જોબ વર્ણન અને પોઝિશન વર્ણન વચ્ચેનો તફાવત

< જોબ વર્ણન વિ પોઝિશન વર્ણન

જોબ વર્ણન અને પોઝિશન વર્ણન વચ્ચેનો તફાવત એ છે કે જોબ વર્ણન કર્મચારી દ્વારા અપેક્ષિત ફરજો અને જવાબદારીઓનો સમાવેશ કરે છે, જ્યારે સ્થિતિ વર્ણન વધુ વિશિષ્ટ છે કારણ કે ભૂમિકા અને જવાબદારીઓ સ્થાને અલગ પડી શકે છે. આ બંને દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કર્મચારી પ્રદર્શનને સંચાલિત કરવા માટે થાય છે અને કર્મચારીઓની ભરતીના સમયે માનવ સંસાધન વિભાગ દ્વારા આ દસ્તાવેજો તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ લેખ તમને જોબ વર્ણન અને પોઝિશન વર્ણન વચ્ચે તફાવતના સંક્ષિપ્ત વિશ્લેષણ રજૂ કરે છે.

જોબનું વર્ણન શું છે?

જોબનું વર્ણન સંસ્થામાં ચોક્કસ નોકરીની સ્થિતિ માટેની જરૂરિયાતોને સૂચવે છે. તે કુશળતા, અનુભવો અને શૈક્ષણિક લાયકાતોની અપેક્ષિત સ્તરનો સમાવેશ કરે છે. તેમાં ચોક્કસ નોકરીની સ્થિતિ સાથે જોડાયેલા ભૂમિકાઓ અને જવાબદારીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે અને તેમાંથી કર્મચારીઓ પાસેથી તેમની પાસેથી અપેક્ષક્ષરોની અપેક્ષાઓ અંગે છાપ આપવા માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે.

જોબનું વર્ણન નોકરીની કામગીરીને માપવા માટે એક આધાર પૂરો પાડે છે. તે કંપનીને બધી નોકરીઓ સમજવા અને ગોઠવવા અને તેને જરૂરી પ્રવૃત્તિઓ, ફરજો અને જવાબદારીઓની ખાતરી પૂરી પાડે છે જે દરેક નોકરીની સ્થિતિ સાથે આવરી લેવામાં આવે છે. આ પગલા અને લોજીકલ અને નિષ્પક્ષ રીતે રચાયેલ ગ્રેડીંગ સિસ્ટમને સક્ષમ કરે છે.

કામના વર્ણનનો ઉપયોગ કર્મચારીઓની અમુક સ્વીકાર્ય વર્તણૂંકની પ્રણાલીઓ તરીકે અને ખોટી કાર્યો વિરુદ્ધ શિસ્તભંગના પગલાં લેવા માટે થઈ શકે છે. તે તાલીમ અને વિકાસના ક્ષેત્રો માટે મહત્વપૂર્ણ સંદર્ભ પોઇન્ટ પૂરી પાડે છે અને સરળ રીતે વ્યવસાયની પ્રવૃત્તિઓનું સંચાલન કરે છે.

પોઝિશન વર્ણન શું છે?

સ્થિતિ વર્ણન પદની આવશ્યક કાર્યોને સમજાવે છે. તે કર્મચારીની કામગીરી માટેના ધોરણો સુયોજિત કરવા, તાલીમ યોજનાઓ તૈયાર કરવા, નોકરીની ફરજોનાં નિવેદનો અને કાર્ય સમયપત્રક માટેનો એક આધાર તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે.

સ્થિતિ વર્ણન સ્પષ્ટ નોકરી અપેક્ષાઓ સુયોજિત કરવા માટે વપરાય છે, હેતુઓ અને ઉદ્દેશો સેટ કરવા, અને કર્મચારીની નોકરી પ્રદર્શન મૂલ્યાંકન કરવા માટે સુપરવાઇજર અને કર્મચારીઓની સહાય કરો. તે ભરતી અને પસંદગી માટે જરૂરી માહિતી પણ પૂરી પાડે છે, અને ઇન્ડક્શન / તાલીમ કાર્યક્રમો વિકસાવવા માટે ઉપયોગી હોઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે, સ્થિતિનું વર્ણન સુપરવાઇઝર દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે અને કર્મચારીઓની કામગીરી મૂલ્યાંકનના સમય દરમિયાન તેઓ દર વર્ષે સમીક્ષા કરે છે.

જોબ વર્ણન અને પોઝિશન વર્ણનમાં શું તફાવત છે?

• સંસ્થાના માનવ સંસાધન વ્યવસ્થાપક નોકરીના વર્ણન તેમજ સ્થિતિ વર્ણન તૈયાર કરવા માટે જવાબદાર છે.

• બન્ને દસ્તાવેજો કર્મચારીઓ દ્વારા કર્મચારીઓ દ્વારા અપેક્ષિત ફરજો અને જવાબદારીઓની વિગત આપે છે, જે તે સંસ્થા સાથે કામ કરે છે.

• જ્યારે આ બે દસ્તાવેજોની સરખામણી કરવામાં આવે છે ત્યારે કોઈ ચોક્કસ વિભાગમાં નોકરીની ખાલી જગ્યા માટે પોઝિશન વર્ણન વધુ વિશિષ્ટ હોય છે, જ્યારે નોકરીના વર્ણનમાં કર્મચારીની અપેક્ષા મુજબ સ્વીકૃત ફરજો અને જવાબદારીઓનો સમાવેશ થાય છે.

• જોબનું વર્ણન વર્ગીકરણના હેતુઓ માટે અને નોકરીના ઑડિટમાં કરવામાં આવે છે, જ્યારે સ્થિતિ વર્ણનનો ઉપયોગ કર્મચારી પ્રદર્શનનું સંચાલન કરવા માટે થાય છે.

વધુ વાંચન:

જોબ વિશ્લેષણ અને જોબ વર્ણન વચ્ચેનો તફાવત

  1. જોબ વર્ણન અને જોબ સ્પષ્ટીકરણ વચ્ચેનો તફાવત