મૂડી ખર્ચ અને મહેસૂલ ખર્ચ વચ્ચેનો તફાવત

મૂડી ખર્ચ vs. મહેસૂલ ખર્ચ

સ્પર્ધાત્મક બજારમાં કોઈ પણ કંપની અસ્તિત્વમાં છે તે માટે ખર્ચના અનિવાર્ય છે, વિસ્તૃત કરવા માટે વેપાર અથવા તે વિસ્તારોમાં લાભદાયી વ્યવસાય ખોલવા માટે નવી તક શોધવા વગેરે. ખર્ચ સ્રોત દસ્તાવેજ દ્વારા પુરાવા જેવા સામાન કે સેવાઓ માટે ઉપલબ્ધ રોકડ કે રોકડ સમકક્ષ, અથવા જવાબદારીના પતાવટમાં ઉપલબ્ધ ભંડોળ સામે ચાર્જ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. ભરતિયું, વાઉચર, રસીદ, વગેરે. કંપની દ્વારા કરવામાં આવતી તમામ ચૂકવણીને વ્યાપક મૂડી ખર્ચ અને આવક ખર્ચમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય છે.

મૂડી ખર્ચ શું છે?

એક એકાઉન્ટિંગ સમયગાળાની તુલનામાં કંપનીની ક્ષમતા અથવા કાર્યક્ષમતાને વધારવા માટે ઉત્પાદક મિલકત મેળવવા અથવા વધારવા માટે ખર્ચવામાં આવેલી રકમ મૂડી ખર્ચ તરીકે વ્યાખ્યાયિત થયેલ છે. એટલે કે, મૂડીખર્ચ એ એક વર્ષથી વધુ સમયથી (સામાન્ય રીતે એકાઉન્ટિંગ સમયગાળો એક વર્ષ માટે) ખર્ચનો ફાયદો મેળવવાના હેતુ સાથે કરવામાં આવેલા ખર્ચ છે. ઉદાહરણ તરીકે, લાંબા ગાળાના અસ્કયામતો જેવા કે મશીનરી, પ્લાન્ટ્સ, ઇમારતો, વગેરે પર ખર્ચવામાં આવેલી રકમ, ક્યાં તો સુધારો કરવા અથવા મેળવવા માટે, મૂડી ખર્ચ છે. સામાન્ય રીતે મૂડી ખર્ચ એકાઉન્ટ્સનાં પુસ્તકોમાં મૂડીગત કરવામાં આવે છે અને પછી તે રકમ અસ્કયામતોના ઉપયોગી જીવનમાં ઘટાડો થશે. તેને મૂડી ખર્ચ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એકાઉન્ટિંગ ટ્રીટમેન્ટ્સ જુદા જુદા હોવાના કારણે મૂડીખર્ચ અને આવક ખર્ચ વચ્ચે તફાવત સમજવા માટે આવશ્યક છે.

મહેસૂલ ખર્ચ શું છે?

વેચાણની આવકની આવક પર અથવા રોજગારીની આવકના સર્જનને જાળવી રાખવા માટે કેશ અથવા સંસાધનોને આવક ખર્ચ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. મહેસૂલ ખર્ચ એક ખર્ચ છે, જે ટૂંકા ગાળામાં (મોટેભાગે, એક વર્ષ કરતાં પણ ઓછા) કેટલાક લાભો મેળવવાના હેતુ સાથે કરવામાં આવે છે. આવકનો ખર્ચ પ્રકૃતિમાં રિકરિંગ છે, જેમ કે કંપનીના દિન-પ્રતિદિનના કામકાજ ચલાવવા માટેનો ખર્ચ. માલના ખર્ચની ખરીદી, કામદારો માટેના વેતન, વહીવટી ખર્ચ, સમારકામ અને જાળવણી પર નિયમિત ખર્ચ, અને સર્વિસ ચાર્જીસ આવક ખર્ચ માટેના કેટલાક ઉદાહરણો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન મળેલા આવક સાથે મળતા રેવન્યુ ખર્ચની લાગણી સમજાવતી આ ઉદાહરણોમાં તર્કસંગત છે. મહેસૂલ ખર્ચને ખર્ચ અને સમાપ્ત થતાં ખર્ચ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

મૂડી ખર્ચ અને મહેસૂલ ખર્ચ વચ્ચે શું તફાવત છે?

સફળ અને નફાકારક વ્યવસાય ચલાવવા માટે કંપની માટે મૂડીખર્ચ અને આવકનો ખર્ચ બંને નિર્ણાયક છે. જો કે, બંને પ્રકારનાં ખર્ચાઓમાં કેટલાક તફાવતો છે જે એક બીજાથી અલગ છે.

• મૂડીખર્ચમાં મૂડીગત કરી શકાય છે અને મિલકતના ઉપયોગી જીવનમાં ઘટાડો થઈ શકે છે, જ્યારે એકાઉન્ટિંગ સમયગાળા માટે તે આવકની વ્યાપક આવક (નફા કે નુકસાન ખાતાની) ના વિધાનના ખર્ચ પર ખર્ચ કરવો જરૂરી છે.

• આવકનો ખર્ચ પ્રકૃતિમાં રિકરિંગ છે, જ્યારે કે મૂડીખર્ચ નથી.

• મૂડીખર્ચ એકથી વધુ એકાઉન્ટિંગ અવધિ માટે કરવામાં આવે છે, પરંતુ એક એકાઉન્ટિંગ અવધિ માટે આવક ખર્ચ કરવામાં આવે છે.