જોબ વર્ણન અને જોબ સ્પષ્ટીકરણ વચ્ચેનો તફાવત

જોબ વર્ણન વિ. જોબ સ્પષ્ટીકરણ

જોબનું વર્ણન, જોબ સ્પષ્ટીકરણ અને જોબ વિશ્લેષણ એ કેટલાંક શબ્દસમૂહો છે જે મેનેજમેન્ટના ઘણા વિદ્યાર્થીઓને મૂંઝવણમાં મૂકે છે. માનવ સંસાધન વ્યવસ્થાપનના વિષયમાં આ શબ્દસમૂહો ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે. તે એક કર્મચારી મેનેજર અથવા એચઆર મેનેજરની નોકરી છે તે જોવા માટે કે યોગ્ય વ્યક્તિને સંસ્થાના ધ્યેયોને આગળ વધારવા માટે યોગ્ય નોકરી મળે છે. તે કામ વિશ્લેષણ દ્વારા છે કે તે તેમના કાર્યોને પૂરા કરવા માટે કામ વર્ણન અને જોબ સ્પષ્ટીકરણના સાધનો મેળવે છે. આ બન્ને ટૂલ્સ વચ્ચે એક સૂક્ષ્મ પરંતુ ખૂબ જ નિર્ણાયક તફાવત છે જે ખૂબ જ સમાન દેખાય છે, ઘણાં લોકો તેમને એકબીજાના બદલે વાપરવાની ભૂલ કરી આપે છે. ચાલો નજીકથી નજર કરીએ.

જોબનું વર્ણન શું છે?

જોબનું વર્ણન એ જવાબદારીઓ અને ફરજોનું સંપૂર્ણ વર્ણન છે જે નોકરીનો ઉપયોગ કરે છે. સંસ્થાએ ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરતાં પહેલાં એચઆર મેનેજર માટે કામ વર્ણન કરવું આવશ્યક છે. આ ખાતરી કરવા કે અધિકાર ઉમેદવારો નોકરી વર્ણન વાંચીને નોકરી માટે અરજી કરે છે. ઉમેદવારો અગાઉથી જાણ કરે છે કે તેમની ભૂમિકાઓ અને જવાબદારીઓ એકવાર તેઓ નોકરી માટે પસંદ કરવામાં આવશે અને જે કાર્યો માટે તેમને આવશ્યકતા હશે નોકરીના વર્ણનમાં હોદ્દો, કામની શરતો, ફરજની પ્રકૃતિ, અન્ય કર્મચારીઓ અને ઉપરી અધિકારીઓ સાથેના સંબંધો, આવશ્યક લાયકાત અને ઉમેદવાર દ્વારા કરવામાં આવતી અપેક્ષાઓ અને કાર્યો અને જવાબદારીનો સમાવેશ થાય છે.

આ રીતે, જોબનું વર્ણન માત્ર અધિકાર કર્મચારીઓની ભરતી કરવામાં મદદ કરે છે, પરંતુ તે કર્મચારીઓને કાર્યો અને ફરજો સોંપવા માટે સુપરવાઇઝરને મદદ કરે છે. તે વધુ સારી કામગીરીનું મૂલ્યાંકન કરવાની મંજૂરી આપે છે અને વધુ સારા માનવબળની યોજનામાં મદદ કરે છે. ઉમેદવાર માટે મહેનતાણું નક્કી કરવા માટે એક સારા કામનું વર્ણન એ પૂરતું છે.

જોબ સ્પષ્ટીકરણ શું છે?

જોબ સ્પષ્ટીકરણ એક એવું સાધન છે જે વ્યવસ્થાપનને કુશળતા, અનુભવ અને શિક્ષણના સ્તર, અને ક્ષમતાઓને જાણવાની પરવાનગી આપે છે કે જેમાં તેઓ સંસ્થામાં નોકરીમાં સહેલાઈથી ફીટ કરવા માટે સક્ષમ હોય તે જરૂરી છે. વાસ્તવમાં, જોબ સ્પષ્ટીકરણ મેનેજમેન્ટને તેઓ જે ઉમેદવાર શોધે છે તે પ્રકારનું ધ્યાનમાં લે છે. જ્યારે કોઈ સંસ્થામાં ખાલી જગ્યા હોય ત્યારે, તે આ કામની સ્પષ્ટીકરણ છે કે જે મેનેજમેન્ટને ભરતી માટે જવા માટે મદદ કરે છે કારણ કે તેઓ જાણે છે કે સંસ્થામાં કયા ઉમેદવારો તેઓ ઇચ્છતા હોય. જોબ સ્પષ્ટીકરણ ઉમેદવારમાં આવશ્યક કૌશલ્યો અને ક્ષમતાઓ વિશે છે અને જોબની જરૂરિયાતોનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન સાથે.

જોબ વર્ણન અને જોબ સ્પષ્ટીકરણ વચ્ચે શું તફાવત છે?

• જોબનું વર્ણન જો જો કામ વિશે અને તે શું આવે છે તે બધા જ જોબ સ્પષ્ટીકરણ એ બધા છે કે મેનેજમેન્ટ યોગ્ય ઉમેદવારમાં જોઈ રહ્યા છે.

• જોબનું વર્ણન જણાવે છે કે જ્યારે તમારે પસંદ કરેલું હોય ત્યારે તમારે શું કરવું જોઈએ જોબ સ્પષ્ટીકરણ તમને જણાવે છે કે નોકરી માટે તમારે શું પસંદ કરવું જોઈએ.

• જોબનું વર્ણન કાર્યો અને જવાબદારીઓ વિશેની તમામ બાબતોને દર્શાવે છે જયારે નોકરીની સ્પષ્ટીકરણ એ અનુભવો અને કુશળતાના સ્તરે કહે છે કે ઉમેદવારને નોકરી માટે પસંદગી કરવી જરૂરી છે.

• જોબ સ્પષ્ટીકરણને કર્મચારી સ્પષ્ટીકરણ તરીકે કૉલ કરવાનું વધુ સારું છે કેમ કે આ સંસ્થા નોકરી માટે પસંદ કરાયેલા કર્મચારીઓ માટે જોઈતી હોય છે.