વિવો અને ઈન વિટ્રો વચ્ચેનો તફાવત

વિવો વિ વિટ્રોમાં < પ્રયોગો એ વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસોમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી પદ્ધતિઓ છે, જે ચોક્કસ ચમત્કારોની બે સ્પર્ધાત્મક સ્પષ્ટતાઓની સરખામણીમાં સહાય કરે છે જેમ કે ચોક્કસ વૈજ્ઞાનિક ક્ષેત્રો જેમ કે જીવવિજ્ઞાન જેવા કે અવલોકનો પરીક્ષણ અને પ્રયોગો દ્વારા કરવામાં આવે છે.

બાયોલોજીમાં, શબ્દ "ઇન સીટુ" શબ્દનો અર્થ થાય છે કે કોઈ વિરલ ઘટનાનું પરીક્ષા અને નિરીક્ષણ થાય છે જ્યાં તે થાય છે. વિષયોની સ્થિતિની તપાસ કરવામાં આવે છે અને અન્ય સાધન અથવા ચેનલમાં ખસેડવામાં આવતા નથી. એક ઉદાહરણ દરિયામાં ડોલ્ફિનનું નિરીક્ષણ છે. તેઓને જોવા મળે છે કે જ્યાં તેઓ મળી આવે છે અને માછલીઘર અથવા અન્ય કન્ટેનર પર ખસેડાય નથી જે વધુ અનુકૂળ છે.
સેલ સાયન્સમાં, મૂળ સ્થાને વિવો અને ઈન વિટ્રોમાં વચ્ચે કંઈક અર્થ થઈ શકે છે. "વીવોમાં" લેટિન શબ્દ છે જેનો અર્થ થાય છે "વસવાટ કરો છો અંદર "તે નિયંત્રિત વાતાવરણમાં સમગ્ર જીવોના વસવાટ કરો છો પેશીઓ પર કરવામાં આવેલા પ્રયોગ અથવા અવલોકનો છે.
વિવો પ્રયોગો માં જીવતંત્રના કુદરતી વાતાવરણમાં અથવા સજીવમાં જ કરવામાં આવે છે. તે એક જીવંત સંરચનામાં થાય છે અને મૃત અથવા આંશિક રીતે નહીં. જીવંત હોય તેવા સજીવો પર કરાયેલા પ્રયોગો પર તે વધુ યોગ્ય છે.
એક ઉદાહરણ ક્લિનિકલ ટેસ્ટિંગ અથવા ક્લિનિકલ ટ્રાયલ છે જે માનવ વિષયો પર નવો ડ્રગ અથવા ડિવાઇસનું નિયંત્રિત પરીક્ષણ હોઈ શકે છે. વિષયોને દવાઓ આપવામાં આવે છે અને ચોક્કસ સમયગાળા માટે નિહાળવામાં આવે છે. બીજું એક પશુ પરીક્ષણ છે જે એક પ્રયોગ છે જે સામાન્ય રીતે ઉંદરો, પક્ષીઓ, દેડકા અને અન્ય પ્રાણીઓ પર કરવામાં આવે છે.
તે ટૂંકા ગાળાની અને આજીવન સમય સુધીના સમયગાળા સુધી બદલાય છે. વિવો પ્રયોગો કરવા માટે વધુ ખર્ચાળ હોય છે અને કેટલાક નિયંત્રણોને આધીન છે કારણ કે તે જીવંત પ્રાણીઓ સાથે વ્યવહાર કરે છે.
બીજી બાજુ, "ઇનવિટ્રો" માં, લેટિન શબ્દનો અર્થ છે "કાચની અંદર "તે પ્રયોગ છે અથવા નિયંત્રિત પર્યાવરણમાં વસવાટ કરો છો જીવતંત્રની બહારના પેશીઓ પર કરવામાં આવેલા અવલોકનો છે, સામાન્ય રીતે પેટ્રી ડીશ અને ટેસ્ટ ટ્યુબનો ઉપયોગ કરે છે.
સેલ્યુલર બાયોલોજીમાં મોટાભાગના પ્રયોગોમાં વિટ્રો અભ્યાસ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને તે સજીવના કુદરતી પર્યાવરણ અથવા જીવંત સંરચનામાં હાથ ધરવામાં આવતા નથી. આના પરિણામે સજીવની અંદર વાસ્તવિક પરિસ્થિતિઓનું અનુકરણ કરવામાં પ્રયોગોની મર્યાદિત સફળતા અને તેનો પરિણામ વધુ ચોક્કસ બનાવે છે. વિવો પ્રયોગોની તુલનામાં, તે ઓછી ખર્ચાળ છે અને ઝડપી પરિણામો પૂરા પાડે છે.

સારાંશ:

1 વિવો એ એક પ્રયોગ અથવા પરીક્ષણ છે જે જીવંત સંરચનાની અંદર અથવા તેના કુદરતી વાતાવરણમાં થાય છે જ્યારે ઈન વિટ્રોમાં એક પ્રયોગ છે જે જીવંત જીવતંત્રની બહાર કરવામાં આવે છે, સામાન્ય રીતે એક ટેસ્ટ ટ્યુબ અથવા પેટ્રી ડીશમાં.

2 વિવિઓ પરીક્ષણમાં વિટ્રો પરીક્ષણ કરતા વધુ ખર્ચાળ અને સમયનો વપરાશ થાય છે જે ઝડપી પરિણામો આપે છે.
3 જ્યારે મોટાભાગના જૈવિક પ્રયોગો ઈન વિટ્રોમાં કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે વિવોમાં કરવામાં આવેલા પ્રયોગો કરતાં ઓછા ચોક્કસ છે કારણ કે તે સજીવની અંદરની વાસ્તવિક સ્થિતિનું અનુકરણ કરતું નથી.
4 વિવો પ્રયોગો અને પરીક્ષણમાં ઘણાં નિયંત્રણો છે કારણ કે તે જીવંત પ્રાણીઓ સાથે કામ કરે છે, જ્યારે ઇનવિટ્રોમાં તે નથી.