ઇનલાસ્ટિક અને સ્થિતિસ્થાપક અથડામણ વચ્ચેનો તફાવત

ઇલાસ્ટીક વિ એલસ્ટીક કોલિન્સિસ

અથડામણમાં બે મુખ્ય પ્રકારો '' સ્થિતિસ્થાપક અને નિષ્કલંક અથડામણમાં આવે છે. એક સ્થિતિસ્થાપક અથડામણ એ અથડામણ છે જ્યાં અથડામણની વસ્તુઓ કોઈ વિરૂપતા અથવા ગરમી પેદા કર્યા વિના પાછા ઉછળે છે. એક નિરંકુશ અથડામણ એક અથડામણ છે જ્યાં અથડામણની વસ્તુઓ વિકૃત કરવામાં આવે છે અને ગરમી પેદા થાય છે.

સ્થિતિસ્થાપક અથડામણમાં, અથડામણ પહેલા અને પછી ગતિ અને કુલ ગતિ ઊર્જા સમાન હોય છે. બીજા શબ્દોમાં કહી શકાય કે કુલ ગતિ ઊર્જા અને વેગ સ્થિતિસ્થાપક અથડામણ દરમિયાન સંરક્ષિત છે તેથી સ્થિતિસ્થાપક અથડામણમાં ઊર્જાનો બગાડ થતો નથી. સ્થિતિસ્થાપક અથડામણનું ઉદાહરણ સ્વિંગિંગ બોલમાંની ચળવળ છે.

એક અસલાચિક અથડામણમાં, ઊર્જા અન્ય ઊર્જામાં બદલાય છે જેમ કે ઊર્જા ઊર્જા અથવા થર્મલ ઊર્જા નિરંકુશ અથડામણમાં, ઊર્જા સંરક્ષિત નથી. અસલાચિક અથડામણનું ઉદાહરણ એ ઓટોમોબાઇલ અથડામણ છે.

સ્થિતિસ્થાપક અથડામણની કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ નીચે પ્રમાણે છે: ગતિશીલ ઊર્જા સંરક્ષિત છે, રેખીય ગતિને સંરક્ષિત છે, અને કુલ ઊર્જા સંરક્ષિત છે. સ્થિતિસ્થાપક અથડામણ દરમિયાન દળો રૂઢિચુસ્ત હોય છે, અને યાંત્રિક ઊર્જા અન્ય ઊર્જા જેવા કે સાઉન્ડ ઊર્જા અથવા થર્મલ ઊર્જામાં રૂપાંતરિત થતી નથી.

પ્રતિકારક અકસ્માતની કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ નીચે પ્રમાણે છે: ગતિશીલ ઊર્જા સંરક્ષિત નથી, રેખીય ગતિ જાળવી રાખવામાં આવે છે, અને કુલ ઊર્જા સંરક્ષિત છે. નિરંકુશ અથડામણમાં પરિબળો બિન-રૂઢિચુસ્ત છે, અને યાંત્રિક ઊર્જા અન્ય ઊર્જા જેવા કે સાઉન્ડ ઊર્જા અથવા થર્મલ ઊર્જામાં પરિવર્તિત થાય છે.

ફરીથી લખવાની ભલામણ કરો લેખનું સારાંશ ખૂટે છે

ખૂબ જ સરળ શબ્દોમાં, અસમર્થ અને સ્થિતિસ્થાપક અથડામણ વચ્ચે સામાન્ય માણસના દૃષ્ટિકોણથી જોવા મળતા મુખ્ય તફાવત ગતિ ગતિની રૂપાંતરમાં છે.

સારાંશ

1 સ્થિતિસ્થાપક અથડામણ એક અથડામણ છે જ્યાં અથડાઈના પદાર્થો કોઈપણ વિરૂપતા અથવા ગરમી પેદા કર્યા વગર પાછા ઉછળે છે. અસંબદ્ધ અથડામણ અથડામણ છે જ્યાં અથડામણની વસ્તુઓ વિકૃત કરવામાં આવે છે અને ગરમી પેદા થાય છે.
2 સ્થિતિસ્થાપક અથડામણમાં, અથડામણ પહેલાં અને પછી ગતિ અને ગતિ ગતિ પૂર્ણ કરે છે.
3 અસલામતીમાં અથડામણમાં, ઊર્જા અન્ય ઊર્જા જેવા કે ધ્વનિ ઊર્જા અથવા થર્મલ ઊર્જામાં પરિવર્તિત થાય છે.
4 સ્થિતિસ્થાપક અથડામણ દરમિયાન દળો રૂઢિચુસ્ત હોય છે અને યાંત્રિક ઊર્જા અન્ય ઊર્જા જેવા કે સાઉન્ડ ઊર્જા અથવા થર્મલ ઊર્જામાં રૂપાંતરિત થતી નથી.
5 અસલામતી અથડામણ દરમિયાનના દળો બિન-રૂઢિચુસ્ત છે અને યાંત્રિક ઊર્જા અન્ય ઊર્જા જેવા કે સાઉન્ડ ઊર્જા અથવા થર્મલ ઊર્જામાં પરિવર્તિત થાય છે.
6 સ્થિતિસ્થાપક અથડામણનું ઉદાહરણ સ્વિંગિંગ બોલમાંના ચળવળ છે. સ્થિતિસ્થાપક અથડામણનું ઉદાહરણ ઓટોમોબાઇલ અથડામણ છે.