પ્રતિકૂળ પસંદગી અને નૈતિક હેઝાર્ડ વચ્ચેનો તફાવત

પ્રતિકૂળ પસંદગી વિ મોરલ હેઝાર્ડ

નૈતિક સંકટ અને પ્રતિકૂળ પસંદગી બન્ને ખ્યાલો વીમા ક્ષેત્રે વ્યાપકપણે વપરાય છે. આ બંને વિભાવનાઓ એ એવી પરિસ્થિતિને સમજાવતા હોય છે કે જેમાં વીમા કંપની વંચિત છે કારણ કે તેમની વાસ્તવિક નુકશાન વિશે સંપૂર્ણ માહિતી નથી અથવા કારણ કે તેઓ સામે વીમો લેવાયેલા જોખમની વધુ જવાબદારી લે છે. આ બન્ને વિભાવનાઓ એકબીજાથી અલગ છે, તેમ છતાં તે વ્યાપકપણે ખોટી અર્થઘટન કરવામાં આવે છે. નીચેના લેખનો હેતુ એકબીજાથી કેવી રીતે અલગ છે તે સમજૂતીની સાથે, દરેક ખ્યાલ શું છે તે અંગે સ્પષ્ટ ઝાંખી આપે છે.

પ્રતિકૂળ પસંદગી શું છે?

પ્રતિકૂળ પસંદગી એ એવી પરિસ્થિતિ છે કે જેમાં 'માહિતી અસંમિતતા' થાય છે જ્યાં સોદા કરવા માટે એક પક્ષ અન્ય પક્ષ કરતાં વધુ અપ-ટૂ-ડેટ અને સચોટ માહિતી ધરાવે છે. આના કારણે પક્ષની વધુ માહિતીને ઓછી માહિતી સાથે પાર્ટીના ખર્ચે ફાયદો થઈ શકે છે. આ વીમા વ્યવહારોમાં સૌથી વધુ પ્રચલિત છે. ઉદાહરણ તરીકે, વસતીમાં ધૂમ્રપાન કરનારાઓ અને ધુમ્રપાનથી દૂર રહેલા લોકોના બે સેટ છે. તે એક જાણીતી હકીકત છે કે બિન ધુમ્રપાન કરનારાઓ ધુમ્રપાન કરતા લાંબા સમય સુધી તંદુરસ્ત જીવન ધરાવે છે, જો કે, વીમા કંપની જીવન વીમો વેચતી હોવાનું અજાણ હોઇ શકે છે જે વસ્તીમાં ધૂમ્રપાન કરે છે અને જે નથી. આનો અર્થ એ થાય કે વીમા કંપની બંને પક્ષો માટે સમાન પ્રીમિયમ ચાર્જ કરશે; જો કે, બિન-ધુમ્રપાન કરતા ધુમ્રપાન કરનારાઓને વધુ વીમા દ્વારા ખરીદવામાં આવતી વીમા તરીકે તેઓ પાસે વધુ ફાયદો થશે.

નૈતિક હેઝાર્ડ શું છે?

નૈતિક સંકટ એક એવી પરિસ્થિતિ છે જ્યાં એક પક્ષ બીજા પક્ષનો લાભ ઉઠાવી શકે છે, જેમાં પક્ષો દાખલ કરેલા કરાર વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપતા નથી, અથવા વીમા દૃશ્યમાં, જ્યારે તે વીમાધારકને સામાન્ય રીતે વધુ જોખમ લેશે કારણ કે તેઓ જાણતા હોય છે કે ખોટ થાય તો વીમા કંપની ચુકવણી કરશે. નૈતિક ખતરાના કારણોમાં માહિતીની અસમપ્રમાણતા અને જ્ઞાનનો સમાવેશ થાય છે કે જેણે પોતાના સિવાયના કોઈ પક્ષને નુકસાનની જવાબદારી સહન કરવી પડશે. ઉદાહરણ તરીકે, જે વ્યક્તિએ જીવન વીમો ખરીદ્યો છે તે ઉચ્ચ જોખમવાળી રમતોમાં ભાગ લેવા માટે તૈયાર છે, કેમ કે તે વીમામાં કોઈ નુકશાન આવરી લેશે જે વીમાધારકને કંઈક થાય છે.

પ્રતિકૂળ પસંદગી અને નૈતિક હેઝાર્ડ વચ્ચે તફાવત

• પ્રતિકૂળ પસંદગી અને નૈતિક સંકટ હંમેશા એક પક્ષનો ફાયદો ઉઠાવે છે મુખ્યત્વે કારણ કે તેમની પાસે વધુ માહિતી છે અથવા તેઓ નીચલા સ્તરની જવાબદારી સહન કરે છે. બેપરવાઈથી કામ કરો

• પ્રતિકૂળ પસંદગી એ એવી પરિસ્થિતિ છે જેમાં 'માહિતી અસંમિતતા' થાય છે, જ્યાં સોદામાં એક પક્ષ અન્ય પક્ષ કરતાં વધુ અપ-ટૂ-ડેટ અને સચોટ માહિતી ધરાવે છે.

• નૈતિક ખતરો ત્યારે થાય છે જ્યારે વીમા કંપની જાણે છે કે વીમા કંપની ખોટ થવાનો સંપૂર્ણ જોખમ ધરાવે છે અને જો તે નુકશાન ભોગવશે તો તે વીમાધારકને પરત કરશે.