1 એનએફ અને 2 એનએફ અને 3 એનએફ વચ્ચેનો તફાવત

1 એનએએફ વિ 2 એનએફ વિ 3 એનએફ

સામાન્યીકરણ એવી પ્રક્રિયા છે જે રીલેશનલ ડેટાબેઝમાં ડેટામાં હાજર રહેલા બિનજરૂરી કર્મચારીઓને ઘટાડે છે. આ પ્રક્રિયા મુખ્યત્વે નાની કોષ્ટકોમાં ઓછી બિનજરૂરી શાખાઓ સાથે નાના કોષ્ટકોને વિભાજિત કરશે. આ નાની કોષ્ટકો સારી રીતે વ્યાખ્યાયિત સંબંધો દ્વારા એકબીજા સાથે સંબંધિત હશે. સારી રીતે સામાન્ય ડેટાબેઝમાં, ડેટામાં કોઈપણ ફેરફાર અથવા ફેરફાર માટે ફક્ત એક કોષ્ટકને સંશોધિત કરવાની જરૂર પડશે. પ્રથમ સામાન્ય સ્વરૂપ (1 એનએફ), બીજો સામાન્ય સ્વરૂપ (2 એનએફ) અને થર્ડ નોર્મલ ફોર્મ (3 એનએફ) એ એડગર એફ. કોડડ દ્વારા રજૂ કરાયો હતો, જે સંબંધી મોડેલનો શોધક અને નોર્મલાઇઝેશનનો ખ્યાલ છે.

1 એનએફ શું છે?

1 એનએએફ પ્રથમ સામાન્ય સ્વરૂપ છે, જે રીલેશ્નલ ડેટાબેસને સામાન્ય બનાવવા માટે જરૂરિયાતોના લઘુત્તમ સમૂહ પૂરા પાડે છે. ટેબલ જે 1 એનએફના પાલન કરે છે તે ખાતરી આપે છે કે તે વાસ્તવમાં એક સંબંધને રજૂ કરે છે (દા.ત. તે કોઈ પણ રેકોર્ડ નથી જે પુનરાવર્તન કરવામાં આવે છે), પરંતુ 1 એનએફ માટે સર્વવ્યાપક સ્વીકૃત વ્યાખ્યા નથી. એક મહત્વપૂર્ણ ગુણધર્મ એ છે કે 1NF નું પાલન કરતા કોષ્ટકમાં એવા કોઈ લક્ષણો હોતા નથી કે જે મૂલ્યના સંબંધી મૂલ્ય ધરાવે છે (એટલે ​​કે તમામ લક્ષણો પર અણુ મૂલ્યો હોવો જોઈએ).

2 એનએફ શું છે?

2 એનએએફ એ રીલેશનલ ડેટાબેઝમાં ઉપયોગમાં લેવાતા બીજા સામાન્ય ફોર્મ છે. ટેબલ 2NF નું પાલન કરવા માટે, તેને 1 એનએફ સાથે પાલન કરવું જોઈએ અને કોઈપણ એટ્રિબ્યુટ કે જે કોઈપણ ઉમેદવાર કી (i.e. નોન-પ્રાઇમ એટ્રીબ્યૂટ્સ) નો ભાગ નથી, તે ટેબલમાંની કોઈપણ ઉમેદવાર કીઓ પર આધાર રાખે છે.

3 એનએફ શું છે?

3 એનએએફ એ થર્નલ ફોર છે જેનો ઉપયોગ રીલેશનલ ડેટાબેઝ નોર્મલાઇઝેશનમાં થાય છે. કોડની વ્યાખ્યા મુજબ, એક કોષ્ટક 3 એનએફમાં હોવાનું કહેવાય છે, જો અને તે જ ટેબલ બીજી સામાન્ય સ્વરૂપ (2 એનએફ) માં હોય અને ટેબલમાં પ્રત્યેક લક્ષણ કે જે ઉમેદવાર કી સાથે સંકળાયેલ ન હોય તે કોષ્ટકની દરેક ઉમેદવાર કી પર 1 9 82 માં કાર્લો ઝાનીઓલોએ 3 એનએફ (NN) માટે અલગ પ્રકારની વ્યક્ત કરેલી વ્યાખ્યા રજૂ કરી. કોષ્ટકો કે જે 3 એનએફના પાલન કરે છે તેમાં સામાન્ય રીતે અસંગતતાઓનો સમાવેશ થતો નથી જે કોષ્ટકમાં રેકોર્ડ્સ દાખલ, કાઢવા અથવા અપડેટ કરતી વખતે થાય છે.

1 એનએફ અને 2 એનએફ અને 3 એનએફ વચ્ચે શું તફાવત છે?

1 એનએફ, 2 એનએફ અને 3 એનએફ એ સામાન્ય સ્વરૂપો છે જે સંબંધ ડેટાબેઝમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે જેથી કોષ્ટકોમાં બિનજરૂરીયાતો ઘટાડી શકાય. 3 એનએફને 2 એનએફ કરતાં મજબૂત સામાન્ય સ્વરૂપ તરીકે ગણવામાં આવે છે, અને તે 1 એનએફ કરતાં મજબૂત સામાન્ય સ્વરૂપ તરીકે ગણવામાં આવે છે. તેથી સામાન્ય રીતે, 3 એનએફ ફોર્મનું પાલન કરતું કોષ્ટક મેળવવાથી 2NF માં હોય તેવા કોષ્ટકને વિઘટિત કરવાની જરૂર પડશે. તેવી જ રીતે, 2NF નું પાલન કરતી કોષ્ટક મેળવવા માટે 1 એનએફમાં કોષ્ટક વિઘટન થવું પડશે. જો કે, 1 એનએફના પાલન કરતી કોષ્ટકમાં ઉમેદવાર કીઓ છે જે ફક્ત એકલ એટ્રીબ્યુટ (એટલે ​​કે બિન-સંમિશ્ર ઉમેદવાર કીઓ) ની બનેલી હોય છે, આવું કોષ્ટક આપમેળે 2NF સાથે પાલન કરશેકોષ્ટકોના વિઘટનથી ક્વેરીઓનો અમલ કરતી વખતે વધારાના જોડાણો (અથવા કાર્ટેસીઅન ઉત્પાદનો) માં પરિણમશે. આ કોમ્પ્યુટેશનલ સમય વધારો કરશે બીજી તરફ, મજબૂત સામાન્ય સ્વરૂપોનું પાલન કરતું કોષ્ટકો કોષ્ટકો કરતાં ઓછી બિનજરૂરતા ધરાવતા હોય છે જે માત્ર નબળા સામાન્ય સ્વરૂપોનું પાલન કરે છે.