કિનેમેટિક અને ડાયનેમિક સ્નિશ્ચિતતા વચ્ચેનો તફાવત

કિનેમેટિક વિ ડાયનેમિક સ્નિક્સ્સીટી

ગતિશીલ સ્નિગ્ધતા અને કિનેમેટિક સ્નિગ્ધતા પ્રવાહી ગતિશીલતામાં ચર્ચા કરાયેલા બે મહત્વના ખ્યાલો છે. આ બે ખ્યાલોમાં પ્રવાહી ગતિશીલતા, પ્રવાહી મિકેનિક્સ, એરોડાયનેમિક્સ, રસાયણશાસ્ત્ર અને તબીબી વિજ્ઞાન જેવી ક્ષેત્રોમાં વિવિધ પ્રકારની એપ્લિકેશન્સ હોય છે. ગતિશીલ સ્નિગ્ધતા અને કાઇમેટિક સ્નિગ્ધતાના વિભાવનાઓમાં સારી સમજ જરૂરી ક્ષેત્રોમાં ચડિયાતું થવું જરૂરી છે. આ લેખમાં, આપણે ગતિશીલ સ્નિગ્ધતા અને કાઇમેટિક સ્નિગ્ધતા, તેમની વ્યાખ્યાઓ, ગતિશીલ અને કાઇનેમેટિક સ્નિગ્ધતાના કાર્યક્રમો, સમાનતા અને કાઇનેમેટિક સ્નિગ્ધતા અને ગતિશીલ સ્નિગ્ધતા વચ્ચેનો તફાવત વચ્ચે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ.

ગતિશીલ સ્નિગ્ધતા શું છે?

ગતિશીલ સ્નિગ્ધતાના ખ્યાલને સમજવા માટે, સ્નિગ્ધતાના ક્ષેત્ર પરનો સામાન્ય વિચાર જરૂરી છે. સ્નિગ્ધતાને પ્રવાહીના પ્રતિકારના માપ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે, જે કાં તો તાણ અથવા તાણનું તણાવ દ્વારા વિકૃત થઈ રહ્યું છે. વધુ સામાન્ય શબ્દોમાં, સ્નિગ્ધતા એક પ્રવાહીની "આંતરિક ઘર્ષણ" છે. તેને પ્રવાહીની જાડાઈ પણ કહેવાય છે. સ્નિગ્ધતા પ્રવાહીના બે સ્તરો વચ્ચેનો ઘર્ષણ છે જ્યારે બે સ્તરો એકબીજા સાથે સંકળાયેલા હોય છે. સર આઇઝેક ન્યૂટન પ્રવાહી મિકેનિક્સમાં અગ્રણી હતા. તેમણે એવું મનાવી લીધું છે કે, ન્યુટ્રીયન પ્રવાહી માટે, સ્તરો વચ્ચેના દબાણમાં દબાણ સ્તરોને દિશામાં દિશામાં વેગિયેત ઢાળના પ્રમાણમાં હોય છે. અહીં વપરાતા પ્રમાણમાં સતત (પ્રમાણસરતા પરિબળ) પ્રવાહીની સ્નિગ્ધતા છે. આ સ્નિગ્ધતા સામાન્ય રીતે ગ્રીક અક્ષર "μ" દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે. પ્રવાહીની સ્નિગ્ધતાને વિસકોમેટર્સ અને રેમોમિટર દ્વારા માપવામાં આવે છે. સ્નિગ્ધતા એકમ પાસ્કલ-સેકંડ (અથવા એનએમ -2 ઓ) છે. જીજીએસ સિસ્ટમ એકમ "પોઈઝ" નો ઉપયોગ કરે છે, જેનું નામ ઝેન લુઇસ મેરી પોએસ્યુઈલ છે, જે સ્નિગ્ધતા માપવા માટે છે. ગતિશીલ સ્નિગ્ધતાને નિશ્ચિત સ્નિગ્ધતા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ગતિશીલ સ્નિગ્ધતા એ મોટાભાગની ગણતરીઓમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી સામાન્ય સ્નિગ્ધતા માપન છે. આ ક્યાં તો μ અથવા ɳ દ્વારા સૂચિત કરવામાં આવે છે. ગતિશીલ સ્નિગ્ધતાના SI એકમ પાસ્કલ સેકંડ છે. જો 1 પાસ્કલ સેકંડની સ્નિગ્ધતા સાથે પ્રવાહી બે પ્લેટો વચ્ચે મૂકવામાં આવે છે, અને એક પ્લેટને 1 પાસ્કલના દબાણમાં તટીય બાજુએ ખસેડવામાં આવે છે, તો તે પ્લેટો વચ્ચેની 1 સેકન્ડની વચ્ચેના સ્તરની જાડાઈને સમાન અંતરે ખસે છે.

કિનેમેટિક સ્નિશ્ચિતતા શું છે?

કેટલાક કિસ્સાઓમાં, સ્નિગ્ધતા માપનને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રવાહીના નિષ્ક્રિય બળ પણ નોંધપાત્ર છે. પ્રવાહીના નિષ્ક્રિય બળ પ્રવાહીની ઘનતા પર આધાર રાખે છે. તેથી, આવા પરિબળોને મદદ કરવા માટે કિનેમેટિક સ્નિગ્ધતાના એક નવા શબ્દને વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. ગતિશીલ સ્નિગ્ધતાને ગતિશીલ સ્નિગ્ધતાના ગુણોત્તર તરીકે પ્રવાહીની ઘનતા તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે.કાઇનેમેટિક સ્નિગ્ધતાને ν (ગ્રીક અક્ષર એનયુ) શબ્દ દ્વારા ઓળખવામાં આવે છે. કિનેમેટિક સ્નિગ્ધતામાં સેકંડ દ્વારા વિભાજિત મીટર સ્ક્વેર્ડના એકમો છે. એકમ 'સ્ટૉક' પણ કાઇનેમેટિક સ્નિગ્ધતા માપવા માટે વપરાય છે.

કિનેમેટિક વિસ્કોસિટી અને ગતિશીલ સ્નિગ્ધતા વચ્ચે શું તફાવત છે?

• ગતિશીલ સ્નિગ્ધતા પ્રવાહીની ઘનતાથી સ્વતંત્ર છે, પરંતુ કોઇનમેટિક સ્નિગ્ધતા પ્રવાહીની ઘનતા પર આધારિત છે.

• કોઇનમેટિક સ્નિગ્ધતા પ્રવાહીની ઘનતા દ્વારા વિભાજિત ગતિશીલ સ્નિગ્ધતા સમાન છે.