ગેરંટી દ્વારા મર્યાદિત શેર્સ અને કંપનીઓ દ્વારા મર્યાદિત કંપનીઓ વચ્ચેનો તફાવત

શેરની વિમ્યોની કંપનીઓ દ્વારા ગેરેંટી દ્વારા મર્યાદિત કંપનીઓ

વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે કંપનીને ગોઠવવાના ઘણા માર્ગો છે કરવેરા અને નફો વહેંચણીના હેતુસર વિવિધ નામ અપનાવવામાં આવે છે. આ પ્રકારની બે પ્રકારની રચના કંપની દ્વારા ગ્રાન્ટ દ્વારા શેર્સ અને કંપનીઓ લિમિટેડ દ્વારા મર્યાદિત છે, જે બ્રિટન અને આયર્લેન્ડમાં વધુ પ્રચલિત છે. લોકો ઘણી વાર આ બે સંપ્રદાય વચ્ચે ભેળસેળ કરે છે અને તેઓ જાણતા નથી કે તેમના હેતુ માટે તેમને કઈ અપનાવવું જોઈએ. આ લેખ શેર અને કંપનીઓ દ્વારા મર્યાદિત કંપનીઓ દ્વારા તેમના લક્ષણો અને ગુણદોષ પર ચર્ચા કરીને ગેરંટી દ્વારા મર્યાદિત હશે.

બન્ને સમાનતા તેમજ બે પ્રકારની કંપનીઓમાં તફાવત છે. બાંયધરી દ્વારા મર્યાદિત કંપની બે પ્રકારોથી ઓછી જાણીતી છે અને તે સામાન્ય રીતે બિન નફાકારક કંપનીઓના કિસ્સામાં બનાવવામાં આવે છે. તે શેરધારકો કરતાં સભ્યો ધરાવે છે. આ બે કંપનીઓ વચ્ચેનો સૌથી નોંધપાત્ર તફાવત તે છે કે સરવાળો કંપનીઓ મર્યાદિત નફો મેળવવા માટે અસ્તિત્વ ધરાવે છે, જયારે કંપનીઓ ગેરંટી દ્વારા મર્યાદિત છે, બિન નફો કરતી કંપનીઓ. ગેરંટી કંપનીઓ જાહેર જનતા માટે ચોક્કસ સેવા પૂરી પાડવા માટે રચવામાં આવી છે. આ બે કંપનીઓ પણ તેમના સંગઠન અને મેમોરેન્ડમના લેખોમાં અલગ અલગ હોય છે કારણ કે શેર દ્વારા મર્યાદિત કંપનીઓ ખૂબ જ સામાન્ય કલમો ધરાવે છે જે તેમને કોઈ કાનૂની વેપાર અથવા વ્યવસાય પ્રવૃત્તિમાં જોડાવવા માટે સ્વતંત્રતા આપે છે.

બીજી બાજુ, બાંયધરી દ્વારા મર્યાદિત કંપનીઓમાં ચોક્કસ કલમો અને નિયમો તેમના ઓપરેશનના વિસ્તારોને નિર્ધારિત કરે છે. બાંયધરીઓ દ્વારા મર્યાદિત કંપનીઓનું અગ્રણી ઉદાહરણ સખાવતી સંસ્થાઓ છે જે સ્વયંને દાતાઓને ખાતરી આપવા માટે પ્રતિબંધો લાદવામાં આવે છે કે તેમના દાનની તેમની ઇચ્છા અનુસાર ખર્ચવામાં આવે છે અને તે રીતે તે મંજૂર નથી કરતા. આ એક બિંદુ કંપનીઓના શેરની મર્યાદામાં કંપનીઓ કરતાં વધુ સરળતાથી ભંડોળ ઊભું કરવાની બાંયધરી દ્વારા મર્યાદિત કંપનીઓને મદદ કરે છે કારણ કે તેઓ બતાવી શકે છે કે નાણાંનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે તેઓ પ્રસ્તાવ કરે છે.

બન્ને પ્રકારની કંપનીઓના માળખામાં કોઈ મોટો તફાવત નથી અને ગેરંટી દ્વારા શેર્સ અને કંપનીઓ લિમિટેડ દ્વારા મર્યાદિત બંને કંપનીઓ પાસે કમસે કમ એક ડિરેક્ટર, એક સેક્રેટરી અને આવતીકાલે ડિકાર છે. અસ્તિત્વમાં

ગેરંટી દ્વારા મર્યાદિત શેર્સ અને કંપનીઓ દ્વારા મર્યાદિત કંપનીઓ વચ્ચેનો એક મોટો તફાવત ગેરંટી દ્વારા મર્યાદિત કંપનીઓના કિસ્સામાં શેર મૂડીની ગેરહાજરી છે. કોઈ ગેરેંટી કંપનીના કિસ્સામાં શેરહોલ્ડર્સ નહીં અને સભ્યો હોય છે, જેમાં સભ્યો કંપનીના નિર્માણ વખતે પૂર્વનિર્ધારિત રકમનું યોગદાન આપવાનું વચન આપે છે (પાઉન્ડ 1). ગેરંટી કંપની માળખું મોટે ભાગે શાળાઓ, ક્લબો, ચર્ચો, સંશોધન સંસ્થાઓ દ્વારા અને ફ્રીહોલ્ડ મિલકત ખરીદવા માટે વપરાય છે.

શેર્સ વિરુદ્ધ કંપનીઓ લિમિટેડ દ્વારા મર્યાદિત કંપનીઓ

ગેરંટી દ્વારા મર્યાદિત કંપનીઓ કરતા વધુ લોકપ્રિય છે

• ગેરંટી દ્વારા મર્યાદિત કંપનીઓ બિન નફો કરતી હોય છે, જ્યારે શેર દ્વારા મર્યાદિત કંપનીઓ નફો કરતી હોય છે ગેરંટી દ્વારા મર્યાદિત કંપનીઓ સભ્યો ધરાવે છે, અને શેરધારકોને શેર કરતા નથી, જ્યારે શેરના મર્યાદિત કંપનીઓના કિસ્સામાં શેરહોલ્ડર્સ છે.

• બાંયધરી દ્વારા મર્યાદિત કંપનીઓના કિસ્સામાં કોઈ શેર મૂડી નથી અને તે સ્વયં પર પ્રતિબંધ લાદે છે, જ્યારે શેર દ્વારા મર્યાદિત કંપનીઓ કાનૂની સોદામાં જોડાઈ શકે છે અને સામાન્ય કલમો ધરાવે છે.