સિદ્ધિ અને પ્રાપ્તિ વચ્ચેનો તફાવત

સિદ્ધિ હાંસલની પ્રાપ્તિ

સિદ્ધિ અને પ્રાપ્તિ શબ્દ છે જેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે શિક્ષકો દ્વારા કરવામાં આવે છે જે તેમના વિદ્યાર્થીઓમાં થઈ રહેલા શિક્ષણની રકમનું મૂલ્યાંકન કરે છે. મોટેભાગે જજ કરવા માટે કોઈ ચોક્કસ સમયે કુશળતાના સ્તરનું મૂલ્યાંકન કરવું જરૂરી બને છે. શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓની કામગીરીનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે, જો તેઓ પાસે હોય, તો હકીકતમાં, કુશળતાના સ્તરની પ્રાપ્તિ થાય છે. બે શબ્દોની સિદ્ધિ અને પ્રાપ્તિ કે જે લોકોમાં મૂંઝવણ કરે છે અને આ શબ્દોને એકબીજાના બદલે ઉપયોગમાં લઈ જાય છે તેમાં થોડું ઓવરલેપ છે આ લેખ બે શબ્દો પર નજીકથી નજર આપે છે તે શોધવા માટે જો ત્યાં ખરેખર તફાવતો છે જે તેમને એકબીજાના સ્થળે ઉપયોગમાં લેવાની ખાતરી આપે છે.

સિદ્ધિ

સિદ્ધિ એ એક સંબંધિત ખ્યાલ છે જે શિક્ષકો દ્વારા આપવામાં આવેલા સૂચનોની મદદ સાથે સમયાંતરે વિદ્યાર્થીની કામગીરીમાં સુધારાને માપે છે. આ રીતે, વિદ્યાર્થીની છેલ્લી પરીક્ષામાં જે મળ્યું તેના સરખામણીમાં વિદ્યાર્થીની સંખ્યા હવે પ્રાપ્ત થઈ છે. ઉડ્ડયન રંગો સાથે પરીક્ષા પાસ પણ એક વિદ્યાર્થી એક સિદ્ધિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ એક એવી ખ્યાલ છે જેનો ઉપયોગ વ્યક્તિએ તેમની કુશળતા અથવા અગાઉથી મેળવેલ ઉત્તમ ગ્રેડ પર ધ્યાન દોરવા માટે તેમના રેઝ્યૂમે અથવા બાયો-ડેટામાં ઉપયોગમાં લેવાય છે. સામાન્ય રીતે, સમયાંતરે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી પ્રગતિને તેમની સિદ્ધિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જે તેમના ગ્રેડમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે.

સિદ્ધિને એક પરાક્રમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, અને સફળ રીતે કાર્ય પૂર્ણ કરવાની અથવા પૂર્ણ કરવાના કોઈપણ કાર્યને વ્યક્તિગત માટે એક સિદ્ધિ ગણવામાં આવે છે.

પ્રાપ્તિ

જો કોઈ ચોક્કસ વયના છોકરાઓ માટે ઊંચાઇ અથવા વજન માટેનો એક ધોરણ હોય અને તે તેને પ્રાપ્ત કરે, તો એવું કહેવાય છે કે છોકરાઓએ ઇચ્છિત માનક પ્રાપ્ત કરી છે. ઘણીવાર બેંચમાર્કસ નીચે મુજબના સિદ્ધિઓને શોધી કાઢે છે અને તે પણ જેઓ ખૂબ સારા શીખનારા છે આ બેન્ચમાર્ક અથવા સ્ટાન્ડર્ડ્સ પ્રાપ્ત કરતા વિદ્યાર્થીઓ સરેરાશ વિદ્યાર્થીઓ ગણાય છે, જ્યારે સ્થાનિક અથવા રાષ્ટ્રીય બેન્ચમાર્ક્સના ટૂંકા ગાળામાં તે ઉત્સાહીઓ અથવા ધીમા શીખનારાઓ દ્વારા સૉર્ટ થાય છે.

મોટાભાગના સમાજો અને સંસ્કૃતિઓમાં, 18 વર્ષની ઉંમરને ધ્યાનમાં રાખીને કાર ચલાવવા માટે અને પીવા માટે યોગ્ય ગણવામાં આવે છે, મત આપવા માટે યોગ્યતા ન બોલવા.

સિદ્ધિ અને પ્રાપ્તિ વચ્ચે શું તફાવત છે?

• સિદ્ધિ વિદ્યાર્થીની નવી કુશળતા મેળવવાની પ્રગતિ છે જે સુધારણામાં, ગ્રેડમાં, પરીક્ષામાં,

• પ્રાપ્તિ એક ચોક્કસ કૌશલ્ય સ્તર સુધી પહોંચે છે જે બેન્ચમાર્ક તરીકે સેટ કરવામાં આવી છે.

• પ્રાપ્તિ એ મૂલ્યવાન અથવા મહત્વપૂર્ણ કંઈક પ્રાપ્ત કરવાનું પણ છે.

• 18 વર્ષની ઉંમરની ઉંમર મેળવવી વ્યક્તિને વયસ્ક બનાવે છે અને મતદાન માટે પાત્ર છે.

• હાર્ડ વર્ક અને તાલીમ દ્વારા કુશળતા સ્તર સુધી પહોંચવાનો અધ્યયન પણ છે.

• પ્રાપ્તિ એ કરી રહ્યું છે અથવા પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે જે પહેલા થોડા પસંદ કરેલા દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ છે.