પ્રમાણપત્ર અને પ્રમાણપત્ર વચ્ચે તફાવત

પ્રમાણપત્ર વિ સર્ટિફિકેશન

જોકે સર્ટિફિકેટ અને સર્ટિફિકેશન સમાન અર્થને લઈને દેખાય છે ત્યાં પ્રમાણપત્રમાં તફાવત છે અને પ્રમાણપત્ર, જે આ લેખમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. એક સંસ્થા દ્વારા સામાન્ય રીતે શૈક્ષણિક અથવા વ્યવસાયિક તાલીમના સફળ સમાપ્તિ પછી સર્ટિફિકેટ એનાયત કરવામાં આવે છે, જ્યારે સર્ટિફિકેટ એક વ્યાવસાયિક દ્વારા નોકરી / સલાહ માટે અથવા તેમના ધોરણો માટે ઉત્પાદનોની યોગ્યતા માટે કાયદેસર રીતે એક વ્યાવસાયિકને મંજૂરી આપે છે. સર્ટિફિકેટ શીખવાની પ્રક્રિયા પછી મેળવી શકાય છે જ્યારે પ્રમાણપત્ર પ્રમાણપત્ર સંસ્થાના જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરતા અરજદારો માટે મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા પછી મેળવવામાં આવે છે. તે યાદ રાખવું અગત્યનું છે કે શબ્દ પ્રમાણપત્ર તે દસ્તાવેજને દર્શાવે છે જે સાબિત કરે છે કે વ્યક્તિને ચોક્કસ લાયકાત મળી છે જ્યારે પ્રમાણપત્ર પ્રમાણપત્રની પ્રક્રિયાને પ્રકાશિત કરે છે.

એક પ્રમાણપત્ર શું છે?

એક પ્રમાણપત્ર તે દસ્તાવેજ છે જેમાં વ્યક્તિએ મેળવેલી લાયકાતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે અને તે આપનાર સંસ્થા, સંસ્થાના અધિકૃત આંકડાઓ દ્વારા પ્રમાણિત કરવામાં આવે છે. એક ડિગ્રી, ડિપ્લોમા, વ્યવસાયલક્ષી તાલીમ અભ્યાસક્રમ અથવા કેટલાક શિસ્તમાં પ્રમાણપત્ર કોર્સમાં સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થયા બાદ સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવે છે. એક પ્રમાણપત્ર સામાન્ય રીતે ચોક્કસ લાયકાતના પુરાવા તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે. કેટલીકવાર, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ ચોક્કસ પ્રતિભા અથવા કૌશલ્યની માન્યતા માટે તેમના વિદ્યાર્થીઓને સર્ટિફિકેટ આપે છે. હમણાં પૂરતું, સર્જનાત્મક લેખન માં એક ફ્લેવર માટે આપવામાં પ્રમાણપત્રો. સર્ટિફિકેટ માટે ગણવામાં આવે તે પહેલાં પ્રોફેશનલ્સના નોકરી સંબંધિત અનુભવને ધ્યાનમાં લેતા સર્ટિફિકેશનની જેમ કોઈ પણ કોર્સ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરે તે કોઈપણ વ્યક્તિ દ્વારા એક પ્રમાણપત્ર મેળવી શકાય છે.

પ્રમાણન શું છે?

પ્રમાણન મૂલ્યાંકનની પ્રમાણિત પ્રક્રિયા બાદ પ્રમાણિત વ્યાવસાયિકો, સેવા અથવા માલની તેમની પાત્રતા, ગુણવત્તા અથવા માપદંડોની પ્રક્રિયા છે. સર્ટિફિકેટ સામાન્ય રીતે સરકારી / સ્વતંત્ર સત્તાધિકારી દ્વારા અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્ય માનક સેટિંગ બોડી દ્વારા કરવામાં આવે છે, દાખલા તરીકે, ISO, ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન. સર્ટિફિકેટ માટે, પ્રોફેશનલ, સર્વિસ પ્રોવાઇડર અથવા પ્રોડક્ટના નિર્માતાએ મૂલ્યાંકન કરતી સંસ્થા દ્વારા નક્કી કરાયેલા ધોરણોને પૂર્ણ કરવાની જરૂર છે. વ્યાવસાયિકોના સંબંધમાં, તેમને સર્ટિફિકેશન માટે વિચારણા કરવા પાત્ર થવા માટે કેટલાંક વર્ષોમાં અનુભવની જરૂર પડી શકે છે.ઓળખપત્રમાં સર્ટિફિકેશન પરિણામો જે પ્રોફેશનલનું નામ, સી. પી. એચ; જાહેર આરોગ્યમાં પ્રમાણિત ક્યારેક, આને જાળવવા માટે ચાલુ ધોરણોની જરૂર પડી શકે છે.

પ્રમાણપત્ર અને પ્રમાણપત્ર વચ્ચે શું તફાવત છે?

• પ્રમાણપત્ર એક શૈક્ષણિક અથવા વ્યાવસાયિક લાયકાતનો દસ્તાવેજી પુરાવો છે, જ્યારે પ્રમાણપત્ર એ એવી પ્રક્રિયા છે જે પ્રોફેશનલ માટે સર્ટિફિકેટ આપે છે અથવા તેમની ગુણવત્તા માટે સેવાઓ / માલ માટે માન્યતા આપે છે.

• એક શૈક્ષણિક સંસ્થા દ્વારા સર્ટિફિકેટ એનાયત કરવામાં આવે છે જ્યારે સંસ્થાઓ અથવા સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ એકમોને પ્રમાણપત્રમાં સામેલ કરવામાં આવે છે.

• સર્ટિફિકેટના બે મુખ્ય પ્રકારો વ્યાવસાયિક સર્ટિફિકેટ અને પ્રોડક્ટ સર્ટિફિકેશન છે.

• પ્રમાણન જાળવવા માટે ચાલુ ધોરણોની જરૂર પડી શકે છે.

• કોઈ પણ સહભાગી દ્વારા કોર્સની સફળ સમાપ્તિ પછી સર્ટિફિકેટ મેળવી શકાય છે, જયારે સર્ટિફિકેટને પ્રમાણપત્ર માટે ધ્યાનમાં લેવાના વ્યવસાયમાં અમુક ચોક્કસ અનુભવની જરૂર છે.

આમ, તે સ્પષ્ટ છે કે સર્ટિફિકેશન સાથે સંકળાયેલા સર્ટિફિકેટ વધુ શૈક્ષણિક લક્ષી છે જે વ્યાવસાયિકોની માન્યતા અથવા ઉત્પાદનોની ગુણવત્તા ખાતરી સાથે જોડાયેલી છે.