બેંક ડ્રાફ્ટ અને સર્ટિફાઇડ ચેક વચ્ચેનો તફાવત

બેન્ક ડ્રાફ્ટ વિ સર્ટિફાઇડ ચેક

બેંકો ડ્રાફટ અને પ્રમાણિત ચેક વચ્ચેના તફાવત જાણવા માટે બેન્ક ડ્રાફ્ટ અને સર્ટિફાઇડ ચેક વિવિધ સેવાઓ બેન્કો તેમના ગ્રાહકોને આપે છે. વધુ ખાસ કરીને, બૅન્કના ડ્રાફ્ટ્સ અને સર્ટિફાઇડ ચેક બન્ને પેમેન્ટ મિકેનિઝમ્સ બૅન્ક ગ્રાહકોને ઉપલબ્ધ કરવામાં આવે છે. બૅન્ક ડ્રાફ્ટ્સ અને સર્ટિફાઇડ ચેકનો ઉપયોગ સામાન અને સેવાઓ માટે ચુકવણીમાં કરી શકાય છે. ખાતાધારક દ્વારા સર્ટિફાઇડ ચેક અપાય છે ત્યારે, બેંક ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરવામાં આવે છે અને બેંક દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે. ઉપયોગમાં તેમની સામ્યતા હોવા છતાં, બેંક ડ્રાફ્ટ અને પ્રમાણિત ચેક વચ્ચે થોડા તફાવતો છે. લેખ દરેક ચુકવણીના સાધનની સ્પષ્ટ ઝાંખી આપે છે અને બેંક ડ્રાફ્ટ અને પ્રમાણિત ચેક વચ્ચેના સમાનતા અને તફાવતોને સમજાવે છે.

પ્રમાણિત તપાસ શું છે? સર્ટિફાઇડ ચેક એક પ્રકારની ચુકવણી સુવિધા છે જે બેંકો દ્વારા સામાન અને સેવાઓ માટે ચુકવણી કરવા માટે ઉપલબ્ધ કરાવે છે. એકાઉન્ટ હોલ્ડર દ્વારા પ્રમાણિત ચેક અપાય છે, જે ચેકના ડ્રોવર તરીકે પણ ઓળખાય છે. સર્ટિફાઇડ ચેક એક મહત્ત્વની હકીકત સિવાય પરંપરાગત ચેકના સમાન હોય છે કે પ્રમાણિત ચેકમાં, બૅન્ક ગેરંટી આપે છે કે ચુકવણી કરવા માટે ડ્રોવરના ખાતામાં પૂરતી ભંડોળ રાખવામાં આવે છે. સર્ટિફિકેશન પ્રક્રિયા ત્યારે થાય છે જ્યારે બેંક કર્મચારી ખાતરી આપે છે કે ચુકવણી કરવા માટે ભંડોળ ઉપલબ્ધ છે, ભંડોળ એકસાથે સુયોજિત કરે છે અને તે પછી નિશ્ચિત કરે છે કે ભંડોળ ઉપલબ્ધ છે.

બેન્ક ડ્રાફ્ટ શું છે?

એક બેંક ડ્રાફ્ટ એક પેમેન્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે જેનો ઉપયોગ માલ અને સેવાઓ માટે ચૂકવણી કરવા માટે થઈ શકે છે. બૅન્ક ખાતાધારક વતી બૅન્ક ડ્રાફ્ટ્સને રજુ કરે છે, તેથી બૅન્ક ડ્રાફ્ટના ડ્રોવર ગ્રાહકના બેંક છે. ખાતાધારક જે એક બેંક ડ્રાફટની માંગણી કરે છે તેને ડ્રાફ્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને પક્ષને પ્રાપ્તિકરણને ચુકવણીકાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એક બેંક ડ્રાફટ સાથેના એક મુદ્દો એ છે કે તેને ખાસ કરીને કોઈ સહીની જરૂર નથી કે જે છેતરપિંડીની શક્યતાને છોડી દે છે. આ સમસ્યા પ્રમાણિત બૅન્ક ડ્રાફ્ટના ઉપયોગથી સુધારી શકાય છે, જે બેંક અધિકારી દ્વારા સહી થયેલ છે અને પ્રમાણિત છે.

