જવાબદારી અને જવાબદારી વચ્ચેનો તફાવત

જવાબદારી વિ જવાબદારી

જવાબદારી અને જવાબદારી એ બે શબ્દો છે જે તેમના અર્થ વચ્ચેની સમાનતાને કારણે ઘણીવાર ગૂંચવણમાં આવે છે. સખત રીતે કહીએ તો, આ બે શબ્દોને અલગ રીતે સમજી શકાય છે. શબ્દ 'જવાબદારી' સામાન્ય રીતે 'જવાબદારી' ના અર્થમાં વપરાય છે બીજી બાજુ, શબ્દ 'જવાબદારી' 'જવાબદારી' અથવા 'dependability' ના અર્થમાં ઉપયોગ થાય છે. આ બે શબ્દો વચ્ચેનું મૂળભૂત તફાવત છે.

એક કર્મચારીએ તેને પૂર્ણ કરવા માટે આપવામાં આવેલ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય માટે જવાબદારીની ખભા. જ્યારે તે માલ પહોંચાડે નહીં ત્યારે તે જવાબદાર બની જાય છે. તેને બોલાવવામાં આવશે અને પૂછવામાં આવશે. એક સંસ્થાના દરેક કર્મચારી તેની સાથે જવાબદારી ધરાવે છે. બીજી તરફ, કંપની અથવા સંસ્થાના વિકાસમાં ફાળો આપવા માટે પ્રત્યેક કર્મચારીની જવાબદારી અથવા જવાબદારી છે.

એ જ રીતે, દરેક નાગરિકની જવાબદારી એ છે કે તે એક રીતે અથવા બીજા દેશના વિકાસમાં ફાળો આપે. પિતાની જવાબદારી તેમના બાળકોને લાવવાનું છે. તેના વૃદ્ધ માતાપિતાને સંભાળવાની જવાબદારી પુત્રને છે. એમ્પ્લોયર કર્મચારીઓને સુવિધાઓ પૂરી પાડવાની જવાબદારી સંભાળે છે.

જવાબદારી જવાબદારી તરફ દોરી જાય છે શાળામાં વિદ્યાર્થીઓની ખરાબ કામગીરી માટે શિક્ષકને જવાબદાર ગણવામાં આવે છે. તેમણે જવાબ આપ્યો કે શા માટે તેમના વિદ્યાર્થીઓ ઓછા ગુણ મેળવે છે. આ પ્રકારની જવાબદારી શિક્ષકની જવાબદારીમાં લાવે છે. જો તે જવાબદારી બતાવતો ન હોય તો તે શાળાના વ્યવસ્થાપન દ્વારા પોતાને પ્રશ્નો પૂછે છે.

જવાબદારીની અભાવ ભૂલો અને પરાજય માટેના માર્ગને ફાળવે છે જો કોઈ ક્રિકેટર બેજવાબદાર શૉટ રમી રહ્યો છે અને બહાર નીકળી જાય છે, તો તે ટીમના હાર માટે વિરોધીઓના હાથમાં જવાબદાર બનશે. આ બે શબ્દો વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ તફાવત છે, એટલે કે, જવાબદારી અને જવાબદારી.