમ અને ડીસીએફ ખૂબ જ લોકપ્રિય છે

DCF કંપનીના ભાવિ રોકડ પ્રવાહના અંદાજોને ધ્યાનમાં લે છે અને ભાવિ દરમાં હાલના મૂલ્યમાં ઘટાડો કરે છે.

• ડીડીએમ એ ડીસીએફના અર્થમાં સમાન છે કે તે આ ભવિષ્યના રોકડ પ્રવાહના અંદાજોનો ઉપયોગ પણ કરે છે, પરંતુ ભવિષ્યના ડિવીડન્ડ રેટ્સને પણ ધ્યાનમાં લે છે.