કબૂતર અને ડવ વચ્ચેનો તફાવત

કબૂતર વિ ડવ

કબૂતર અને કબૂતરો ખૂબ સુંદર દેખાવવાળી પક્ષીઓ છે આ બે પક્ષીઓ પાલતુ તરીકે રાખવામાં આવે છે અને ખોરાક માટે શિકાર પણ થાય છે કારણ કે તે નાજુક અને નરમ હોય છે. મોટેભાગે લોકો બે વચ્ચે કોઈ તફાવત શોધી શકતા નથી અને બેમાંથી "કબૂતર" અને "કબૂતર" તરીકે તેમની ચાહક તરીકે ફોન કરે છે. કબૂતર અને કબૂતર કોલમ્બિડે પરિવારના હોવા છતાં, તેમાં ઘણા નોંધપાત્ર તફાવત છે

એક કબૂતર અને કબૂતર વચ્ચેના તફાવતોને પારખીને તે સરળ છે. કબૂતર સફેદ હોય છે, અને કબૂતરો ભૂખરા કે ભૂરા રંગમાં આવે છે. કોઈ પણ કબૂતરને કદથી જોઈને કબૂતરથી અલગ કરી શકે છે. મોટી જાતિ કબૂતર છે અને નાના એક કબૂતર છે. કબૂતર અને કબૂતરની વચ્ચે પૂંછડીમાં થોડો તફાવત જોવા મળે છે. જ્યારે કબૂતર મોટા અને ગોળાકાર પૂંછડી ધરાવે છે, ત્યારે કબૂતર પાસે નાની, નિશ્ચિત પૂંછડી છે.

બંને કબૂતર અને કબૂતરને શાંત અને શાંતિપૂર્ણ પક્ષીઓ ગણવામાં આવે છે. કબૂતરની સરખામણીમાં કબૂતર શાંત અને સુંદર છે. કબૂતર પણ સુંદર છે, તેમ છતાં તેઓ કબૂતર જેવા સુંદર નથી. જોકે કબૂતરો અને કબૂતર બંને ઘોંઘાટીયા છે, કબૂતરો noisier છે. કબૂતરની સરખામણીમાં, કબૂતરો પણ વધુ આક્રમક હોય છે.

કબૂતરો અને કબૂતર બંને ઘણી સદીઓ સુધી પાળતુ પ્રાણી તરીકે ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. તેઓ દેવતાઓને ખુશ કરવા માટે બલિદાન માટે પણ ઊભા થયા છે. જ્યારે કોઈ પોસ્ટલ સેવા ન હતી, ત્યારે કબૂતર અને કબૂતર સંદેશા વાહકો તરીકે ઉપયોગ થતો હતો. આજકાલ, કબૂતરો અને કબૂતર બંને શાંતિના પ્રતીક છે. કબૂતરો અને કબૂતર બંને ફળ અને બીજ પર ફીડ જો કે, કેટલીક જાતિઓ, જેમ કે ક્વેઇલ ડવ્સ અને જમીનના કબૂતર, વોર્મ્સ અને જંતુઓ પર શિકાર કરે છે.

સારાંશ:

1. કબૂતરો અને કબૂતર બંનેને ઘણી સદીઓ સુધી પાલતુ તરીકે ઉછેરવામાં આવ્યા છે. તેઓ દેવતાઓને ખુશ કરવા માટે બલિદાન માટે પણ ઊભા થયા છે.
2 આજકાલ, કબૂતરો અને કબૂતર બંને શાંતિના પ્રતીક છે.
3 કબૂતર સફેદ હોય છે, અને કબૂતરો ભૂખરા કે ભૂરા રંગમાં આવે છે.
4 મોટી જાતિ કબૂતર છે, અને નાના એક કબૂતર છે
5 કબૂતરની સરખામણીમાં કબૂતર શાંત અને સુંદર છે.
6 કબૂતરની સરખામણીમાં, કબૂતર પણ વધુ આક્રમક છે.
7 કબૂતર પણ સુંદર છે, તેમ છતાં તેઓ કબૂતર જેવા સુંદર નથી.
8 કબૂતરો અને કબૂતર બન્ને ઘોંઘાટીયા છે, પરંતુ કબૂતરો કબૂતર કરતાં ઘોંઘાટ કરે છે. જ્યારે કબૂતર મોટા અને ગોળાકાર પૂંછડી ધરાવે છે, ત્યારે કબૂતર એક નાના, નિશ્ચિત પૂંછડી ધરાવે છે.