ક્લાસ-આઇ પ્રિઝર્વેટિવ અને ક્લાસ-II સંરક્ષણાત્મક વચ્ચેનો તફાવત

વર્ગ -1 પ્રભાવી વર્ગ વર્ગ II પ્રવરજ્જતી

પ્રિઝર્વેટિવ્સ અરેએ મૂર્છા, ઢબની વૃદ્ધિ અને બગાડ અટકાવવા માટે ખોરાકમાં ઉમેર્યું. ત્યાં કુદરતી અને કૃત્રિમ નિવારણો છે, જેનો ઉપયોગ બગાડ થવાથી ખોરાકને રોકવા માટે થાય છે. ક્ષાર, નાઈટ્રેટ, ખાંડ, વનસ્પતિ તેલ, મધ, સોબેટ્સ, સલ્ફાઇટ્સ અને બેનોઝેટ્સ મોટા પ્રમાણમાં ઉપયોગમાં લેવાતા પ્રિઝર્વેટિવ્સ પૈકીના કેટલાક છે.

રોકથામની વાત કરતી વખતે તેને વિવિધ વર્ગોમાં વિભાજીત કરવામાં આવી છે અને દરેક વર્ગમાં સમાન રાસાયણિક અને માઇક્રોબાયલોકલ પ્રવૃત્તિઓ છે. વિશ્વભરમાં વિવિધ નિરીક્ષણ એજન્સીઓના અનુસાર પ્રિવેન્ટિવ્ઝને ચાર વર્ગોમાં ભેદ પાડવામાં આવે છે. વર્ગ-હું પ્રિઝર્વેટિવ અને વર્ગ-II પ્રિઝર્વેટિવ એ ખોરાકને સાચવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા મોટાભાગના ઉપયોગમાં લેવાતા પ્રિઝર્વેટિવ્સ છે.

વર્ગ હું પ્રિઝર્વેટિવ્સ સામાન્ય રીતે પ્રિઝર્વેટિવ્સ છે જે સામાન્ય રસોડામાં મળે છે. ક્લાસ -1 પ્રીઝર્વેટિવમાં મીઠું, સરકો, મીઠું, વનસ્પતિ તેલ, મધ, ખાંડ અને લાકડાનો ધૂમ્રપાન શામેલ છે. Sorbates, sulfites અને benzoates વર્ગ II પ્રિઝર્વેટિવ્સ ઉપયોગ થાય છે.

જ્યારે વર્ગ-હું પ્રિઝર્વેટિવ પ્રકૃતિમાં જોવા મળે છે, ત્યારે વર્ગ -2 પ્રિઝર્વેટિવ વ્યક્તિને બનાવવામાં આવે છે. વર્ગ -2 પ્રિઝર્વેટિવ્સ અકુદરતી પ્રિઝર્વેટિવ્સ છે. વર્ગ 1 પ્રિઝર્વેટિવ્સ કુદરતી હોવાથી, તેનો ઉપયોગ કરતી વખતે સાવધ રહેવાની જરૂર નથી. બીજી બાજુ, કેટલાક જોખમો વર્ગ II પ્રિઝર્વેટિવ્સનો ઉપયોગ કરતી વખતે સામેલ છે કારણ કે તેઓ રસાયણો છે. આનો અર્થ એ કે વર્ગ II પ્રિઝર્વેટિવ્સનો ઉપયોગ કરવામાં ચોક્કસ મર્યાદા છે અને તેના વપરાશમાં વધુ નિયંત્રણો લાગુ કરવામાં આવે છે.
કેટલાક પ્રોડક્ટ્સમાં, માત્ર ક્લાસ 1 પ્રિઝર્વેટિવ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને કેટલાક વર્ગ II પ્રિઝર્વેટિવ્સમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે. પરંતુ ખોરાકમાંના આ બે પ્રકારનાં પ્રિઝર્વેટિવ્સના મિશ્રણમાં પણ આવવું જોઈએ, જે વધુ લાંબા આયુષ્યને સુનિશ્ચિત કરે છે.
જ્યારે બે પ્રિઝર્વેટિવ્સ પર નજર રાખતી વખતે, વર્ગ 1 પ્રિઝર્વેટિવ્સ સાથે આવતા ઉત્પાદનો પસંદ કરવાનું હંમેશા વધુ સારું છે કેમ કે તેઓ સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમી નથી.
સારાંશ

  1. વર્ગ હું પ્રિઝર્વેટિવ્સ સામાન્ય રીતે પ્રિઝર્વેટિવ્સ છે જે સામાન્ય રસોડામાં મળી આવે છે. વર્ગ -2 પ્રિઝર્વેટિવ માણસ બનાવવામાં આવે છે. વર્ગ -2 પ્રિઝર્વેટિવ્સ અકુદરતી પ્રિઝર્વેટિવ્સ છે.
  2. વર્ગ-હું પ્રિઝર્વેટિવમાં મીઠું, સરકો, મીઠું, વનસ્પતિ તેલ, મધ, ખાંડ અને લાકડાનો ધૂમ્રપાન શામેલ છે. Sorbates, sulfites અને benzoates વર્ગ II પ્રિઝર્વેટિવ્સ ઉપયોગ થાય છે.
  3. વર્ગ II પ્રિઝર્વેટિવ્સનો ઉપયોગ કરવામાં ચોક્કસ મર્યાદા છે અને તેના વપરાશમાં વધુ નિયંત્રણો લાગુ કરવામાં આવ્યા છે.
  4. જ્યારે બે પ્રિઝર્વેટિવ્સ પર નજર રાખતી વખતે, વર્ગ 1 પ્રિઝર્વેટિવ્સ સાથે આવતા ઉત્પાદનો પસંદ કરવાનું હંમેશા વધુ સારું છે કેમ કે તેઓ સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમી નથી.
  5. વર્ગ 1 પ્રિઝર્વેટિવ્સ કુદરતી હોવા તરીકે, તેનો ઉપયોગ કરતી વખતે સાવધ રહેવાની જરૂર નથી. બીજી બાજુ, કેટલાક જોખમો વર્ગ II પ્રિઝર્વેટિવ્સનો ઉપયોગ કરતી વખતે સામેલ છે કારણ કે તેઓ રસાયણો છે.