બેંક ડ્રાફ્ટ અને પ્રમાણિત ચેક વચ્ચે શું તફાવત છે?

બેંકના ડ્રાફ્ટ્સ અને સર્ટિફાઇડ ચેક બન્ને ચુકવણી વિકલ્પો અને સેવાઓ છે જે બેન્કો દ્વારા તેમના ગ્રાહકોને આપવામાં આવે છે. સર્ટિફાઇડ ચેક ખાતાધારક દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે, જ્યારે ઇશ્યૂ કરનાર બેંક એક બેંક ડ્રાફ્ટ ખેંચે છે. સર્ટિફાઇડ ચેક અને બૅન્ક ડ્રાફટ માટે બેન્ક અધિકારીઓને તેની ખાતરી કરવા માટે ખાતાધારકના બેંક ખાતામાં ચેકને પ્રમાણિત કરવા પહેલાં પૂરતી ફંડ ઉપલબ્ધ કરાવવાની જરૂર છે.પ્રમાણિત ચેકની બાંયધરી હોવાથી, બેંક ડ્રાફ્ટ પર સર્ટિફાઇડ ચેક અદા કરવા માટે બેન્કો વધુ ફી વસૂલ કરે છે. જો કે, ગ્રાહક પ્રમાણિત બેંક ડ્રાફટ માટે પણ વિનંતી કરી શકે છે જે બેંક અધિકારી દ્વારા હસ્તાક્ષર કરવામાં આવે છે, જે પછી ચુકવણીની બાંયધરી આપે છે. પ્રમાણિત ચેક બાંયધરી કે ચુકવણી કરવામાં આવશે; આનો અર્થ એ છે કે પ્રમાણિત ચેક પર ચૂકવણી કરવાનું બંધ કરવું શક્ય નથી. જો કે, આ બેંકના ડ્રાફ્ટ્સ સાથે નથી કે જ્યાં છેતરપીંડીના કિસ્સામાં ચૂકવણી અટકાવી શકાય અથવા બંધ થઈ શકે.

સારાંશ:

બેન્ક ડ્રાફ્ટ વિ સર્ટિફાઇડ ચેક

• બેંકના ડ્રાફ્ટ્સ અને સર્ટિફાઇડ ચેક બન્ને પેમેન્ટ ઓપ્શન્સ અને સેવાઓ છે જે બેંકો તેમના ગ્રાહકોને ઓફર કરે છે.

• ખાતાધારક દ્વારા પ્રમાણિત ચેક અપાય છે, જ્યારે ઇશ્યૂ કરનાર બેંક એક બેંક ડ્રાફ્ટ ખેંચે છે.

• સર્ટિફાઇડ ચેક અને બૅન્ક ડ્રાફટ માટે બેન્ક અધિકારીઓને તેની ખાતરી કરવા માટે ખાતાધારકના બેંક ખાતામાં ચેક પૂરતી પ્રમાણિત કરવા માટે પૂરતા ભંડોળ ઉપલબ્ધ કરાવવાની જરૂર છે.

• પ્રમાણિત ચેકની બાંયધરી હોવાથી, બેંક ડ્રાફ્ટ પર પ્રમાણિત ચેક આપવા માટે બેન્કો વધુ ફી વસૂલ કરે છે.

• પ્રમાણિત ચેક ગેરંટી કે ચુકવણી કરવામાં આવશે; આનો અર્થ એ છે કે પ્રમાણિત ચેક પર ચૂકવણી કરવાનું બંધ કરવું શક્ય નથી. જો કે, આ બેંકના ડ્રાફ્ટ્સ સાથે નથી કે જ્યાં છેતરપીંડીના કિસ્સામાં ચૂકવણી અટકાવી શકાય અથવા બંધ થઈ શકે.

ફોટા દ્વારા: ચેઓન ફોંગ લ્યુ (સીસી-એ-એસ 2. 0)

વધુ વાંચન:
  1. બેંક ડ્રાફ્ટ અને ચેક વચ્ચે તફાવત