એ અને ઇંગ્લીશ ભાષામાં તફાવત વચ્ચેનો તફાવત

એ ઇંગ્લીશ ભાષામાં

એ અને વિપરીત અંગ્રેજી ભાષામાં વપરાતા બે લેખ છે. તેમની વચ્ચે તફાવત જાણવા માટે તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. એને અનિશ્ચિત લેખ તરીકે કહેવામાં આવે છે જ્યારે 'એ' ચોક્કસ લેખ તરીકે ઓળખાય છે. આ 'એ' અને 'એ' વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત છે.

લેખ 'એ' ને અનિશ્ચિત લેખ તરીકે કહેવામાં આવે છે કારણ કે તે એક પદાર્થને રજૂ કરે છે જે પ્રકૃતિમાં અનિશ્ચિત છે. પ્રશ્નની બીજી બાજુએ લેખ 'ધ' ચોક્કસ લેખ તરીકે કહેવામાં આવે છે કારણ કે તે પ્રસ્તુત કરે છે અને જે ઑબ્જેક્ટ પ્રકૃતિમાં ચોક્કસ છે.

આ બંને લેખો વચ્ચેનો એક મહત્વપૂર્ણ તફાવત પણ છે. ચોક્કસ લેખનો ઉપયોગ સંજ્ઞાઓ પહેલાં થાય છે જે વ્યંજન સાથે શરૂ થાય છે અને સ્વર નથી. આ ઉદાહરણોનો વિચાર કરો: એક પુસ્તક, એક પેંસિલ, એક ફૂલ અને એક ટેબલ. નોંધ કરો કે તમામ ઉદાહરણોમાં શબ્દો વ્યંજન સાથે શરૂ થાય છે. તેથી તમે લેખ 'એ' નો ઉપયોગ કરી શકો છો.

બીજી તરફ, ચોક્કસ લેખ 'એ' નો ઉપયોગ ઑબ્જેક્ટ અથવા વ્યક્તિના નિશ્ચિતતાને દર્શાવવા માટે થાય છેઃ બૅન્ક, શાળા, વ્યક્તિ અને દેશ. તમામ ઉદાહરણોમાં ચોક્કસ લેખ 'એ' નો ઉપયોગ બેંક, શાળા, વ્યક્તિ અને દેશના સંબંધમાં ચોક્કસતા દર્શાવવા માટે થાય છે. બીજા શબ્દોમાં કહી શકાય કે કોઈ ચોક્કસ બેંક, ચોક્કસ શાળા, ચોક્કસ વ્યક્તિ અને ચોક્કસ દેશને ચોક્કસ લેખ 'ધ' ના ઉપયોગ દ્વારા ઓળખવામાં આવે છે.

બીજી બાજુ, ચોક્કસ કેટેગરીના કોઈ પણ પદાર્થને અનિશ્ચિત લેખ 'એ' ના ઉપયોગથી ઉદાહરણ તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે: દુકાનમાં એક પુસ્તક, બગીચામાં ફૂલ અને એક શાળામાં એક વિદ્યાર્થી ઉપરોક્ત તમામ ઉદાહરણોમાં તમે જોઈ શકો છો કે અનિશ્ચિત લેખ 'એ' દુકાનમાં કોઈપણ પુસ્તક, બગીચામાં કોઈ ફૂલ અને શાળામાં કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને અનુક્રમે ઉલ્લેખ કરે છે.